Årsrapport 2013

Innledning

I 2013 har utvalget hatt 6 møter og behandlet 58 saker. På siste møte i 2013 ble både medlemmer og varamedlemmer innkalt.

I tillegg ble det 15.11.2013 arrangert en plenumssamling for prosjektet Utvikling av veileder for tilrettelegging av punktskrift på papir og på leselist. Se mer om dette i et senere avsnitt.

Følgende medlemmer med personlige varamedlemmer har utgjort OUP:

Leder: Otto Prytz, personlig varamedlem: Nina Tveter
Nestleder: Oddvar Øyan, personlig varamedlem: Randi K. Rusten
Medlem: Lise Bakkan, Personlig varamedlem: Lars Bjørndal
Medlem: Astrid Kristin Vik, personlig varamedlem: Olav Vik
Medlem: Mats Køber, personlig varamedlem: Rolf Arne Mellem.

OUPs sekretariat har en ansatt, Liv Kristin Saur, i 80 % stilling.

Administrativ forvaltning av OUP

OUP er et offentlig utvalg under Kulturdepartementet og administrativt forankret i Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek, NLB.

Møte med Kulturdepartementet

02.12.2013 ble det avholdt et møte mellom representanter fra Kulturdepartementet og representanter fra OUP.

Møtet kom i stand etter e-postutveksling mellom OUPs leder, Otto Prytz, og rådgiver Elisabeth Stavem i Kulturdepartementet.

OUP ønsket en avklaring på en del punkter. Saker som ble drøftet på møtet var:

Fra OUP møtte leder Otto Prytz, Nina Tveter og Liv Kristin Saur.

Økonomi

I 2013 hadde OUP en ramme på kr 755 000. Omsetningen ble på omkring kr 592 000.

Utvalgets faglige arbeid

Foruten vanlig oppfølging av tidligere punktskriftstandarder har OUP arbeidet med 3 Nye standardiseringsoppgaver som er satt i gang og/eller på planleggingsstadiet:

En utvidet 8-punktstabell, definisjon av aktuelle tegn i Unicode-tabellen utenfor Windows Codepage 1252. I 2012 ble det nedsatt en arbeidsgruppe som vil arbeide videre med dette. I arbeidsgruppa sitter Oddvar Øyan, Lars Bjørndal og Rolf Arne Mellem.

Veiledning i oppsett av musikknoter i 6-punkts punktskrift, som blir utført av personer ved Statped lokasjon Hovseter, tidligere Huseby kompetansesenter, i samarbeid med en referansegruppe. Dette inngår i et musikkprosjekt ved kompetansesenteret. Dette arbeidet er midlertidig utsatt.

Prosjektet Utvikling av veileder for tilrettelegging av punktskrift på papir og på leselist har opptatt mye av OUPs tid i 2013.

Dette prosjektet kom i stand etter at Nasjonal punktskriftkonferanse 2012 hadde som hovedtema Layout i punktskriftbøker. Der kom det fram at det var et sterkt ønske fra produsenter og punktskriftmiljøer om en veileder for tilrettelegging av punktskrift på papir og på leselist.

Som følge av det som kom fram under konferansen i 2012, vedtok OUP å nedsette en arbeidsgruppe bestående av Otto Prytz, Astrid Kristin Vik, Mats Køber og Liv Kristin Saur, som skulle lage forslag til prosjektbeskrivelse med budsjettrammer. Dette resulterte i prosjektsøknaden, som ble sendt inn som vedlegg til den ordinære budsjettsøknaden for 2014.

OUP sendte i juni 2013 et brev til berørte samarbeidspartnere, organisasjoner av synshemmede, ansvarlige for opplæring av punktskrift, leverandører av punktskrift, leverandører av punktskriftrelatert datautstyr og instanser med kompetanse på standardisering og lay-out, med forespørsel om de ønsket å delta i prosjektet, og om de kunne oppnevne personer til dette.

Fra Norges Blindeforbund og Statped er det oppnevnt tilsammen 4 personer, som vil delta i prosjektarbeidet sammen med OUPs medlemmer/varamedlemmer. Noen instanser er interessert i å følge prosjektet, mens andre har svart at de ikke har kapasitet til å engasjere seg.

Prosjektleder vil være Arild Øyan, som begynte 01.11.13.

Den 15. november 2013 ble det avholdt et forberedende møte med prosjektgruppa og prosjektleder. På møtet ble det orientert om at OUP ikke hadde fått de midlene man hadde søkt om, men at OUP ville igangsette prosjektet i 2014 ved å omdisponere midler fra den ordinære bevilgningen.

Det forberedende møtet ga OUP i oppgave å forberede prosjektstart i 2014, bl.a. ved å gjennomgå emner som skal med i veilederen, og foreslå sammensetning av de aktuelle arbeidsgruppene.

Representasjon

Otto Prytz har deltatt som representant fra OUP i forhandlinger med DNB og Norges Blindeforbund, NBF, med sikte på å forbedre DNBs service til sine punktskriftlesende kunder.

Nasjonale samarbeidspartnere

OUP har et godt samarbeid med de institusjoner og organisasjoner som utgjør punktskriftmiljøet i Norge.

Nordisk samarbeid

OUP har et utstrakt samarbeid med punktskriftutvalgene i de nordiske land.

Nordisk punktskriftmøte 2013

I 2013 ble Nordisk møte avholdt 6.—7.11. i København. Fra Norge deltok tre medlemmer og to varamedlemmer i OUP, utvalgssekretæren og to ledsagere.

Foruten de enkelte lands rapportering om sitt arbeid, var hovedtemaet:

Hvordan kan økt kjennskap til og bruk av punktskrift fremme inkludering av personer med en synshemming? Hovedtemaet var delt inn i flere undertemaer.

Fra Norge orienterte Oddvar Øyan om taktile kart, ifm. at Statped midt, lokasjon Melhus, holder på med å utarbeide et nytt kartverk. Otto Prytz holdt innlegg om Krav til elektronisk punktskrift.

Internasjonalt arbeid

Internasjonalt har det ikke skjedd noe som har berørt OUP i 2013.

Årsrapporten for 2013 ble vedtatt på OUPs møte 23.01.14.

For Offentlig utvalg for punktskrift, OUP

Otto Prytz
Leder

Liv Kristin Saur
Utvalgssekretær