Referat nr. 2 – møte 21.03.2012

Sted:
Observatoriegt. 1 B, OSLO

Sted:
Møtet ble avholdt som telefonmøte

Tid:
10:00–15:00

Til stede:

Otto Prytz
Oddvar Øyan
Kari Brevik
Bjørn Davidsen
Britt Nordby

Forfall:

Sekretær: Liv Kristin Saur

SAK 13/12 REFERAT 01/12

Referat 01/12 fra møte 24.01.12 ble godkjent ved omsending 19.03.12.

SAK 14/12 ORIENTERINGSSAKER

a) E-post fra Braille-neuvottelukunta

I e-post, datert 16.02.12, fra Braille-neuvottelukunta, punktskriftutvalget i Finland, kom melding om at punktskriftutvalgets sekretær, Liisa Hietaketo-Vieno, gikk bort i begynnelsen av februar. Liv Kristin Saur sendte kondolansehilsen fra OUP.

b) OUPs bevilgning for 2012

Fra NLB v/ Kjell Egeland forelå notat datert 17.02.2012, med melding om OUPs bevilgning fra Kulturdepartementet i 2012. Bevilgningen er på kr. 731 000.

c) Oppnevning av nytt Offentlig utvalg for punktskrift, OUP

09.02.12 fikk direktør i NLB, Øyvind Engh, beskjed fra Kulturdepartementet om at innstillingen fra NLBs styre september 2011 ikke ble godkjent grunnet kjønnsfordelingen (4 menn + 1 kvinne) i utvalget. NLBs styre vil legge fram en ny innstilling overfor departementet så snart som mulig.

d) OUPs mandat

09.02.12 ble det også fra Kulturdepartementets side lagt fram en presisering ved ett av punktene i OUPs mandat, som de ba arbeidsgruppa OUP/NLB godkjenne. Tilbakemelding fra arbeidsgruppa med godkjenning av punktet er sendt til departementet.

e) OUPs møte i mai

Opprinnelig møtedato for OUPs møte i mai var fastsatt til torsdag 24.05. Utvalget vedtok å endre dette til onsdag 23.05.

f) Formøte i forkant av ordinært møte

Otto Prytz, Oddvar Øyan og Liv Kristin Saur hadde et formøte 23.02.12, hvor man satte opp agenda for møte i mars, samt diskuterte enkelte saker, bl.a. nasjonal punktskriftkonferanse i 2012, se sak 18/12 i dette referat.

g) Honorarer for første møte i 2012

Liv Kristin Saur orienterte om hvorfor honorarer for første møte ikke var sendt ut før i midten av mars. Utvalgssekretæren ville vente og se om det kom noen endringer av honorarsatsene fra departementet. Det er ikke kommet melding om endringer i honorarsatsene.

h) DNBs punktskrifttjeneste

Otto Prytz har tidligere orientert OUP om sin korrespondanse med DNB vedr. punktskrifttjenesten i banken.

Han kunne opplyse at han er innkalt til et møte mellom banken, Norges Blindeforbund og han selv (på vegne av OUP), for å diskutere bankens tilbud til punktskriftlesere. Møtet finner sted i april.

SAK 15/12 PUBLIKASJONER

Skriveregler av Finn-Erik Vinje er på det nærmeste klar for trykking.

De øvrige publikasjonene, se sak 59/11, er ikke ferdigstilt ennå.

SAK 16/12 OUPS NETTSIDE – PUNKTSKRIFTUTVALGET.NO

Firmaet Punktlig IKT v/ Tore Johnny Bråtveit skal fremdeles ha ansvaret for driften av OUPs nettside. Fast pris pr. år er kr 4 000 + MVA. Pris for opplæring og annet kommer i tillegg.

Liv Kristin Saur legger ut litt reklame for jubileumsboka Louis Brailles punktskrift – enkel og genial.

Oddvar Øyan kan tenke seg å skrive noe om å lese elektroniske dokumenter i Word-format med OUPs tegntabell.

Videre vil Oddvar Øyan skrive litt om OUPs arbeid med bakgrunn i OUPs virksomhetsplan for 2012.

SAK 17/12 ANDRE OPPFØLGINGSSAKER

a) Jubileumsboka Louis Brailles punktskrift – enkel og genial

Liv Kristin Saur har oversendt forslag fra OUP til institusjoner Licentia forlag bør sende ut informasjon om jubileumsboka til, jf. sak 39/11.

b) Lydutgaven av jubileumsboka Louis Brailles punktskrift – enkel og genial

OUP etterspør lydutgaven av jubileumsboka, som skulle produseres av Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek, NLB. Liv Kristin Saur sender forespørsel til personer som arbeider med tilrettelegging av lydbokproduksjoner i NLB for å få vite hvor i prosessen man er.

c) Vedr. lån av punktskriftbøker fra Nasjonalbiblioteket i Mo i Rana

Liv Kristin Saur opplyste at det fremdeles ikke blir sendt ut varsel/hentelapp når man mottar punktskriftbøker sendt fra Mo i Rana, til tross for samarbeidet mellom NLB og Posten Norge.

Dersom dette skal være så vanskelig for Posten, mener OUP man kan forhøre seg om det lar seg gjøre at Nasjonalbiblioteket sender låneren en melding når boka er sendt fra dem. Henvendelse til Nasjonalbiblioteket i Mo i Rana om dette bør gå via NLB.

SAK 18/12 NASJONAL PUNKTSKRIFTKONFERANSE 2012

På det tidligere nevnte møtet 23.02.12 ble Nasjonal punktskriftkonferanse drøftet, både med hensyn til medarrangør og tema. Som medarrangør foreslåes Huseby kompetansesenter. Oddvar Øyan tok kontakt med direktør for Huseby kompetansesenter, Knut Ramberg, som stilte seg positiv til samarbeidet om arrangementet. Som tema for konferansen foreslåes for OUP «Layout i punktskriftbøker». Dette med tanke på at OUP skal gå i gang med prosjekt om en standard for redigering av punktskriftbøker, og at Huseby kompetansesenter også driver med et prosjekt vedr. standard for redigering av lærebøker i både 6-punkts og 8-punkts punktskrift.

Tidspunktet for konferansen foreslås til oktober, nærmere bestemt uke 40 eller 41.

Kari Brevik sender en offisiell henvendelse til Huseby kompetansesenter ved ledergruppen. Kari Brevik blir kontaktperson mellom Huseby og OUP.

Så snart Huseby kompetansesenter finner tidspunkt, må det sendes en kort informasjon om når konferansen finner sted til aktuelle media.

Det må nedsettes en arrangementskomité bestående av representanter både fra Huseby kompetansesenter og OUP. Fra OUP: Astrid Vik spørres. Otto Prytz og Liv Kristin Saur representerer OUP. Kari Brevik er selvskreven, da hun er et bindeledd mellom arrangørene. Huseby kompetansesenter bør oppnevne et par representanter i tillegg til Brevik.

SAK 19/12 TILBUDET AV LESESTOFF I KORTSKRIFT

Ungdommer som er på kurs på Huseby kompetansesenter lærer kortskrift, men for å få vedlikeholdt den kunnskapen, må det finnes tilbud av bøker i kortskrift. Kompetansesentrene har ikke kapasitet til å produsere fritidslitteratur. Dette er jo en oppgave for NLB.

Tilbudet av punktskriftbøker i kortskrift er pr. i dag ikke til stede i NLB. Arne Kyrkjebø, produksjonsleder i NLB, sa under nasjonal punktskriftkonferanse høsten 2011 at det jobbes med å få implementert kortskrift i NorBraille.

Otto Prytz opplyste at han hadde fått en bok, prøveeksemplar, bestilt i nivå 2, men levert i nivå 1 med noen ukorrekte forkortinger.

OUP mener det er litt underlig at man ikke får til god kortskrift i NorBraille, siden firmaet som har laget NorBraille har erfaring med dansk punktskrift, som i største delen produserer publikasjoner med kortskrift. Lite kjennskap til norsk punktskrift og spesielt kortskrift kan nok være en del av årsaken.

OUP vil avvente utviklingen av konverteringsprogrammet NorBraille og kortskrift.

SAK 20/12 INFORMASJON OM PUNKTSKRIFT PÅ LEGEMIDDELPAKNINGER

OUP bør lage noe om punktskrift på legemiddelpakninger, som også skal ligge på OUPs nettside. Liv Kristin Saur har tatt ned artikkelen om dette tema som finnes på Punktskriftnämndens hjemmeside i Sverige. Her kan en oversette artikkelen til norsk og legge den til rette for norske forhold.

Referatet ble godkjent ved omsending

Liv Kristin Saur, utvalgssekretær