Referat nr. 6 – møte 27.11.2013

Sted:
Observatoriegt. 1 B, OSLO

Tid:
10:30–15:30

Til dette møtet var også varamedlemmene innkalt.

Til stede:
Otto Prytz
Oddvar Øyan
Astrid Kristin Vik
Mats Køber
Nina Tveter
Randi K Rusten
Olav Vik
Rolf Arne Mellem

Forfall: Lise Bakkan og Lars Bjørndal.

Sekretær: Liv Kristin Saur

SAK 49/13 REFERAT 05/13

Referat 05/13 fra møte 25.10.13 ble godkjent med de merknader som er framkommet under e-postutveksling i forkant av møtet.

SAK 50/13 ARBEIDSBUDSJETT OG VIRKSOMHETSPLAN FOR 2014

Utvalgssekretæren la fram forslag til arbeidsbudsjett for 2014 med utgangspunkt i forslag til statsbudsjett for 2014 hvor OUPs bevilgning står oppført med ca. kr 800,000. Arbeidsbudsjettet er utarbeidet med tanke på at Prosjektet Utvikling av veileder for tilrettelegging av punktskrift på papir og på leselist igangsettes i 2014.

Budsjettet baserer seg på at det avholdes 4 ordinære OUP-møter, og at det gjennomføres 2 plenumssamlinger i prosjektet. Dette betyr at det utbetales honorarer for begge prosjektsamlingene og møter i arbeidsgruppene. Honorering av selve skrivearbeidet med artiklene i veilederen må vente til 2015. I tillegg skal prosjektleder i 20 % stilling ansettes.

I tillegg til ovenstående, skal Norge arrangere Nordisk møte i 2014.

Med bakgrunn i forslag til arbeidsbudsjett, hadde utvalgssekretæren utarbeidet et forslag til virksomhetsplan for 2014.

Møtet godkjente arbeidsbudsjett for 2014. Virksomhetsplanen for 2014 ble godkjent med noen redaksjonelle endringer.

SAK 51/13 FASTSETTELSE AV MØTEDATOER 1. HALVÅR 2014

OUP vedtok følgende møteplan for 1. halvår 2014:

Ordinære møter: 23.01.14 og 15.05.14.

Plenumssamling vår 2014: 7. februar.

SAK 52/13 REGNSKAPSRAPPORT PER 26.11.2013

Utvalgssekretæren orienterte kort om regnskapet for 2013 per 26.11.2013. Det gjenstår en del honorarutbetalinger, reiseregninger og en del fakturaer, som en håper å få utbetalt i 2013.

SAK 53/13 FORBEREDENDE MØTE – UTVIKLING AV VEILEDER FOR TILRETTELEGGING AV PUNKTSKRIFT PÅ PAPIR OG PÅ LESELIST – REFERAT OG OPPSUMMERING

Referat fra plenumssamling, forberedende møte 15.11.13, ble tatt til orientering.

På plenumssamlingen deltok representanter fra OUP, NLB, Statped, avd. for læringsressurser og teknologiutvikling, og Norges Blindeforbund.

Plenumssamlingen ga OUP en del oppgaver som må være avklart innen plenumssamlingen 07.02.14.

SAK 54/13 PROSJEKTET UTVIKLING AV VEILEDER FOR TILRETTELEGGING AV PUNKTSKRIFT PÅ PAPIR OG PÅ LESELIST

a) Økonomiske rammer for prosjektet i 2014 – hva kan frigjøres fra det ordinære budsjettet

OUP har tidligere vedtatt at prosjektet igangsettes i 2014.

Siden det ikke er bevilget ekstra penger til prosjektet, må OUP ta midler fra den ordinære bevilgningen. OUP vedtok at det avsettes ca. kr 200 000 til oppstart av prosjektet i 2014. Dette omfatter en 20 % stilling som prosjektkoordinator, 2 plenumssamlinger og møter i de ulike arbeidsgruppene.

b) Prosjektets varighet?

OUP vedtok at prosjektet skal gå over 2 år, 2014 og 2015. I 2014 skal arbeidet hovedsakelig omhandle punktskrift på papir.

OUP vil søke om ekstra midler for å videreføre og sluttføre prosjektet i 2015.

c) Forslag til emner for de ulike gruppene og sammensetning av arbeidsgruppene

 • Koordineringsgruppe, som skal holde tak i helheten og framdriften (Arild Øyan, Otto Prytz og Liv Kristin Saur).
 • Generelle oppsett – overskrifter, avsnitt, spesielle oppsett, skuespill, poesi, lister, tabeller, oppslagsverk (Otto Prytz, Rune Hansen, Mats Køber, Rolf Arne Mellem, Eivind Knudsen og Liv Kristin Saur).
  Denne gruppa må være stor, da den skal arbeide med alt det generelle vedr. punktskriftoppsett. De andre arbeidsgruppene med spesialtemaer tar utgangspunkt i det generelle som framkommer av denne gruppas arbeid.
 • Lærebøker barnetrinnet (må komme etter hvert i prosjektet (Astrid Vik, Else-Karin Henriksen og Randi Rusten).
 • Fagbøker ungdomstrinn og voksne, (Lars Bjørndal og Else-Karin Henriksen).
 • Beskrivelser av illustrasjoner – bilder (Pilar Menéndez, Else-Karin Henriksen og Otto Prytz).
 • Musikk (Nina Tveter og Pilar Menéndez).
 • Språk (Otto Prytz, Pilar Menéndez og Nina Tveter).
 • Matematikk og realfag (Oddvar Øyan).
 • Kart og diagrammer – punktskriftcellen/punktskriftdelen av kart og diagrammer (Oddvar Øyan og Olav Vik).

Fagpersoner, som ikke er med i selve prosjektet, kan også trekkes inn i arbeidet med de ulike temaene.

Andre temaer som ble tatt opp under dette punktet: Plenumssamlinger, administrering av prosjektet, arbeidsplan, teknisk kommunikasjon etc.

d) Avklaring om elektronisk tekst – «forprosjekt» til 8-punktsveilederen

igangsettes i 2014

OUP ønsker en avklaring om elektronisk tekst – spesialtilrettelagt elektronisk tekst eller universelt utformet tekst.

Av punkter som ble nevnt under dette punktet:

 • Universelt utformet tekst / spesialtilrettelagt tekst
 • Layout for elektroniske bøker
 • Kravspesifikasjon til skjermlesere.

OUP ønsker at Lars Bjørndal deltar i dette arbeidet, og han inviteres til neste møte.

SAK 55/13 MØTE MED KULTURDEPARTEMENTET

OUP er invitert til å delta i et møte med representanter fra Kulturdepartementet mandag 02.12.13.

Møtet diskuterte punktene som man ønsket å ta opp med departementet:

 • Prosjektet Utvikling av veileder for tilrettelegging av punktskrift på papir og på leselist
 • Endring av kontoplassering i statsbudsjettet fra Kap. 326 post 78 til post 01, under Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek.
 • Ta opp med departementet hvorfor OUP ikke er tatt med i oversikten over offentlige utvalg.

Første del av møtet er mellom Kulturdepartementet og OUP, i andre del vil også representanter fra NLB delta.

Fra OUP møter: Otto Prytz, Nina Tveter og Liv Kristin Saur.

SAK 56/13 NORDISK MØTE 2013

Nordisk møte 2013 ble avholdt i Danmark i tiden 6.-7. november. Fra Norge deltok tre medlemmer og to varamedlemmer i OUP, utvalgssekretæren og to ledsagere.

Foruten de enkelte lands rapportering om sitt arbeid, var hovedtemaet:

Hvordan kan økt kjennskap til og bruk av punktskrift fremme inkludering av personer med en synshemming Hovedtemaet var delt inn i flere undertemaer.

Fra Norge orienterte Oddvar Øyan om taktile kart, ifm. at Statped midt, lokasjon Melhus, holder på med å utarbeide et nytt kartverk. Otto Prytz holdt innlegg om Krav til elektronisk punktskrift.

SAK 57/13 NORDISK MØTE 2014

Nordisk møte 2014 avholdes 23. og 24. oktober 2014. Temaet på arrangementet bør være relatert til prosjektet Utvikling av veileder for tilrettelegging av punktskrift på papir og på leselist.

OUP kommer tilbake til denne saken i 2014.

SAK 58/13 OUPS JUBILEUMSBOK FRA 2010/2011 – HENVENDELSE FRA LICENTIA FORLAG

Fra Licentia forlag er det kommet melding om at det fremdeles er veldig mange usolgte eksemplarer igjen av OUPs jubileumsbok Louis Brailles punktskrift – enkel og genial.

Under diskusjonen som fulgte, kom det fram forslag om å gi bort eksemplarer til alle (650) folkebibliotek i Norge. Utvalgssekretæren sjekker litt ang. dette.

Sakene 59/13—61/13 ble ikke behandlet på møtet, men utsettes til første møte i 2014.

Referatet ble godkjent på OUPs møte 23.01.14.

Liv Kristin Saur, utvalgssekretær