Referat nr. 1 – møte 11.01.2013

Sted:
Observatoriegt. 1 B, OSLO

Tid:
10:00–15:00

Til stede:
Otto Prytz
Oddvar Øyan
Lise Bakkan
Astrid Kristin Vik
Mats Køber

Forfall:

Sekretær: Liv Kristin Saur

Grete Knudsen deltok under behandlingen av sak 03/13 a)

SAK 02/13 REFERAT 06/12

Referat 06/12, fra møte 28.11.12, ble gjennomgått og godkjent med de merknader møtet vedtok.

SAK 03/13 NY HÅNDBOK I LAYOUT I PUNKTSKRIFTBØKER

a) Bakgrunn: En orientering om Prosjekt Norsk punktskrift del 4 på 90-tallet v/Grete Knudsen

OUP hadde invitert Grete Knudsen, tidligere prosjektleder for arbeidet med utarbeidelsen av Norsk punktskrift, del 4, Standard for utforming av bøker i punktskrift, til å gi OUP en orientering om arbeidet den gang. Ovennevnte publikasjon ble utgitt i 1993, revidert utgave i 1995.

Knudsen redegjorde kort for bakgrunnen for prosjektet. Prosjektet ble finansiert av Kulturdepartementet. Prosjektgruppa ble opprettet i 1991, og bestod av representanter fra både Norges Blindeforbund, NBF, Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek, NLB, Huseby og Tambartun kompetansesenter, samt en representant fra forlagsbransjen. 11 personer deltok i arbeidet.

Prosjektgruppa hadde som mål å sette opp regler for oppsett i punktskrift. Den gang var det et stort behov for regler for oppsett for lærebøker produsert i punktskrift. Resultatet ble en publikasjon som omhandlet retningslinjer både for lærebøker og bøker i punktskrift generelt.

Det ble stilt noen spørsmål omkring det praktiske vedr. arbeidet med Håndboka, del 4.

Grete Knudsen rådet OUP til også å implementere retningslinjer for elektroniske bøker som skal leses på leselist. Av andre råd hun ga, kan nevnes:

–  Viktig med en god prosjektbeskrivelse

–  Nødvendigheten av en prosjektleder

–  Viktig at OUP definerer klart og tydelig hva som skal med i slike rettledninger; dette kan være et forprosjekt til selve prosjektet.

OUP takket Grete Knudsen for orienteringen og rådene hun ga ifm. OUPs videre arbeid med prosjektet.

Med bakgrunn i rådene fra Knudsen, vedtok OUP at det skal lages håndbøker i layout, både for bøker i punktskrift på papir og elektroniske bøker. OUP ba arbeidsgruppa, forprosjektgruppa, ta med dette i planleggingen og det videre arbeidet med prosjektbeskrivelsen. Forprosjektgruppa må også lage et mandat for selve prosjektet.

b) Finansiering og framdrift

Astrid Vik hadde i forkant av møtet laget et brev til Utdanningsdirektoratet om prosjektet Layout i punktskriftbøker. Brevet oversendes Utdanningsdirektoratet som vil behandle dette 15.01.13.

Videre diskuterte OUP andre finansieringsmuligheter. En kom fram til at en i samband med ordinær budsjettsøknad for 2014 vil sende en ekstraordinær søknad til Kulturdepartementet om finansiering av neste års prosjekt om layout.

Prosjektbeskrivelse med søknad legges fram for OUPs neste møte 07.03.13.

SAK 04/13 ÅRSREGNSKAPET FOR 2012

Rammen OUP hadde til rådighet i 2012 var på kr 731 000. Av årsregnskapet går det fram at OUP har brukt omlag kr 693 000. Videre ble gjennomgått tall for regnskapet i 2012. Utvalget tok ovennevnte til orientering.

SAK 05/13 ÅRSRAPPORT FOR 2012

Utkast til årsrapport for 2012 var ikke klart til møtet. Man vedtok derfor at årsrapporten behandles og godkjennes ved omsending per e-post.

SAK 06/13 BUDSJETTSØKNAD FOR 2014

Liv Kristin Saur undersøker med NLB om fristen for innsending av budsjettsøknaden. Hvis mulig kan budsjettsøknaden for 2014 behandles og godkjennes på OUP-møtet 07.03.13. Hvis budjsettsøknaden må sendes før OUP-møtet, behandles den ved omsending per e-post.

SAK 07/13 VIRKSOMHETSPLAN FOR 2013 MED BAKGRUNN I OUPS ARBEIDSBUDSJETT VEDTATT PÅ OUPS MØTE 28.11.12

Virksomhetsplanen for 2013 vedtas på OUP-møtet 07.03.2013.

SAK 08/13 GODKJENNING AV BREV TIL DE NORDISKE PUNKTSKRIFTUTVALGENE

Utvalget hadde fått seg forelagt et utkast til brev, utarbeidet av Otto Prytz, til de nordiske punktskriftutvalgene vedr. språkpolitikken på de nordiske fellesmøtene.

Vedtak: Brevet oversendes de nordiske punktskriftutvalgene.

SAK 09/13 ORIENTERINGSSAKER

a) Veileder for opplæring i rettighetsfagene punktskrift, mobilitet og ADL

Astrid Vik orienterte om at Utdanningsdirektoratet har etterspurt en oppdatering på rettighetsfagene punktskrift, mobilitet og ADL. En oppdatert versjon av veilederen er sendt fra Statped Huseby i desember 2012.

b) Oppmerksomhet til avtroppende OUP-medlemmer

Ved en forglemmelse ble det ikke gitt noen oppmerksomhet til avtroppende medlemmer, som gikk ut av OUP i april 2012.

Dette vil OUP rette på. Det vil bli sendt en oppmerksomhet til de det gjelder, Kari Brevik, Bjørn Davidsen og Britt Nordby.

Referatet ble godkjent ved omsending 18.03.13

Liv Kristin Saur, utvalgssekretær