Referat nr. 5 – møte 25.10.2013

Sted:
Observatoriegt. 1 B, OSLO

Tid:
10:00–15:00

Til stede:
Otto Prytz
Oddvar Øyan
Astrid Kristin Vik
Rolf Arne Mellem, varamedlem for Mats Køber

Forfall: Lise Bakkan og Mats Køber. Bakkans varamedlem, Lars Bjørndal, kunne heller ikke delta.

Sekretær: Liv Kristin Saur

SAK 39/13 REFERAT 04/13

Referat 04/13 for møte 28.08.13 ble godkjent med de merknader som er framkommet per omsending.

SAK 40/13 FORBEREDENDE MØTE – UTVIKLING AV VEILEDER FOR TILRETTELEGGING AV PUNKTSKRIFT PÅ PAPIR OG PÅ LESELIST

Det planlagte forberedende møtet 01.11.13 utsettes til fredag 15.11.13. Tidspunkt: 10—15. Møtet avholdes i Halvbroren, Observatoriegt. 1 B, møterom 30.

Agenda for møtet er som følger:

  • Status for prosjektet
  • Prosjektet gjennomføres i 2014
  • Gjennomgang av prosjektets innhold
  • Oppnevning av prosjektgruppe, organisering og sammensetning av de ulike arbeidsgruppene

SAK 41/13 PROSJEKTSØKNADEN: UTVIKLING AV VEILEDER FOR TILRETTELEGGING AV PUNKTSKRIFT PÅ PAPIR OG PÅ LESELIST

Ifølge forslag til Statsbudsjett ser det ikke ut til at OUP får utvidede økonomiske rammer for å gjennomføre prosjektet Utvikling av veileder for tilrettelegging av punktskrift på papir og på leselist. I statsbudsjettet framkommer kun ordinære midler på ca. 800 000.

Utvalget beklager dette sterkt, da det er et stort behov for en slik publikasjon. OUP mener at dette prosjektet faller inn under OUPs mandat.

OUP vedtok å etterspørre begrunnelse på avslag for ekstrabevilgningen det var søkt om.

OUP vil henvende seg til Norges Blindeforbund, NBF, v/Sverre Fuglerud, og be om at NBF tar saken opp med Stortingskomiteen på dette området.

OUP mener at det forberedende møtet for prosjektet, som avholdes 15.11.13, blir orientert om dette. OUP mener videre at prosjektet bør starte opp i 2014, og at dette arbeidet skal prioriteres.

SAK 42/13 OUPS KONTOPLASSERING – FORSLAG TIL STATSBUDSJETT FOR 2014

I forslaget til Statsbudsjett for 2014 er OUPs bevilgning flyttet fra Kap. 326 post 78 til post 01 under Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek, NLB.

Utvalget ønsker en avklaring på dette fra Kulturdepartementets side.

OUPs leder hadde i telefonsamtale med Kulturdepartementet blitt forsikret om at denne flyttingen ikke ville føre til at OUP ble usynliggjort på statsbudsjettet. OUP mener det ikke holder med en slik muntlig forsikring, og vil derfor be om at OUP samlet orienteres om konsekvensene av flyttingen.

Utvalget ber om at Kulturdepartementets representanter møter OUP på møte 27.11., ev. at medlemmer fra OUP får møte representanter fra departementet.

SAK 43/13 NORDISK MØTE 2013

9 personer fra Norge (inkl. ledsagere) deltar på Nordisk møte 6.-7. november i Danmark.

John Heilbrunn fra Danmark hadde sendt en del praktisk informasjon vedr. arrangementet. Videre opplyste utvalgssekretæren om det praktiske ved reisen til møtet.

Temaet for møtet er: «Hvordan kan en øget kendskab til og brug af punktskrift fremme inklusion af personer med et synshandicap?» Hovedtemaet er delt inn i flere undertemaer.

Fra Norge vil Oddvar Øyan orientere om taktile kart, ifm. at Statped midt, lokasjon Melhus, holder på med å utarbeide nye kartverk. Otto Prytz holder innlegg om «Krav til elektronisk punktskrift».

SAK 44/13 NORDISK MØTE 2014

Det er ikke kommet noen respons fra Hurdal syn- og mestringssenter vedr. OUPs forespørsel om leie av lokaler i oktober 2014. OUP sendte inn 4 forslag på datoer.

Utvalgssekretæren tar kontakt med Hurdalsenteret før neste møte.

SAK 45/13 REGNSKAPSRAPPORT PER SEPTEMBER 2013

Av årets budsjett står det igjen en del midler. Utvalgssekretæren orienterte om de resterende kostnadene i 2013. Bl.a. reisekostnader ifm. Nordisk møte, Forberedende prosjektmøte, samt siste ordinære møte. Det gjenstår også honorarutbetalinger for de samme møtene. Kostnadene for trykking av Håndbok i litterær punktskrift (punktskriftutgaven) gjenstår også.

Utvalgssekretæren opplyste at det er rom for at Arild Øyan, prosjektkoordinator, får utbetalt 1 1/2 måneders lønn i 2013.

Utvalgssekretæren mener bevilgningen for 2013 blir brukt opp.

SAK 46/13 ORIENTERINGSSAKER

OUP har fått opplyst at norsk 8-punktstabell er implementert i alle relevante Apple-produkter gjeldende fra september 2013.

SAK 47/13 NESTE MØTE

Ifm. OUPs siste ordinære møte i 2013 blir alle som deltar på møtet, invitert ut til middag på restaurant.

Referatet ble godkjent på OUPs møte 27.11.13

Liv Kristin Saur, utvalgssekretær