Referat nr. 3 – møte 06.06.2012

Sted:
Observatoriegt. 1 B, OSLO

Tid:
10:00–15:00

Til stede:

Otto Prytz
Oddvar Øyan
Lise Bakkan
Astrid Kristin Vik, fram til kl. 13.10
Mats Køber

Forfall:

Sekretær: Liv Kristin Saur

Avtroppende OUP-medlemmer Kari Brevik, Bjørn Davidsen og Britt Nordby deltok under hele møtet.

Det ble foretatt en presentasjonsrunde både av nye og avtroppende medlemmer, samt utvalgssekretær. Kjell Egeland fra NLBs administrasjon presenterte seg selv, og orienterte litt om NLB.

SAK 22/12 GODKJENNING AV REFERAT 02/12

Referat 02/12 fra møte 21.03.12 ble godkjent med de merknader møtet vedtok.

SAK 23/12 FASTSETTELSE AV MØTEDATOER HØSTEN 2012

Følgende møtedatoer for høsten 2012 ble fastsatt: tirsdag 28.08., fredag 28.09. og onsdag 28.11.

SAK 24/ 12 OUP – EN ORIENTERING V/LEDER OTTO PRYTZ

Otto Prytz redegjorde for forhistorien og historien til opprettelsen av Offentlig utvalg for punktskrift.

Utvalget ba Otto Prytz å lage en artikkel med bakgrunn i sin redegjørelse, med tittelen OUPs historie. Artikkelen sendes utvalgets medlemmer og varamedlemmer, og legges ut på OUPs nettsted.

Sak 25/12 OUP – HONORERING OG ANDRE PRAKTISKE RUTINER IFM. MØTER V/LIV KRISTIN SAUR

Utvalgssekretær Liv Kristin Saur orienterte om rutiner ifm. utbetalinger av honorarer for deltakelse og forberedelse til OUPs møter, samt ev. reiseregninger. Det betales ut honorar for møtene à 5 timer, samt for forberedelse til møtene à 3 timer.

Utvalgssekretæren la også fram forslag overfor OUP om at det opprettes en epostliste, hvor både medlemmer, varamedlemmer og utvalgssekretær deltar, med adressen «utvalg [krøllalfa] punktskriftutvalget [punktum] no». Dette for å sikre at alle holdes orientert om hva som skjer i OUP. Møtet tiltrådte forslaget om opprettelsen av epostlista Utvalg.

Spørsmål om hvorvidt OUP dekker reise/opphold for ev. ledsagere ifm. deltakelse på konferanser/møter ble tatt opp. Tidligere har OUPs medlemmer og varamedlemmer med syn, fungert som deltakere og ledsagere på konferanser/møter. I det nye OUP er det færre medlemmer/varamedlemmer med syn, 3 personer. Dersom de deltar på konferanser/møter, fungerer de som både deltakere og ledsagere. Ved framtidige konferanser/møter må OUP sørge for at det i tillegg hyres inn ledsagere, som OUP betaler reise og opphold for.

SAK 26/12 OUPS MANDAT

OUPs mandat, utarbeidet av Kulturdepartementet 30. mars 2012, var sendt ut til OUPs medlemmer og varamedlemmer sammen med brev om oppnevning. Utvalgssekretæren ba Kulturdepartementet om en elektronisk versjon av mandatet, og har mottatt det, og videreformidlet dette til utvalget.

SAK 27/12 ORIENTERINGSSAKER

a) Møte i forkant av OUPs møte

Otto Prytz, Oddvar Øyan og Liv Kristin Saur hadde et møte 23.05. hvor en gjennomgikk agenda for dagens møte, og andre aktuelle saker i OUP.

b) Takkebrev

Liv Kristin Saur orienterte om at Kulturdepartementet vil sende ut takkebrev til avtroppende medlemmer og varamedlemmer i OUP.

SAK 28/12 PUBLIKASJONER

a) Skriveregler av Finn-Erik Vinje

Punktskriftutgaven av Skriveregler av Finn-Erik Vinje er ferdigstilt, og er klar for trykking i Norges Blindeforbunds trykkeri. Utvalgssekretæren ville imidlertid ha klarsignal fra utvalget på hvordan boka skal distribueres, og om boka skal koste noe for den enkelte.

OUP har produsert boka som et ledd i arbeidet med punktskriftfremmende tiltak. Skriveregler er et godt arbeidsredskap for alle som har behov for et oppslagsverk ifm. skrivearbeid. Utvalget mener boka skal gis bort til de som ønsker den og den skal bestilles ved OUPs kontor.

b) Kortskrift i norsk punktskrift, KS04, papirutgaven i visuell skrift

Manuskriptet i visuell skrift er sendt Tambartun kompetansesenter for trykking/kopiering.

SAK 29/12 NASJONAL PUNKTSKRIFTKONFERANSE 2012

Jf. sak 18/12. Nasjonal punktskriftkonferanse blir avholdt torsdag 11. og fredag 12. oktober. Konferansen finner sted på Huseby kompetansesenter. Tema er Layout i punktskrift – 6- og 8-punkt.

Det er oppnevnt en arrangementskomité bestående av representanter fra Huseby kompetansesenter og OUP. Fra Huseby kompetansesenter: Ståle Bekkelien, Reidun Mevold og Kari Brevik. fra OUP: Otto Prytz og Liv Kristin Saur.

Komiteen må ha et møte før sommerferien. Liv Kristin Saur tar kontakt med Ståle Bekkelien, for å få i stand et møte i slutten av juni.

SAK 30/12 INFORMASJON OM NORDISK MØTE HØSTEN 2012

I e-post fra Björn Westling, Punktskriftsnämnden, Sverige, datert 01.06.12, er det kommet informasjon om Nordisk møte, som avholdes i Stockholm 4.—5. oktober. Mer informasjon om bl.a. tema, blir sendt ut senere.

Utvalgssekretæren sender ut mer informasjon/invitasjon til utvalget når dette ankommer.

Til OUPs møte 28.08. må det være avklart hvem som deltar fra OUP.

SAK 31/12 OPPRETTELSE AV PROSJEKTGRUPPE/ARBEIDSGRUPPE LAYOUT I PUNKTSKRIFTBØKER

OUP vil i løpet av høsten komme i gang med sitt nye standardiseringsprosjekt, Layout i punktskriftbøker. Layout i punktskriftbøker vil også vehandles på den nasjonale punktskriftkonferansen i oktober, og man vil etter konferansen oppnevne en bredt sammensatt prosjektgruppe/arbeidsgruppe til å ta seg av standardiseringsarbeidet. I forkant av konferansen oppnevnes en foreløpig arbeidsgruppe, som skal lage et mandat for arbeidet i gruppa. Til å ta seg av utarbeidelsen av et mandat oppnevnte OUP følgende personer: Otto Prytz, Lise Bakkan, Mats Køber og Liv Kristin Saur.

SAK 32/12 DNBS PUNKTSKRIFTTJENESTE

Otto Prytz har tidligere orientert OUP om sin korrespondanse med DNB om bankens punktskrifttjeneste. Otto Prytz har også vært i kontakt med Kari Anne Flaa i Norges Blindeforbund, NBF, om dette.

I april ble Otto Prytz, som representant for OUP, innkalt til et møte mellom DNB, NBF og OUP. Det ble også avholdt et oppfølgingsmøte i mai i år mellom representantene.

Det er fra bankkundene kommet en del klager på tjenesten. Kontoutskriftene i punktskrift mangler venstremarg og inneholder langt færre opplysninger enn i andre formater. Behandlingen av betalingsanmodninger tar utillatelig/uforholdsmessig lang tid, noe som kan skyldes manglende punktskriftkompetanse hos personalet i DNB.

Det skal videre avholdes nok et oppfølgingsmøte mellom DNB, NBF og OUP 20.08.12.

Otto Prytz vil skrive en artikkel om DNBs punktskriftttjeneste, som sendes Norges Blinde og legges ut på e-postlista Punktforum.

Referatet ble godkjent i OUPs møte 28.08.12

Liv Kristin Saur, utvalgssekretær