Referat nr. 6 – møte 28.11.2012

Sted:
Observatoriegt. 1 B, OSLO

Tid:
12:00–17:00

Til stede:

Otto Prytz
Oddvar Øyan
Lars Bjørndal, personlig varamedlem for Lise Bakkan
Astrid Kristin Vik
Rolf Arne Mellem, personlig varamedlem for Mats Køber

Forfall:

Sekretær: Liv Kristin Saur

SAK 54/12 REFERATENE 04/12 OG 05/12

Referatene 04/12, fra møte 28.08.13, og 05/12, 28.09.13, ble godkjent med de merknader møtet vedtok.

SAK 55/12 ORIENTERINGSSAKER

a)  DNBs punktskrifttjeneste

Otto Prytz orienterte fra møte mellom representanter fra DNB, Norges Blindeforbund (NBF) og OUP 22.10.12. Til stede på dette møtet var også 2 representanter fra DNBs IKT-avdeling. Det ser ut til at det er aksept for Otto Prytz’ synspunkter vedr. løsning av problemene med utskrift i punktskrift. Det er berammet nytt møte mellom representantene 19.12.12.

b)  Apple-produkter

Rolf Arne Mellem har forsøkt å få kontakt med Apple Norge med tanke på implementering av riktig norsk punktskrifttabell i Apple-produkter.

c)   Lommekalender fra Statped

Lars Bjørndal opplyste at det også for neste år er produsert en MOF-kalender, en lommekalender i lite format i punktskrift, ved Statped Huseby. Denne gangen er den til og med produsert i dobbelsidig utskrift, og formatet vil være enda mindre enn tidligere. Kalenderen kan bestilles ved Huseby.

SAK 56/12 FASTSETTELSE AV MØTEDATOER VÅREN 2013

Følgende møtedatoer ble fastsatt for 1. halvår 2013: Fredag 11. januar, torsdag 7. mars og onsdag 12. juni.

SAK 57/12 NORDISK MØTE I STOCKHOLM 4.-5. OKTOBER 2012 – OPPSUMMERING

I tiden 4.—5. oktober 2012 ble det avholdt nordisk punktskriftmøte i Stockholm. Norge var representert med 6 deltakere, hvorav en, Otto Prytz, også hadde flere innledninger.

Temaene på foredragene var variert. Programmet inneholdt bl.a. de enkelte lands rapportering om sitt arbeid, visjoner for framtidens punktskrift, organisering av punktskriftutvalg, OUPs begrunnelse for valg av punktskriftsymboler i litterær punktskrift, punktskrift i matematikk og naturvitenskap, er punktskrift i tilbakegang eller framgang? Om barn og punktskrift.

Foredragene ble for det meste presentert på engelsk.

OUP mener det er litt uheldig at presentasjonene skjer på engelsk, da de fleste ville forstått skandinavisk. OUP er klar over at dette blir gjort på grunn av at representanter fra Finland og Island ikke behersker skandinavisk.

OUP vil sende en henvendelse til de nordiske punktskriftutvalgene med oppfordring om at presentasjoner for framtiden blir holdt på skadinavisk, men av hensyn til de som ikke forstår skandinavisk, skal presentasjonen foreligge skriftlig på engelsk.

Otto Prytz utarbeider brevet til de nordiske punktskrifutvalgene.

SAK 58/12 NASJONAL PUNKTSKRIFTKONFERANSE 11.-12. OKTOBER 2012 – OPPSUMMERING

Nasjonal punktskriftkonferanse ble avholdt 11.—12. oktober 2012 på Huseby kompetansesenter, arrangert av Huseby kompetansesenter og OUP. Om lag 50 personer deltok fra hele det norske punktskriftmiljøet.

Hovedtemaet på årets konferanse var Layout i punktskrift – 6- og 8-punkt. Temaet ble belyst ved flere foredrag: Prinsipper for layout i punktskriftbøker, om layout i lærebøker for barne- og ungdomstrinnet, prinsipper for layout i andre lands punktskrift, layout på punktskriftens premisser, samt layout i punktskriftblader. Som avslutning på temaet ble det gjennomført en diskusjon om hvordan arbeidet med ny håndbok i layout for punktskriftbøker skal organiseres og finansieres. Otto Prytz innledet til debatt. Se eget referat.

Oppsummeringa av konferansen tyder på at deltakerne var godt fornøyd med både det faglige og det sosiale. Enkelte hevdet at konferansen var bedre gjennomført i år enn tidligere, ved at foredragene holdt seg innen ett tema.

Spørsmålet om noe av det som ble framført på konferansen kan legges ut på OUPs nettside ble tatt opp, og OUP vil gjøre sitt beste for å få dette til.

På tampen av konferansen overrakte Norges Blindeforbund, NBF, v/generalsekretær Gunnar Haugsveen Norges Vels fortjenestemedalje til Rune Hansen for 35 års tjenestetid i NBFs trykkeri, og for hans gode kunnskaper om punktskrift og flotte innsats ifm. punktskriftproduksjonen i NBF. Haugsveen uttrykte at det var en glede å kunne overrekke medaljen i et forum som er opptatt av punktskrift.

SAK 59/12 OPPRETTELSE AV PROSJEKTGRUPPE/ARBEIDSGRUPPE LAYOUT I PUNKTSKRIFTBØKER jf. sakene 39/12 og 50/12

a) Referat med tittel Ny håndbok i punktskriftredigering, fra innledning og debatt ved Nasjonal punktskriftkonferanse 12.10.12

Referatet var sendt ut i forkant av møtet. Debatten konkluderte med at det er behov for en ny håndbok om layout i punktskrift.

b) Organisering av arbeidet

På Nasjonal punktskriftkonferanse kom det fram to ulike modeller for organisering av arbeidet med ny håndbok i layout.

1.  En koordinerende gruppe som leder arbeidet, og at arbeidet med de enkelte delene settes bort til mindre spesialgrupper.

2.  Det opprettes en stor gruppe som arbeider med håndboka.

OUP mener det er argumenter for og imot begge måtene.

OUP diskuterte videre framdrift, og kom fram til at det tidlig i 2013 må utarbeides prosjketsøknad(er), med prosjektbeskrivelse og kostnadsoverslag.

Trolig vil ikke selve arbeidsprosessen med publikasjonen komme i gang før i 2014, og skal være avsluttet ved utgangen av 2014.

c) Finansiering av arbeidet

Da det ikke finnes prosjektmidler i Kulturdepartementet, må OUP søke prosjektmidler for arbeidet andre steder.

Møtet vedtok at man forhører seg med følgende institusjoner: Kulturrådet, Språkrådet, Utdanningsdirektoratet, Norsk standardiseringsforbund. Andre steder en kan søke midler er muligens Helse og rehabilitering og Blindemissionen IL.

Ifm. behandlingen av ovennevnte vedtok ble OUP enige om å invitere Grete Knudsen til neste møte. Grete Knudsen ledet prosjektarbeidet ifm. utgivelsen av Norsk punktskrift, del 4, på 90-tallet.

OUPs arbeidsgruppe som ble oppnevnt tidligere i 2012, begynner å jobbe med prosjektbeskrivelsen i 2013. I arbeidsgruppa sitter Otto Prytz, Astrid Kristin Vik, Mats Køber og Liv Kristin Saur. Astrid Kristin Vik erstatter Lise Bakkan, som tidligere ble oppnevnt, men som har ønsket å tre ut av dette vervet.

SAK 60/12 OUPS ARBEID MED 8-PUNKTSTABELL JF. SAK 51/12 OG NOTAT FRA ODDVAR ØYAN OG ROLF ARNE MELLEM

Oddvar Øyan redegjorde for bakgrunnen for notatet. Han skisserte hvordan arbeidsgruppa vil jobbe videre med utvidet 8-punktstabell.

SAK 61/12 PUBLIKASJONER

a) Håndbok i litterær punktskrift

Liv Kristin Saur orienterte. Det er blitt foretatt en korrektur mht. layouten i utgaven i visuell skrift. Videre er dokumentet tilrettelagt for trykking i punktskrift.

b) Norsk standard for kjemi-, fysikk- og biologinotasjon i 6-punkts blindeskrift

Ovennevnte publikasjon, som ble utgitt i punktskrift i 2006, er av ulike grunner ikke trykt i visuell skrift. Dette fordi det foreligger tydeligvis flere ulike versjoner på Huseby, og det foreligger noen feil i selve manuskriptet.

Pilar Menéndez-Pérez og Liv Kristin Saur vil gjennomgå dokumentet og rette opp eventuelle feil. Dette kan først skje i første halvår av 2013.

SAK 62/12 REGNSKAPSOVERSIKT PR. 20.11.12

Liv Kristin Saur ga en orientering om regnskapet pr. 20.11.12. Det gjenstår ca. 199.000, men av dette skal det utbetales regninger ifm. trykking av publikasjoner fra Tambartun kompetansesenter og NBFs trykkeri. I tillegg kommer utbetaling av honorarer og lønn.

SAK 63/12 FORSLAG TIL ARBEIDSBUDSJETT FOR 2013

Liv Kristin Saur la fram forslag til arbeidsbudsjett 2013.

I og med at OUP ikke vet om man får inn prosjektmidler i 2013 til utarbeidelse av Håndbok i layout for punktskriftbøker, vedtok møtet at det avsettes ca. kr 30.000 fra driftsbudsjettet til honorering av arbeidet med utarbeidelse av prosjektsøknader.

SAK 64/12 VIRKSOMHETSPLAN FOR 2013

Virksomhetsplanen for 2013 utsettes til første møte over nyttår.

Referatet ble godkjent i OUPs møte 11.01.13

Liv Kristin Saur, utvalgssekretær