Referat nr. 1 – møte 23.01.2014

Sted:
Observatoriegt. 1 B, OSLO

Tid:
10:00–15:00

Til stede:
Otto Prytz
Oddvar Øyan
Lise Bakkan
Olav Vik, varamedlem for Astrid Kristin Vik
Rolf Arne Mellem, varamedlem for Mats Køber

Forfall: Astrid Kristin Vik, Mats Køber

Sekretær: Liv Kristin Saur

SAK 02/14 REFERAT 06/13

Referat 06/13 ble godkjent med de merknader møtet vedtok.

SAK 03/14 ÅRSRAPPORT FOR 2013

Forelå utkast til årsrapport for 2013, som ble godkjent med noen redaksjonelle endringer. Otto Prytz og Liv Kristin Saur gis fullmakt til å sluttføre årsrapporten for 2013.

SAK 04/14 PROSJEKTET UTVIKLING AV VEILEDER FOR TILRETTELEGGING AV PUNKTSKRIFT PÅ PAPIR OG PÅ LESELIST

a) Prosjektsamling 07.02.14 – dagsorden

Følgende dagsorden for prosjektsamling 07.02.14 ble vedtatt:

  1. Åpning v/prosjektleder
  2. Prosjektets organisering og framdrift – neste plenumssamling
  3. Budsjett for prosjektet i 2014
  4. Innhold i Veilederen
  5. Oppnevning av arbeidsgrupper, OUPs forslag til sammensetning av arbeidsgrupper
  6. Materiell som kan være nyttig i prosjektarbeidet

b) Forslag til arbeidsgrupper og arbeidsgruppenes sammensetning

Forslag til følgende arbeidsgrupper og medlemmer legges fram for Prosjektsamlingen 07.02.14:

Koordineringsgruppe – Arild Øyan, Otto Prytz og Liv Kristin Saur

Generell del – Overskriftsnivåer, avsnitt, uthevinger, underskrifter m.m. – Liv Kristin Saur, Lars Bjørndal, Rune Hansen og Eivind Knudsen

Tabeller, lister, oppslagsverk m.m. – Otto Prytz, Eivind Knudsen, Rolf Arne Mellem og Pilar Menéndez-Pérez

Matematikk- og realfagnotasjon – Oddvar Øyan, Liv Kristin saur og Olav Vik

Veilederen skal forutsette at tegnene innen dette området er kjent fra andre publikasjoner. Veilederen må inneholde ulike oppstillinger av matematiske og kjemiske uttrykk m.m.

Skjønnlitteratur for barn og voksne – Eivind Knudsen, Rune Hansen og Liv Kristin Saur

Musikk – Pilar Menéndez-Pérez, Lars Bjørndal og Nina Tveter

Språk – Otto Prytz, Pilar Menéndez-Pérez, Liv Kristin Saur og Nina Tveter

Lærebøker barnetrinn – Else-Karin Henriksen, Randi Rusten og Astrid Kristin Vik

Fagbøker, ungdomstrinn og voksne – Lars Bjørndal, Else-Karin Henriksen og Pilar Menéndez-Pérez

Bildebeskrivelser og illustrasjoner – Arild Øyan, Else-Karin Henriksen og Pilar Menéndez-Pérez

Kart og diagrammer – Oddvar Øyan, Rolf Arne Mellem og Olav vik

SAK 05/14 AVKLARING OM ELEKTRONISK TEKST – «FORPROSJEKT» TIL 8-PUNKTSVEILEDEREN

Siden Lars Bjørndal ikke kunne delta under denne saken, ble det vedtatt at det avholdes et telefonmøte mellom Lars Bjørndal og Otto Prytz, Oddvar Øyan og Liv Kristin Saur. Telefonmøtet vil avklare det videre arbeidet om «forprosjektet» til 8-punktsveilederen.

SAK 06/14 8-PUNKTSTABELLEN

Oddvar Øyan orienterte kort om at det inkluderes polske bokstaver i den utvidete 8-punktstabellen.

SAK 07/14 MØTE MED KULTURDEPARTEMENTET

Otto Prytz orienterte kort om møte mellom OUPs representanter og representanter fra Kulturdepartementet. Møtet ble avholdt mandag 02.12.13.

Prytz konkluderte med at det var et nyttig møte hvor man fikk avklart en rekke spørsmål ang. OUP/NLB.

SAK 08/14 BUDSJETTSØKNAD FOR 2015 – FORBEREDENDE

Møtet diskuterte utformingen av budsjettsøknaden. Det søkes om en ekstrabevilgning innenfor det ordinære budsjettet på kr 450 000, til sammen kr 1 250 000.
Ekstrabevilgningen skal dekke gjennomføring og avslutning av prosjektet Utvikling av veileder for tilrettelegging av punktskrift på papir og på leselist i 2015.

Liv Kristin Saur utarbeider selve søknaden, som godkjennes per omsending i utvalget.

SAK 09/14 OUPS BEVILGNING I 2014

I tildelingsbrev fra Kulturdepartementet datert 21.01.14 står det bl.a.:

«Fra og med 2014 er tilskuddet til Offentlig utvalg for punktskrift overført fra kap. 326, post 78 til kap. 326, post 01. Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek forvalter tilskuddet til utvalget som før. Av bevilgningen til Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek er 800 000 kroner øremerket drift av Offentlig utvalg for punktskrift. Endringen i postplassering skal ikke ha konsekvenser for utvalgets mandat og uavhengighet.»

Utvalget tok ovennevnte til orientering.

SAK 10/14 OPPFØLGINGSSAKER

a) OUPs nettside

Det vil bli avholdt telefonmøte mellom Tore Johnny Bråtveit, Lise Bakkan og Liv Kristin Saur i nærmeste framtid vedr. OUPs nettside og arbeidet med den.

SAK 11/14 ORIENTERINGSSAKER

a) E-Braille

Oddvar Øyan orienterte kort om et prosjekt satt i gang av Norges Blindeforbund, Rehab. Ett 2-årig prosjekt som dreier seg om opplæringsmateriell vha. ny teknologi.

b) DNB og kontoutskrifter i punktskrift

Otto Prytz orienterte kort om status vedr. DNB, og kontoutskrifter i punktskrift. Fra og med januar/februar 2014 skal det komme nye og forbedrede utskrifter av kontooversikter.

Referatet ble godkjent på OUPs møte 28.05.14.

Liv Kristin Saur, utvalgssekretær