Årsrapport 2012

Innledning

I 2012 har utvalget hatt 6 møter og behandlet 64 saker. I og med at det i 2012 ble oppnevnt nytt OUP, har det vært avholdt møter mellom avtroppende og nye medlemmer. I tillegg ble varamedlemmer for nyoppnevnt OUP også invitert til å delta på ett av møtene.

OUP har også stått som medarrangør av nasjonal punktskriftkonferanse sammen med Huseby kompetansesenter.

Følgende medlemmer med personlige varamedlemmer har utgjort OUP:

Fram til april 2012:
Leder: Otto Prytz, personlig varamedlem: Kari Bordvik (begge fra Synshemmede Akademikere)
Nestleder: Oddvar Øyan, personlig varamedlem: Gert Kroken (begge fra Norges Blindeforbund)
Kari Brevik (Huseby kompetansesenter), personlig varamedlem: Randi K. Rusten (Tambartun kompetansesenter)
Bjørn Davidsen, personlig varamedlem: Kolbjørn Heggstad (begge fra Foreningen Norges døvblinde)
Britt Nordby, varamedlem ikke nyoppnevnt (Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek).

Fra april 2012:
Leder: Otto Prytz, personlig varamedlem: Nina Tveter
Nestleder: Oddvar Øyan, personlig varamedlem: Randi K. Rusten
Medlem: Lise Bakkan, Personlig varamedlem: Lars Bjørndal
Medlem: Astrid Kristin Vik, personlig varamedlem: Olav Vik
Medlem: Mats Køber, personlig varamedlem: Rolf Arne Mellem.

OUPs sekretariat har en ansatt, Liv Kristin Saur, i 80 % stilling.

Administrativ forvaltning av OUP

OUP er et utvalg under Kulturdepartementet og administrativt forankret i Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek, NLB.

Høsten 2011 oversendte NLB v/NLBs styre innstilling på nytt OUP med funksjonstid fra 2012 til 2015. I februar 2012 mottok NLB tilbakemelding fra Kulturdepartementet at de ønsket en ny innstilling på medlemmer/varamedlemmer til OUP, slik at kjønnsbalansen opprettholdes. NLB sendte ny innstilling i mars, og i april kunne Kulturdepartementet formelt oppnevne nytt OUP med funksjonstid ut 2015.

Nytt fra 2012 er at medlemmer i utvalget representerer seg selv, og ikke organisasjoner/institusjoner, som tidligere. Kulturdepartementet vedtok på vårparten 2012 også et mandat for punktskriftutvalget.

Økonomi

I 2012 hadde OUP en ramme på kr 731 000. Omsetningen ble på omkring 695 000,-, etter at NAV hadde refundert feriepenger av utgifter ifm. utvalgssekretærens sykepermisjon i 2011.

Utvalgets faglige arbeid

Foruten vanlig oppfølging av tidligere punktskriftstandarder har OUP arbeidet med 3 Nye standardiseringsoppgaver som er satt i gang og/eller på planleggingsstadiet:

En utvidet 8-punktstabell, definisjon av aktuelle tegn i Unicode-tabellen utenfor Windows Codepage 1252. I 2012 ble det nedsatt en arbeidsgruppe som vil arbeide videre med dette. I arbeidsgruppa sitter Oddvar Øyan, Lars Bjørndal og Rolf Arne Mellem.

Veiledning i oppsett av musikknoter i 6-punkts punktskrift, som blir utført av personer ved Huseby kompetansesenter i samarbeid med en referansegruppe. Dette inngår i et musikkprosjekt ved kompetansesenteret. Dette arbeidet er midlertidig utsatt.

Ny håndbok/veiledning om layout for punktskriftbøker har lenge vært et ønske fra punktskriftprodusentene. I 2012 begynte OUP planlegging av dette ved å sette Layout i punktskrift på dagsorden for Nasjonal punktskriftkonferanse, se nedenfor om Nasjonal punktskriftkonferanse.

Publikasjoner

Håndbok i litterær punktskrift ble ferdigstilt i 2012, men tilrettelegging og trykking i punktskrift og visuell skrift skjer først i 2013.

Skriveregler av Finn-Erik Vinje ble ferdigstilt for trykking i punktskrift i 2011, men selve trykking og distribusjon ble først gjort i 2012.

Kortskriftpublikasjonen i visuell skrift ble omsider ferdigstilt og trykt i 2012.

Nasjonal punktskriftkonferanse

11.—12. oktober 2012 ble det arrangert nasjonal punktskriftkonferanse, denne gang i samarbeid med Huseby kompetansesenter. Arrangementet ble også avholdt ved kompetansesenteret. Som nevnt ovenfor, var temaet på konferansen Layout i punktskrift 6- og 8-punkt. Om lag 50 personer fra punktskriftmiljøet i Norge tok del i konferansen. Temaet ble belyst ved flere foredrag: Prinsipper for layout i punktskriftbøker, om layout i lærebøker for barne- og ungdomstrinnet, prinsipper for layout i andre lands punktskrift, layout på punktskriftens premisser, samt layout i punktskriftblader. Som en avslutning på temaet, ble det gjennomført en diskusjon om hvordan arbeidet med ny håndbok i layout for punktskriftbøker skal organiseres og finansieres. Under debatten kom det mange innspill, som OUP tok med seg videre i planleggingen av prosjektet. På siste møte i 2012 ble det opprettet en arbeidsgruppe bestående av Otto Prytz, Astrid Kristin Vik, Mats Køber og Liv Kristin Saur. Arbeidsgruppa skal utarbeideprosjektbeskrivelse.

Representasjon

Otto Prytz har deltatt som representant fra OUP i forhandlinger med Den Norske Bank, DNB og Norges Blindeforbund, NBF, med sikte på å forbedre DNBs service til sine punktskriftlesende kunder.

Nasjonale samarbeidspartnere

OUP har et godt samarbeid med de institusjoner og organisasjoner som utgjør punktskriftmiljøet i Norge.

Nordisk samarbeid

OUP har et utstrakt samarbeid med Punktskriftsnämnden i Sverige og utveksler protokoller/referater og nyttig informasjon.

OUP har i tillegg kontakt med Det Danske Punktskriftnævn, punktskriftutvalget i Finland, Braille-Neuvottelukunta, og har i de senere år også kommet i kontakt med punktskriftutvalget på Island.

Nordisk punktskriftmøte 2012

I 2012 ble Nordisk møte avholdt 4.—5.10. i Stockholm. Fra Norge deltok to medlemmer og to varamedlemmer i OUP, utvalgssekretæren og en ledsager.

Temaene på foredragene omfattet de enkelte lands rapportering om sitt arbeid, barn og punktskrift, punktskrift i matematikk og naturvitenskap, punktskriftens status i dag, og visjoner for framtidens punktskrift. Norge bidro med 2 innlegg holdt av Otto Prytz: Organiseringen av punktskriftutvalg i ulike land og OUPs begrunnelse for valg av punktskriftnotasjon i litterær punktskrift.

Internasjonalt arbeid

Internasjonalt har det ikke skjedd noe som har berørt OUP i 2012.

Årsrapporten for 2012 ble vedtatt ved omsending pr. e-post 06.06.2013

For Offentlig utvalg for punktskrift, OUP

Otto Prytz
Leder

Liv Kristin Saur
Utvalgssekretær