Årsrapport 2011

Innledning

I 2011 har utvalget hatt 5 møter og behandlet 62 saker. I tillegg har OUP stått som medarrangør av nasjonal punktskriftkonferanse i samarbeid med Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek, NLB.

Følgende medlemmer med personlige varamedlemmer har utgjort OUP:

Leder: Otto Prytz, personlig varamedlem: Kari Bordvik (begge fra Synshemmede Akademikere)
Nestleder: Oddvar Øyan, personlig varamedlem: Gert Kroken (begge fra Norges Blindeforbund)
Kari Brevik (Huseby kompetansesenter), personlig varamedlem: Randi Rusten (Tambartun kompetansesenter)
Bjørn Davidsen, personlig varamedlem: Kolbjørn Heggstad (begge fra Foreningen Norges døvblinde)
Britt Nordby, varamedlem ikke nyoppnevnt (Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek).

OUPs sekretariat har en ansatt, Liv Kristin Saur, i 80 % stilling.

2011 bar preg av at utvalgssekretæren i en periode, 8. februar – 6. juni, var 100 % / 50 % sykmeldt. Ikke alle oppgaver som var planlagt i 2011 har derfor blitt utført.

Administrativ forvaltning av OUB

OUB er et utvalg under Kulturdepartementet og administrativt forankret i Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek, NLB.

I 2007 tok NLBs administrasjon initiativ til et møte hvor ulike saker om forholdet OUB/NLB ble drøftet.

Møtet resulterte i at det ble oppnevnt en arbeidsgruppe, bestående av NLBs direktør, Øyvind Engh, administrasjonssjef Kjell Egeland, OUBs leder Otto Prytz og utvalgssekretær Liv Kristin Saur. Arbeidsgruppa skulle gå gjennom og lage forslag til OUBs mandat, oppnevning av OUB, OUBs sammensetning og funksjonstid.

Arbeidsgruppa kom fram til et felles dokument med forslag til mandat, organisering og sammensetning av Offentlig utvalg for blindeskrift, OUB. Dokumentet ble sendt på høring i begynnelsen av 2010. Høringsinstanser var organisasjoner/institusjoner som er representert i utvalget.

Det kom inn uttalelser fra flere av høringsinstansene. Oversendelsesbrev med forslaget og høringsuttalelsene ble sendt departementet i mars 2010.

Kulturdepartementet besvarte brevet 11.05.2011. I svarbrevet godkjente departementet en del av forslaget, bl.a. at utvalget endrer navn til Offentlig utvalg for punktskrift, forkortet OUP. I møtet 27.05.2011 ble navneendringen vedtatt av utvalget.

Kulturdepartementet ville ha tilbakemelding om konkrete rutiner for godkjenning av standarder. Arbeidsgruppa utarbeidet slik tilbakemelding i møte 20.06.2011.

I svarbrevet godkjente Kulturdepartementet arbeidsgruppas forslag om at OUPs medlemmer skal ha en funksjonstid på 4 år. Departementet bestemte at styret for Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek overfor Kulturdepartementet innstiller kandidater til OUP etter forslag fra punktskriftmiljøene i Norge.

Høsten 2011 oversendte NLB v/NLBs styre innstilling på nytt OUP med funksjonstid fra 2012 til 2015. Pr. dags dato, 24.01.12, er ikke formell oppnevning gjort av departementet.

Økonomi

I 2011 hadde OUP en ramme på kr 709 000. Omsetningen ble på kr 651 513,16, etter at NAV hadde refundert utgifter ifm. utvalgssekretærens sykepermisjon.

Utvalgets faglige arbeid

I 2011 er det ikke påbegynt nye standardiseringsoppgaver, da en ønsket å bli helt ferdig med Håndbok i litterær punktskrift. 3 standardiseringsprosjekter er imidlertid under planlegging eller i gang:

Publikasjoner

Håndbok i litterær punktskrift ble på det nærmeste ferdigstilt i 2011. Trykkingen av publikasjonen i punktskrift og vanlig trykk kan først skje i begynnelsen av 2012.

Skriveregler av Finn-Erik Vinje

Publikasjonen ble trykkeklar i 2011, men selve trykkingen/distribueringen kan ikke skje før i 2012.

Jubileumsbok i anledning Braille-året 2009

OUP vedtok i 2008 at det skulle lages en jubileumsbok i anledning Braille-året 2009. Det tok litt tid før prosjektet kom i gang, men invitasjon ble sendt ut i løpet av høsten 2008. OUP ønsket at flest mulig med ulik bakgrunn skulle bidra med stoff.

Videre nedsatte OUP en redaksjonskomité for boka, som avsluttet sitt arbeid i desember 2010. Boka ble ferdigstilt for punktskrift og vanlig trykk i 2010. Utgaven i vanlig trykk er tatt hånd om av forlaget Licentia, Bodø, mens punktskriftutgaven ble trykt både i Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek og Norges Blindeforbunds trykkeri.

4. januar 2011 ble jubileumsboka Louis Brailles punktskrift – enkel og genial lansert med et arrangement i Nasjonalbibliotekets auditorium, Oslo. Arrangementet inneholdt foruten presentasjon av boka, innlegg om punktskrift, samt kulturelle innslag. Etter OUPs mening et vellykket arrangement med om lag 50 personer til stede.

Opprettelse av nettside for utvalget

I 2010 ble OUPs nettside opprettet med følgende adresse: punktskriftutvalget.no. Tore Johnny Bråtveit ble engasjert av utvalget som driftsansvarlig for nettsida. Fra 2011 er dette ansvaret overført til Bråtveits firma Punktlig IKT. Epostlista Punktforum, som administreres av Tore Johnny Bråtveit, ble vedtatt flyttet og lagt under OUPs nettside.

I 2011 har det ikke vært mye aktivitet på nettsida. Dette skyldes nok i hovedsak utvalgssekretærens sykdomsperiode, og at OUPs medlemmer heller ikke har bidratt med stoff.

Nasjonal punktskriftkonferanse

I 2011 ble det igjen arrangert nasjonal punktskriftkonferanse, denne gang i samarbeid med Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek. Konferansens hovedtema, Punktskrifttilbudet i Norge i dag og i framtiden, ble belyst i flere foredrag/innlegg, samt en paneldebatt. Arrangementet fant sted i Nasjonalbibliotekets auditorium, Oslo, 27.—28. oktober. I overkant av 70 personer fra ulike punktskriftmiljøer i Norge deltok.

Nasjonale samarbeidspartnere

OUP har et godt samarbeid med de institusjoner og organisasjoner som er representert i utvalget og med andre punktskriftmiljøer i Norge.

Nordisk samarbeid

OUP har et utstrakt samarbeid med Punktskriftsnämnden i Sverige og utveksler protokoller/referater og nyttig informasjon.

OUP har i tillegg kontakt med Det Danske Punktskriftnævn, punktskriftutvalget i Finland, Braille-Neuvottelukunta, og har i de senere år også kommet i kontakt med punktskriftutvalget på Island.

Nordisk punktskriftmøte 2011

I 2011 ble Nordisk møte avholdt 13.—14.09. i Helsingfors, Finland. Fra Norge deltok Otto Prytz, Kari Brevik, Bjørn Davidsen, Britt Nordby, Astrid Kristin Vik og Pilar Menéndez-Pérez.

Det var ikke et spesielt hovedtema på dette møtet, men flere temaer ble belyst i ulike foredrag. Bl.a. bidrog Norge med 2 innlegg: Astrid Kristin Vik fra Huseby kompetansesenter holdt foredrag om sitt doktorgradsarbeid: Braille literacy in Pupils with Severe Visual Impairments in Inclusive Schools in Norway: Results and Practical Outcomes from a Research Project. Otto Prytz orienterte om arbeidet i World Braille Council. Ellers var det innlegg om matematikk på leselist, ulike konverteringsverktøy for produksjon i punktskrift, samt opplæring i punktskrift for døvblinde.

I tillegg til de ulike foredragene/innleggene ble det gitt orienteringer om punktskriftutvalgenes arbeid i de respektive land.

Internasjonalt arbeid

27.—30.09.2011 ble det avholdt en internasjonal punktskriftkongress, Braille21, i Leipzig, Tyskland, en oppfølger til den internasjonale punktskriftkongressen i 2009 i Paris, Frankrike.

OUP var representert med 8 deltakere: Otto Prytz, Oddvar Øyan, Kari Brevik, Bjørn Davidsen, Randi Rusten, Annelise Qvale, Pilar Menéndez-Pérez og Liv Kristin Saur. I alt deltok det ca. 400 personer under kongressen.

Otto Prytz er oppnevnt som leder av «teknisk underkomité» i World Braille Council, et organ under World Blind Union.

Årsrapporten for 2011 ble vedtatt på OUPs møte 24.01.2012.

For Offentlig utvalg for punktskrift, OUP

Otto Prytz
Leder

Liv Kristin Saur
Utvalgssekretær