Referat nr. 4 – møte 28.08.2013

Sted:
Observatoriegt. 1 B, OSLO

Tid:
10:00–15:00

Til stede:
Otto Prytz
Oddvar Øyan
Lise Bakkan

Forfall: Astrid Kristin Vik og Mats Køber. Deres respektive varamedlemmer, Olav Vik og Rolf Arne Mellem, kunne heller ikke delta.

Sekretær: Liv Kristin Saur

SAK 27/13 REFERAT 03/13

Referat 03/13, fra møtet 12.06.13, ble godkjent ved omsending 27.08.13.

SAK 28/13 MØTE MED KULTURDEPARTEMENTET ANG. PROSJEKTSØKNAD OG OUPS KONTOPLAN/POSTPLASSERING

I etterkant av forrige møte har OUPs leder, Otto Prytz, vært i kontakt med Elisabeth Stavem i Kulturdepartementet ang. to saker som vedrører OUP:
Prosjektsøknaden og kontoplassering.

Det viste seg at selve prosjektbeskrivelsen ifm. prosjektsøknaden ikke hadde nådd fram til departementet, en misforståelse fra NLBs side. Utvalgssekretæren
sendte over prosjektbeskrivelsen i sommer, og embetsverket i departementet har tatt den i betraktning i opplegget til statsbudsjett for 2014. Saken er
ferdigbehandlet fra departementets side og ligger nå hos politikerne.

Når det gjelder den andre saken, kontoplan/postplassering, understreket Stavem at de tankene Kjell egeland formidlet på OUPs møte 12.06.13 (jf. sak 25/13 a)), er en del av grunnlaget for departementets vurdering, men at departementet ennå ikke har tatt noe offisielt standpunkt. OUPs kommentarer er mottatt og vil bli tatt med i den fortsatte vurderingen.

Stavem viste interesse for et møte mellom OUP og representanter for Kulturdepartementet, men vil komme tilbake med forslag til tidspunkt.

SAK 29/13 OUPS NETTSIDE JF. SAK 23/13

Lise Bakkan har sagt seg villig til å utføre vedlikehold og oppdatering av OUPs nettside sammen med utvalgssekretæren. De to utgjør da en redaksjon for nettsiden. Det avholdes et møte mellom Tore Johnny Bråtveit, driftsansvarlig for nettsida, Lise Bakkan og Liv Kristin Saur.

Videre ble e-postliasta Punktforum drøftet nok en gang uten at det kom fram noe nytt i saken.

SAK 30/13 UTVIKLING AV VEILEDER FOR TILRETTELEGGING AV PUNKTSKRIFT PÅ PAPIR OG PÅ LESELIST JF. SAK 20/13 – FORBEREDENDE MØTE 01.11.13

I etterkant av forrige OUP-møte ble det sendt ut et brev til berørte samarbeidspartnere vedr. OUPs prosjekt for neste år: Utvikling av veileder for tilrettelegging av punktskrift på papir og på leselist. Brevet ble sendt til bl.a. Statped, avdeling for læringsressurser og teknologiutvikling, Norges blindeforbund, Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek og leverandører av datatekniske hjelpemidler, samt andre mindre punktskriftmiljøer i Norge. Henvendelsen ble også sendt til Forleggerforeningen og Norsk språkråd.

I brevet ble det stilt spørsmål om instansen ville delta i prosjektet, og hvem man ev. ønsker skal representere instansen i prosjektet. Videre ble det forespurt om instansen og instansens representanter kunne delta på et forberedende møte tenkt avholdt 01.11.13.

OUP har mottatt noen tilbakemeldinger, bl.a. fra Statped og Norges Blindeforbund, men avventer svar fra Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek og andre.
Utvalgssekretæren purrer de instansene som ikke har gitt svar.

Forleggerforeningen har besvart henvendelsen med å informere om at de ikke har ressurser til å delta i prosjektet.

Forberedende møte 1. november

OUP diskuterte opplegget for det forberedende møtet 1. november. Møtet tenkes avholdt i NLBs møtelokaler kl. 10.00—15.00. Utvalgssekretæren kontakter instansene, bl.a. for å få rede på hvilke representanter som skal delta. Påtenkte prosjektleder inviteres også til møtet.

Møtet forutsetter at de av OUPs medlemmer og varamedlemmer, som ønsker å delta i prosjektarbeidet, stiller til det forberedende møte.

Tema for møtet blir i hovedsak organiseringen av selve prosjektet. OUP ser for seg at prosjektgruppa blir på inntil 20 personer, for å få dekket opp alle emner og begge publikasjonene. Det berammes 3 plenumssamlinger i 2014, og ellers foregår arbeidet i mindre arbeidsgrupper. Prosjektgruppa må også ta stilling til om e-bøker skal være universelt utformet eller spesialtilpasset.

Utvalget mener prosjekleder Arild Øyan må tilsettes de to siste månedene i 2013, for å forberede selve prosjektarbeidet for neste år. Utvalgssekretæren mener OUP har økonomi til dette, men vil undersøke med NLBs administrasjon om dette er i orden.

OUP diskuterte videre framdriftsplan: Utvalgssekretæren lager et forslag til en mer konkret innholdsliste over hva som skal være med i de to publikasjonene, hovedemner og delemner, med bakgrunn i prosjektbeskrivelsen og andre publikasjoner innenfor området. Oversikten oversendes utvalgets medlemmer og varamedlemmer for kommentarer og innspill.

SAK 31/13 NORDISK MØTE 2013

Hittil er det ikke kommet mer informasjon om Nordisk møte enn en foreløpig invitasjon.

OUP kommer tilbake til hvem som deltar fra Norge når mer informasjon om møtet foreligger.

SAK 32/13 ENDRING AV MØTEDATO FOR OUPS MØTE I OKTOBER

Møtet vedtok å framskynde OUPs møte i oktober fra torsdag 31.10. til fredag 25.10.

SAK 33/13 HÅNDBOK I LITTERÆR PUNKTSKRIFT

Per 28.08.13 ligger Håndbok i litterær punktskrift (punktskriftutgaven) i Norges Blindeforbunds trykkeri for oppretting etter førstegangskorrektur. Liv Kristin Saur får ett nytt korrektureksemplar for gjennomsyn før endelig trykking kan påbegynnes.

Leselistversjonen legges ut på OUPs nettside.

Når det gjelder utgaven i visuell skrift, mangler fremdeles topptekster i dokumentet. Det kan likevel legges ut en foreløpig versjon av publikasjonen på nettsiden.

Håndboka ble annonsert i Norges Blinde, medlemsbladet for Norges Blindeforbund, juni-utgaven, og et par personer har meldt sin interesse.

SAK 34/13 PUNKTSKRIFT PÅ BOKKORT SOM FØLGER DAISY-BØKER FRA NLB JF. SAKENE 15/13 og 24/13

Det er innstallert Duxbury på NLBs punktskriftprinter i NLBs utlånsavdeling. Dette har ikke gjort at bokkortene har fått bedre punktskriftkvalitet, fordi utskrift av bokkort ikke går gjennom konverteringsprogrammet. Rolf Arne Mellem mener problemet kan ligge i selve printeren, en programfeil i punktskriftprinteren er funnet. En vil forsøke med en nyere printer.

SAK 35/13 REGNSKAPSOVERSIKT PER 27.08/13

Det gjenstår ca. kr 500.000 av OUPs bevilgning for 2013. OUP mener vi vil bruke opp midlene i løpet av året. Aktiviteten er større på høstparten.

Utvlagssekretæren holder OUPs medlemmer orientert på begge de gjenstående møter i 2013. Det legges fram en rapport til det siste møte, 27.11.2013.

SAK 36/13 NORDISK MØTE 2014 JF. SAK 13/13 a)

Utvalgssekretæren har sendt inn forslag på alternative datoer til Hurdal syn- og mestringssenter vedr. nordisk møte i oktober 2014. Det er ikke kommet noe tilbakemelding ennå, men en regner med en avklaring snart. OUP kommer tilbake til tema etter Nordisk møte 2013.

SAK 37/13 ORIENTERINGSSAKER

a) DNBs punktskrifttjeneste – kontoutskrifter

Otto Prytz har fått tilsendt testversjoner av kontoutskrift i punktskrift fra DNB. Layout-en er blitt bedre, men bokstavene æ, ø og å er ikke gjengitt riktig. Det gjenstår noe justering mht. venstremargen.

b) Lagerplass/akrivplass for OUPs kontor

Ifm. ombygging i 2. etasje, NLB, var utvalgssekretæren lovet arkivplass for materiale som ikke behøver å ta opp plass på OUPs kontor. Det er ikke skjedd noe i denne saken. Utvalgssekretæren purrer administrasjonen, og hvis ikke det hjelper, får OUPs leder ta tak i saken.

c) Traktat som gir syns- og lesehemmede tilgang til litteratur over landegrensene

World Blind Union, WBU, har arbeidet gjennom lengre tid for at det lages en avtale, traktat, slik at syns- og lesehemmede over hele verden kan nyttiggjøre seg tilrettelagt litteratur (lydbøker og punktskriftbøker) produsert i de enkelte land. I juli 2013 ble en slik traktat lagt fram. Dette medfører at tilrettelagte publikasjoner kan fremstilles og distribueres over landegrensene.

Arnt Holte, president i WBU, har gjort en muntlig henvendelse til leder i OUP, Otto Prytz, med tanke på et samarbeid med OUP, dersom det blir nødvendig for å presse på at Norge skal ratifisere avtalen.

OUP kommer tilbake til dette, når en har mer kjennskap til saken.

d) Duxbury konverteringsprogram

Oddvar Øyan tok opp problematikken rundt konverteringsprogrammer for utskrift i punktskrift for den enkelte bruker.

NAV gir støtte til Duxbury konverteringsprogram, men det viser seg at dette er et krevende program å sette seg inn i. Det mangler opplæring, manualer etc.
WinBraille, som var et nokså enkelt program, kan ikke brukes fra og med Windows 7. Et alternativ er CX for Word, men dette konverteringsprogrammet har stort sett blitt brukt i produskjonsøyemed i Norge. Men det er utviklet enbruker-versjoner, som er litt enklere å bruke.

Møtet diskuterte problematikken. OUP mener det bør sikres gode konverteringsprogrammer for punktskriftbrukere, og vil sette dette opp på sin agenda framover.

Referatet ble godkjent på møte 25.10.13.

Liv Kristin Saur, utvalgssekretær