Årsrapport 2009

Innledning

I 2009 har Offentlig utvalg for blindeskrift, OUB, hatt 6 møter og behandlet 60 saker. I tillegg har OUB stått som medarrangør av Nasjonal punktskriftkonferanse.

Følgende medlemmer med personlige varamedlemmer har utgjort OUB:

Leder: Otto Prytz, personlig varamedlem: Kari Bordvik (begge fra Synshemmede Akademikeres Forening)
Nestleder: Oddvar Øyan, personlig varamedlem: Gert Kroken (begge fra Norges Blindeforbund)
Kari Brevik (Huseby kompetansesenter), personlig varamedlem: Randi Rusten (Tambartun kompetansesenter)
Bjørn Davidsen, personlig varamedlem: Kolbjørn Heggstad (begge fra Foreningen Norges døvblinde)
Britt Nordby, varamedlem ikke nyoppnevnt (Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek).

OUBs sekretariat har en ansatt, Liv Kristin Saur, i 80 % stilling.

Økonomi

I 2009 hadde OUB en ramme på kr 667 000. Omsetningen ble på kr 684 048,95.

Utvalgets faglige arbeid

Det er ikke satt i gang nye standardiseringsoppgaver i 2009. 3 standardiseringsprosjekter er imidlertid under planlegging:

Publikasjoner

Publikasjonen Kortskrift i norsk punktskrift, KS04, ble utgitt i 2009. Lær Punktskrift KORT OG GODT, skrevet av Gunleik Bergrud, ble også ferdigsttilt i 2009.

Markeringen av 200-årsjubileet i anledning Louis Brailles fødsel

Naturlig nok ble det i 2009 markert at det var 200 år siden punktskriftens oppfinner, Louis Braille, ble født.

Internasjonal konferanse i Paris

Otto Prytz, Oddvar Øyan og Randi Rusten fra OUB deltok på den internasjonale punktskriftkonferansen, som ble avholdt 4.—8. januar 2009. Lederen av OUB, Otto Prytz, bidro med et innlegg på konferansen.

Braille-markeringer ved kompetansesentrene

OUBs medlemmer og sekretariat deltok på Fagdager ved Huseby kompetansesenter og Jubileumskonferanse ved Tambartun kompetansesenter, henholdsvis 11.—12. mars og 3.—4. juni. I begge konferansene var punktskrift et sentralt tema.

Nasjonal punktskriftkonferanse

Den nasjonale punktskriftkonferansen ble i 2009 arrangert av OUB og Norges Blindeforbund. Konferansen ble avholdt 20.—22. oktober og fant sted på Hurtigruta mellom Bergen og Trondheim. Arrangørene ønsket at flere privatpersoner skulle få delta på konferansen enn ved tidligere konferanser, og sørget for å få til en subsidiering av deltakeravgiften for disse. I tillegg var de fleste punktskriftmiljøer representert. Det deltok om lag 50 personer på arrangementet.

Hovedtema for konferansen var Louis Brailles betydning for blindes / sterkt svaksyntes tilgang til skriftkultur med innledninger fra ulike innfallsvinkler.

I forbindelse med den nasjonale punktskriftkonferansen ble to «100-åringer» feiret, nemlig Norges Blindeforbunds trykkeri i Bergen, før konferansen, og selve organisasjonen Norges Blindeforbund i Trondheim etter konferansen.

Andre arrangementer

Flere av OUBs medlemmer har bidratt med foredrag og innledninger på diverse møter, kurs og konferanser i løpet av 2009. OUB var også representert ved NLBs lansering av essay-samlingen Bare røre, ikke se.

OUBs leder, Otto Prytz, sendte inn et foredrag til P2-akademiet i NRK, men dette ble dessverre ikke antatt.

Jubileumsbok i anledning Braille-året

OUB vedtok på slutten av 2008 at det skulle lages en jubileumsbok i anledning Braille-året. Det tok litt tid før prosjektet var i gang, men invitasjon ble sendt ut i løpet av høsten 2008. OUB ønsket at flest mulig med ulik bakgrunn skulle bidra med stoff.

Videre nedsatte OUB en komité for å ta seg av det redaksjonelle arbeidet vedr. boka. I redaksjonskomiteen sitter Bjørn Davidsen, Liv Torild Ellefsen, Gunleik Bergrud og Kirsten Havelin Rekdal. Utvalgssekretæren deltar også på redaksjonskomiteens møter, og er koordinator for arbeidet.

I løpet av året er det kommet inn mange bidrag, både fra punktskriftlesere, pedagoger og andre. Tidlig på høsten 2009 ble redaksjonskomiteen klar over at det gjenstod mye arbeid, så utgivelsen vil først finne sted i 2010.

Representasjon

OUB er representert med leder Otto Prytz i en referansegruppe for doktorgradsarbeid i spesialpedagogikk, som gjennomføres av Astrid Vik.

Administrativ forvaltning av OUB

OUB har gjennom hele sin eksistens vært forvaltet av Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek, NLB. Det har vært en del uklarheter vedr. forholdet OUB/NLB gjennom hele OUBs tid. Det er heller ikke kommet noe skriftlig fra departementet vedr. mandat, utvalgets sammensetning og funksjonstid.

I 2007 tok NLBs administrasjon initiativ til et møte hvor ulike saker om forholdet OUB/NLB ble drøftet.

Møtet resulterte i at det ble oppnevnt en arbeidsgruppe, bestående av NLBs direktør, Øyvind Engh, administrasjonssjef Kjell Egeland, OUBs leder Otto Prytz og utvalgssekretær Liv Kristin Saur. Arbeidsgruppa skulle gå gjennom og lage forslag til OUBs mandat, oppnevning av OUB, OUBs sammensetning og funksjonstid.

Arbeidsgruppa har hatt et par møter i 2009, og mot slutten av året kom arbeidsgruppa fram til et felles dokument, som inneholder forslag til mandat, organisering og sammensetning av Offentlig utvalg for punktskrift, OUP. Dokumentet vil bli sendt på høring i begynnelsen av 2010.

Nasjonale samarbeidspartnere

OUB har et godt samarbeid med de institusjoner og organisasjoner som er representert i OUB og med andre punktskriftmiljøer i Norge.

Flere av disse miljøene var representert på et møte sammen med OUB 11. februar 2009, der tekniske sider ved framtidig punktskriftproduksjon ble diskutert. Møtet ble avholdt etter initiativ fra Huseby kompetansesenter.

Nordisk samarbeid

OUB har et utstrakt samarbeid med Svenska Punktskriftsnämnden og utveksler protokoller/referater og nyttig informasjon.

OUB har i tillegg kontakt med Det Danske Punktskriftnævn, punktskriftutvalget i Finland, Braille-Neuvottelukunta, og har i de senere år også kommet i kontakt med punktskriftutvalget på Island.

Nordisk punktskriftmøte

7 representanter fra OUB deltok på nordisk fellesmøte i Fredericia, Danmark, 17.—18. september. Møtet ble arrangert av Det Danske Punktskriftnævn. Hovedtema på møtet var: Punktskrift i 8-punkt i elektronisk tekst.

I tillegg til hovedtemaet ble det gitt orienteringer om punktskriftutvalgenes arbeid i de respektive landene. Dessuten ble det gjort rede for de ulike landenes markeringer av 200-årsjubileet i anledning Louis Brailles fødsel.

Internasjonalt arbeid

Otto Prytz er oppnevnt som leder av «teknisk underkomité» i World Braille council, et organ under World Blind Union.

Årsrapporten for 2009 ble vedtatt på OUBs møte 22.01.2010.

For Offentlig utvalg for punktskrift, OUP

Otto Prytz
Leder

Liv Kristin Saur
Utvalgssekretær