Referat nr. 2 – møte 27.05.2011

Sted:
Observatoriegt. 1 B, OSLO

Tid:
10:00–17:00

Til stede:
Otto Prytz
Oddvar Øyan
Kari Brevik
Bjørn Davidsen
Britt Nordby

Forfall:

Sekretær: Liv Kristin Saur

Arne Kyrkjebø og Mats Køber, Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek, NLB, deltok under behandlingen av sak 21/11.

SAK 18/11 REFERAT 01/11

Referat 01/11 fra møte 28.01.11 ble gjennomgått og godkjent med de merknader møtet vedtok.

Møtet innskjerper overfor utvalgssekretæren at utkastene til referatene blir sendt ut tidligere, og kommer i så god tid at utvalgets medlemmer kan bruke dem som påminnelser om arbeidsoppgaver før neste møte, jf. sak 21/08.

SAK 19/11 ORIENTERING OM REGNSKAP PR. MAI 2011

Utvalgssekretæren opplyste at det hittil i år er brukt ca. kr 188 000. Utvalget reagerer på at kostnader til servering ved boklanseringen ikke framkommer i regnskapet. Liv Kristin Saur undersøker med administrasjonen til neste møte.

SAK 20/11 FASTSETTELSE AV MØTEDATOER 2. HALVÅR 2011

Følgende møtedatoer for ordinære møter 2. halvår ble fastsatt til: 26.08., 14.10. og 25.11.

I tillegg deltar enkelte av utvalgets medlemmer på nordisk møte i Helsingfors, Finland, 13.—14.09.11, internasjonal punktskriftkongress i Leipzig, Tyskland, 27.—30.09.11 og nasjonal punktskriftkonferanse i Oslo 27.—28.10.11.

SAK 21/11 NORBRAILLE

På møte i OUB 19.03.10 deltok Mats Køber fra NLB med orientering om oppstart med produksjon av punktskrift via konverteringsverktøyet NorBraille utviklet i Danmark. Sommeren 2010 ble produksjon av punktskrift via NorBraille satt i gang, og noen lånere har reagert på feil i bøker og tidsskrifter. En del av disse reaksjonene er også kommet til OUB.

Utvalget vedtok derfor å invitere både Mats Køber og Arne Kyrkjebø til å komme og orientere om gangen i produksjonen.

Begge var til stede under behandlingen av saken og redegjorde for NorBraille. Det har vært problemer med gjengivelsen av enkelte tegn i punktskrift. Noen feil skyldes konverteringsverktøyet, andre skyldes at grunnlagsfilen er i PDF-format, og andre igjen beror på svakheter i tegngjenkjenningsprogrammet. Det er i det siste kommet oppgraderte versjoner av NorBraille, og en regner med at flere av problemene er blitt løst.

Utvalget ønsker en dialog med NLB vedr. punktskriftstandarden og implementering av den i NorBraille. Utvalget mener at dersom noe i punktskriftstandarden er uhensiktsmessig for NorBraille, må utvalget få beskjed om det.

SAK 22/11 NORDISK MØTE I HELSINGFORS, FINLAND, SEPTEMBER 2011

Det er ikke kommet mer informasjon fra Braille Neuvottelukunta, Finland, ang. nordisk møte i september. I e-post fra 19.01.2011 framgår at møtet planlegges å finne sted 13.—14.09.2011. Siden det ikke er kommet mer informasjon om dato, går en ut fra at det blir som angitt i nevnte e-post.

a) Innlegg fra Norge

OUB ønsker at Astrid Vik skal holde foredrag om sitt doktorgradsarbeid. Foredragets tittel er: Braille literacy in Pupils with Severe Visual Impairments in Inclusive Schools in Norway: Results and Practical outcomes from a Research Project. I tillegg ønsker Norge at Otto Prytz, som er medlem i teknisk komité i World Braille Council, redegjør for arbeidet med forsøk på internasjonal standardisering av punktskrift.

Liv Kristin Saur tilskriver Braille Neuvottelukunta v/Liisa Hietaketo-Vieno om dette.

b) Deltakelse fra Norge

Astrid Vik (+ ev. ledsager), Kari Brevik, Britt Nordby, Bjørn Davidsen, Otto Prytz, Pilar Menéndez-Pérez og Liv Kristin Saur.

En avventer mer informasjon i løpet av juni/juli om arrangementet. Liv Kristin Saur bestiller billetter når invitasjonen foreligger.

SAK 23/11 FORSENDELSER AV PUNKTSKRIFTBØKER FRA NLB

Ingen fra NLB utlån hadde anledning til å være til stede på OUBs møte.

Utvalget diskuterte likevel forsendelser av punktskriftbøker. Det største problemet er «gamle» produksjoner sendt i bager og kofferter fra Nasjonalbiblioteket i Mo i Rana. Disse går som uregistrert post, og det blir ikke sendt ut varsel til mottaker.

NLB har vært i kontakt med Posten Norge, der en egen kontaktperson/saksbehandler har engasjert seg i saken.

En vil komme tilbake til saken på neste møte, dersom en av utlånsavdelingens ansatte har anledning til å delta.

SAK 24/11 NASJONAL PUNKTSKRIFTKONFERANSE 2011

Otto Prytz gjennomgikk referat fra møte 26.04.11 mellom representanter for OUB og NLB vedr. nasjonal punktskriftkonferanse 2011. På dette møtet ble følgende arrangementskomité oppnevnt: Fra NLB: Liv Torild Ellefsen og Berit Johnsen, fra OUB: Britt Nordby, Kari Brevik og Liv Kristin Saur. Neste møte i arrangementskomiteen er 08.06.

Utvalget drøftet ulike temaer som ønskes belyst under konferansen.

Følgende punkter ble nevnt:

  • Tilbudet fra NLB, både for barn, ungdom, voksne og studenter
  • Samordning av punktskrifttilbudet NLB/Norges Blindeforbund, NBF
  • Noteproduksjon i Norge
  • Tilbudet fra kompetansesentrene Huseby og Tambartun
  • Tidsskrifttilbudet i punktskrift
  • Paneldebatt om punktskrifttilbudet (ledet av Bjørn Davidsen)

Oddvar Øyan tar kontakt med Sverre Fuglerud og Kristin Ruud i Norges Blindeforbund for å høre hva NBF tenker, bl.a. med bakgrunn i protokoll fra NBFs sentralsstyre sak 25/11 «Norges Blindeforbunds blad- og magasintilbud i punktskrift».

Kari Brevik spør Daksha Sriragulan, en ung punktskriftbruker om å holde et innlegg på konferansen.

Eli Frisvold vil bli spurt om å si noe om NLBs skriveleire, ev. sammen med en av deltakerne.

Ovennevnte vil bli lagt fram for resten av arrangementskomiteen.

SAK 25/11 MANDAT FOR OG ORGANISERING AV OFFENTLIG UTVALG FOR BLINDESKRIFT – SVARBREV FRA KULTURDEPARTEMENTET MAI 2011

Det er kommet svarbrev, datert 11.05.2011, fra Kulturdepartementet på forslaget om mandat for og organisering av Offentlig utvalg for blindeskrift, utarbeidet av arbeidsgruppe OUB/NLB, sendt departementet 29.03.2010.

Av brevet framgår det bl.a.:

Navneendring

Departementet har ingen kommentarer til navneendring fra Offentlig utvalg for blindeskrift til Offentlig utvalg for punktskrift med forkortelsen OUP.

Forvaltning av OUB

Forvaltningsansvaret skal fortsatt ligge under Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek.

Om utvalgets mandat

I brevet står det: «Departementet slutter seg til arbeidsgruppas forslag om at OUBs hovedoppgave skal være å utvikle standarder for punktskrift.»

I svarbrevet heter det videre: «Når det gjelder spørsmålet om fullmakt til å fastsette standarder for norsk punktskrift, jf. punkt 1 i forslag til mandat, skal større endringer, innføring av nye standarder og saker av prinsipiell karakter legges fram for departementet for godkjenning. Kulturdepartementet vil ved godkjenning av standarder vurdere om forarbeider og høringer er gjennomført for å sikre bred oppslutning, samt vurdere eventuelle kultur og språkpolitiske aspekter. I mindre omfattende saker og enkeltspørsmål skal OUB ha vedtaksfullmakt. På bakgrunn av dette ber vi arbeidsgruppa foreslå en konkretisering av hvilke saker som skal legges fram for departementet og i hvilke spørsmål OUB bør ha vedtaksfullmakt. Vi ber også om et forslag til praktisk rutine for godkjenning og innføring av standarder.»

Oppnevning og sammensetning av OUB

Under dette punktet skriver departementet: «Departementet har ingen merknader til forslaget om sammensetningen av utvalget. Etter høringsrunden er punkt a i arbeidsgruppas opprinnelige forslag endret, og departementet støtter det nye forslaget om at medlemmer skal ha personlige varamedlemmer med noenlunde tilsvarende kompetanse og bakgrunn.

Departementet slutter seg til at det bør åpnes for gjenoppnevning av medlemmer. Alle medlemmer i utvalget bør ikke skiftes ut samtidig.

Kulturdepartementet vil oppnevne medlemmer til OUB, etter forslag fra styret i NLB. Forslaget skal baseres på innspill fra relevante fagmiljøer og interesseorganisasjoner, slik at utvalgets sammensetning sikrer erfaring og kompetanse fra en rekke miljøer, dvs. brukere, leverandører av programvare, produsenter, pedagoger og normerere, jf. punkt d. i arbeidsgruppas forslag.»

Navneendring

Med bakgrunn i brevet fra departementet vedtok et enstemmig møte at navneendringen trer i kraft fra 27.05.11 med navnet Offentlig utvalg for punktskrift, med forkortelsen OUP.

Departementet etterspør konkretisering av hvilke standarder som skal godkjennes av departementet og hva som kan vedtas av OUP.

Møtet mener nye standarder som har vært ute til høring, samt justeringer og endringer av eksisterende standarder som ikke krever høringsrunde, vedtas av OUP, f.eks. utvidelse av 8-punktskriftsstandarden.

Arbeidsgruppa OUP/NLB vil i løpet av juni utarbeide et svarbrev til departementet om dette.

SAK 26/11 ORIENTERINGSSAKER

a) Kari Brevik reiste spørsmål i forbindelse med Wikipedias definisjon av punktskrift.

b) Utvalgssekretæren opplyste at hun etter påske har vært 50 % sykmeldt, men at hun fra 06.06. er tilbake for fullt.

SAK 27/11 OPPFØLGINGSSAKER

Utvalgssekretæren vil i løpet av sommeren prøve å få avsluttet en del oppgaver som har blitt utsatt på grunn av sykdomsperioden i vinter.

SAK 28/11 BRAILLE21 – INTERNASJONAL PUNKTSKRIFTKONGRESS I LEIPZIG, TYSKLAND, 27.-30.09.11 – OPPNEVNING AV DELEGASJON FRA OUP

OUP sender 8 deltakere til den internasjonale punktskriftkongressen Braille21 i Leipzig. Otto Prytz melder på 7 av disse innen 31.05.11, slik at vi får rabattert pris, 250 euro. Deltakeravgiften dekker alle arrangementer under kongressen.

Disse deltar fra OUP: Otto Prytz, Pilar Menéndez-Pérez, Kari Brevik, Annelise Qvale, Oddvar Øyan, Randi Rusten, Bjørn Davidsen og Liv Kristin Saur.

Utvalgssekretæren tar seg av billettbestilling og bestilling av hotell i løpet av juli.

SAK 29/11 SKRIV FRA MAGNE BJØRNDAL OM PUNKTSKRIFTUTGIVELSE AV NY BIBELOVERSETTELSE

Skriv fra Magne Bjørndal vedr. utgivelse av ny bibeloversettelse er sendt alle OUPs medlemmer i løpet av våren.

Bjørn Davidsen mener dette bør tas opp som et eget prosjekt.

OUP støtter Bjørndals initiativ, og tilbyr sin assistanse dersom det blir nødvendig.

Referatet ble godkjent ved omsending

Liv Kristin Saur, utvalgssekretær