Årsrapport 2010

Innledning

I 2010 har Offentlig utvalg for blindeskrift, OUB, hatt 6 møter og behandlet 60 saker. I tillegg har OUB stått som medarrangør av Nordisk møte i Reykjavik, Island.

Følgende medlemmer med personlige varamedlemmer har utgjort OUB:

Leder: Otto Prytz, personlig varamedlem: Kari Bordvik (begge fra Synshemmede Akademikere)
Nestleder: Oddvar Øyan, personlig varamedlem: Gert Kroken (begge fra Norges Blindeforbund)
Kari Brevik (Huseby kompetansesenter), personlig varamedlem: Randi Rusten (Tambartun kompetansesenter)
Bjørn Davidsen, personlig varamedlem: Kolbjørn Heggstad (begge fra Foreningen Norges døvblinde)
Britt Nordby, varamedlem ikke nyoppnevnt (Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek).

OUBs sekretariat har en ansatt, Liv Kristin Saur, i 80 % stilling.

Økonomi

I 2010 hadde OUB en ramme på kr 688 000. Omsetningen ble på kr 687 873,97.

Utvalgets faglige arbeid

Det er ikke satt i gang nye standardiseringsoppgaver i 2010, da en ønsket å bli helt ferdig med Håndbok i litterær punktskrift. 3 standardiseringsprosjekter er imidlertid under planlegging eller i gang:

Veiledning i oppsett av musikknoter i 6-punkts blindeskrift, som vil bli utført av personer ved Huseby kompetansesenter i samarbeid med en referansegruppe. Dette inngår i et musikkprosjekt ved kompetansesenteret

En utvidet 8-punktstabell, definisjon av aktuelle tegn i Unicode-tabellen utenfor Windows Codepage 1252

Redigering av punktskrift, layout etc.

Publikasjoner

Det lyktes ikke å få utgitt Håndbok i litterær punktskrift i 2010, som planlagt. Boka blir ferdigstilt i begynnelsen av 2011.

Jubileumsbok i anledning Braille-året 2009

OUB vedtok i 2008 at det skulle lages en jubileumsbok i anledning Braille-året 2009. Det tok litt tid før prosjektet kom i gang, men invitasjon ble sendt ut i løpet av høsten 2008. OUB ønsket at flest mulig med ulik bakgrunn skulle bidra med stoff.

Videre nedsatte OUB en redaksjonskomité for boka. I redaksjonskomiteen har sittet Bjørn Davidsen, Liv Torild Ellefsen, Gunleik Bergrud og Kirsten Havelin Rekdal. Utvalgssekretæren har også deltatt på redaksjonskomiteens møter, og har vært koordinator for arbeidet.

I løpet av 2009 kom det inn mange bidrag, både fra punktskriftbrukere, pedagoger og andre. Tidlig på høsten 2009 ble redaksjonskomiteen klar over at det gjenstod mye arbeid, slik at utgivelsen ikke kunne finne sted før i 2010.

Arbeidet med jubileumsboka fortsatte i 2010, og ble intensivert høsten 2010. Mot slutten av året ble boka utgitt i vanlig skrift på Licentia forlag, Bodø, og i punktskrift ved Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek. Boka blir også produsert som lydbok Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek i løpet av 2011. Selve boklanseringen ble lagt til 4. januar 2011.

OUB takker alle som har bidratt til at denne boka ble utgitt!

Opprettelse av nettside for utvalget

I 2010 ble OUBs nettside opprettet med følgende adresse: punktskriftutvalget.no. Tore Johnny Bråtveit er engasjert av utvalget som driftsansvarlig for nettsida. Epostlista Punktforum, som administreres av Tore Johnny Bråtveit, ble vedtatt flyttet og lagt under OUBs nettsider.

Nasjonal punktskriftkonferanse

Grunnet at Norge arrangerte nordisk møte utenfor landet, se i avsn. nedenfor, ble det ikke avholdt en nasjonal punktskriftkonferanse i 2010. En annen årsak var at det i 2009 ble fokusert mye på punktskrift ved at flere instanser innen det norske punktskriftmiljøet arrangerte punktskriftkonferanser i anledning 200-årsjubileet for Louis Brailles fødsel.

Representasjon

OUB var representert med leder Otto Prytz i en referansegruppe for doktorgradsarbeid i spesialpedagogikk, som ble gjennomført av Astrid Vik. Doktordisputasen fant sted 7. mai 2010.

OUBs medlemmer og sekretær deltok ved NLBs feiring av 100 års organisert bibliotekvirksomhet for blinde og svaksynte i Norge. Markeringen fant sted i Oslo 2. november.

Administrativ forvaltning av OUB

OUB er et utvalg under Kulturdepartementet, men departementet har ikke gitt utvalget noe klart, skriftlig formulert mandat. Etter at OUB ble evaluert i 1999, har heller ikke departementet tatt stilling til evalueringsrapportens forslag mht. utvalgets sammensetning og medlemmenes funksjonstid.

Kulturdepartementet delegerte administrasjonen av OUB til Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek, NLB, og OUB har gjennom hele sin eksistens vært forvaltet av NLB. Det har vært en del uklarheter vedr. forholdet OUB/NLB gjennom hele OUBs tid.

I 2007 tok NLBs administrasjon initiativ til et møte hvor ulike saker om forholdet OUB/NLB ble drøftet.

Møtet resulterte i at det ble oppnevnt en arbeidsgruppe, bestående av NLBs direktør, Øyvind Engh, administrasjonssjef Kjell Egeland, OUBs leder Otto Prytz og utvalgssekretær Liv Kristin Saur. Arbeidsgruppa skulle gå gjennom og lage forslag til OUBs mandat, oppnevning av OUB, OUBs sammensetning og funksjonstid.

Arbeidsgruppa kom fram til et felles dokument, som inneholder forslag til mandat, organisering og sammensetning av Offentlig utvalg for punktskrift, OUP. Dokumentet ble sendt på høring i begynnelsen av 2010. Høringsinstanser var organisasjoner/institusjoner som er representert i dagens OUB.

Det kom inn uttalelser fra flere av høringsinstansene. Brev, samt forslaget og høringsuttalelsene ble sendt departementet i mars 2010. Departementet har hittil ikke reagert på henvendelsen.

Nasjonale samarbeidspartnere

OUB har et godt samarbeid med de institusjoner og organisasjoner som er representert i OUB og med andre punktskriftmiljøer i Norge.

Nordisk samarbeid

OUB har et utstrakt samarbeid med Svenska Punktskriftsnämnden og utveksler protokoller/referater og nyttig informasjon.

OUB har i tillegg kontakt med Det Danske Punktskriftnævn, punktskriftutvalget i Finland, Braille-Neuvottelukunta, og har i de senere år også kommet i kontakt med punktskriftutvalget på Island.

Nordisk punktskriftmøte

Norge stod for tur til å arrangere nordisk fellesmøte. OUB tok kontakt med det islandske punktskriftutvalget med tanke på et samarbeid om nordisk fellesmøte i 2010.

Nordisk fellesmøte ble avviklet i Reykjavik, Island, i tiden 27. og 28. mai. Det deltok 25 personer som representerte alle de 5 nordiske landene, 7 representanter fra OUB deltok.

Hovedtema på møtet var layout i punktskriftbøker og matematikk. Fra Norge innledet Britt Nordby om layout i punktskriftbøker, slik Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek praktiserer det. Oddvar Øyan innledet om matematikk. Randi Rusten holdt foredrag om arbeidet med begynnende punktskriftopplæring for barn i Norge.

I tillegg til hovedtemaet ble det gitt orienteringer om punktskriftutvalgenes arbeid i de respektive landene.

Internasjonalt arbeid

Otto Prytz er oppnevnt som leder av «teknisk underkomité» i World Braille Council, et organ under World Blind Union.

Årsrapporten for 2010 ble vedtatt på OUBs møte 28.01.2011.

For Offentlig utvalg for punktskrift, OUP

Otto Prytz
Leder

Liv Kristin Saur
Utvalgssekretær