Referat nr. 2 – møte 28.05.2014

Sted:
Observatoriegt. 1 B, OSLO

Tid:
10:00–15:00

Til stede:
Otto Prytz
Oddvar Øyan
Olav Vik, varamedlem for Astrid Kristin Vik
Mats Køber
Rolf Arne Mellem
Lars Bjørndal, varamedlem for Lise Bakkan, deltok via Skype fra kl. 10.00–11.30

Forfall: Lise Bakkan

Sekretær: Liv Kristin Saur

Kjell Egeland, administrasjonssjef i NLB, deltok under behandlingen av sak 16/14

SAK 13/14 AVKLARING OM ELEKTRONISK TEKST – «FORPROSJEKT» TIL 8-PUNKTSVEILEDEREN – STATUS

Det ble avholdt telefonmøte 26.03.14 mellom Otto Prytz, Oddvar Øyan, Lars Bjørndal og Liv Kristin Saur.

Lars Bjørndal redegjorde for diskusjonen under dette møtet.

Av spørsmål som kom opp under møtet var følgende:

PEF-formatet: Telefonmøtet ba Lars Bjørndal å kontakte Björn Westling, Punktskriftsnämnden i Sverige, ang. PEF-formatet. Det viser seg at dette formatet ikke er spesielt egnet for elektroniske bøker som leses på leselist, og en er også usikker på om skjermlesere takler dette formatet.

Om situasjon i dag: Ved Statped, tidligere Huseby og Tambartun, er det produsert elektroniske lærebøker i flere år. Formatet som er benyttet i disse lærebøkene er et tekstbehandlingsprogram, i de siste år Word. Word-formatet kan også by på problemer mht. ulike skjermlesere.

For å bruke elektroniske lærebøker fra Statped i dag, er en avhengig av å ha Windows og Microsoft Office. Flere yngre går over til Mac og nettbrett.

Elektroniske lærebøker i Word-format er en spesialtilpasset utgave for sterkt synshemmede som bruker skjermlesere.

I forbindelse med OUPs prosjekt om Layout i punktskrift, både på papir og på leselist, er det ønskelig å få belyst plattformuavhengige løsninger for elektroniske bøker som også skal leses av leselistbrukere.

Lars Bjørndal lager et notat, som godkjennes av OUP, som beskriver situasjonen i dag, og noen tanker om løsninger for framtidens elektroniske bøker.

I notatet bør det også framgå at:

OUP ønsker å nedsette en «forprosjektgruppe», bestående av representanter fra NLB, Statpeds Avdeling for læringsressurs og teknologiutvikling, ALT, fagavdelingene for syn fra Statped Midt og sørøst.

OUP mener at «forprosjektgruppa» skal ha en forankring til både OUP og Prosjektgruppa Layout i punktskrift. OUP ønsker at «forprosjektgruppa» skal komme med råd og anbefalinger overfor OUP og Prosjektgruppa Layout i punktskrift før jul 2014.

SAK 14/14 HENVENDELSE TIL PROSJEKTGRUPPA OG OUP FRA ARBEIDSGRUPPE FOR GENERELL DEL AV VEILEDEREN

Fra prosjektgruppas arbeidsgruppe for generell del har OUP og prosjektgruppa mottatt en henvendelse vedr. enkelte spørsmål innen 6-punkts punktskrift.

1. Overskrifter og innledende avsnitt med versaler Henv. til kap. 7.8.3 i Håndbok i litterær punktskrift

Under diskusjonen om overskrifter kom følgende opp: Hva gjør man når den trykte teksten (visuell skrift) inneholder overskrifter eller innledende avsnitt med versaler, og man ønsker å markere dette også i punktskrift. Skal man markere dette med 2 ganger pkt. 6 foran hvert ord, eller finnes det andre måter å løse dette på? De fleste punktskriftleserne synes at 2 ganger pkt. 6 foran hvert ord i f.eks. en overskrift, oppleves som «klumpete» skrift. I stedet for 2 ganger pkt. 6, hadde det vært mulig å sette ett tegn foran og bak flere ord med versaler, f.eks pkt. 5-2 som ved gjengivelse av sperret tekst eller omslutningstegn for tekst på fremmed språk?

2. Store og små romertall

I håndbok for litterær punktskrift omtales store og små romertall i kap. 7.5.

a) Store romertall

«I vanlig skrift brukes som oftest store bokstaver som romertall. I punktskrift markeres disse med pkt. 6. Romertall som består av flere store bokstaver, markeres kun med ett pkt. 6 foran.»

Klarer konverteringsverktøy å skille mellom store romertall og store bokstaver etter hverandre?

b) Små romertall

I håndbok i litterær punktskrift står det at små romertall markeres med hjelpetegnet pkt. 56 foran. Består romertallet av flere små bokstaver, settes hjelpetegnet, pkt. 56, bare en gang.

Gruppa spør om nødvendigheten av å markere små romertall med pkt. 56 foran?

OUP drøftet de ulike problemstillingene, uten at det ble tatt noen endelig avgjørelse på dette møtet.

Ang. overskrifter og innledende avsnitt med versaler, mener enkelte at dette er typografiske virkemidler i visuell skrift, som en ikke behøver å markere i punktskrift, mens andre mener det også kan være hensiktsmessig å markere dette i punktskriftutgavene.

Ang. spørsmålene vedr. store og små romertall mener Oddvar Øyan at dette også kan gjelde for andre fagområder, som f.eks. matematikk.

OUP ønsker at disse spørsmålene drøftes i selve prosjektgruppa, og dersom dette har noe å si for layout-spørsmålet, behandles det der.

SAK 15/14 REFERAT 01/14

Referat 01/14 fra møte 23.01.14 ble godkjent uten endringer.

SAK 16/14 JUSTERING AV ARBEIDSBUDSJETT 2014 OG LITT OM ØKONOMI OG NY KONTOPLAN

Kjell Egeland fra NLB orienterte om ny kontoplan som NLB er pålagt av statlig økonomiforvaltning. Siden OUP er underlagt NLB ang. regnskapsførsel og midlene OUP får, ligger under post 01, må også OUP bruke denne kontoplanen.

Liv Kristin Saur og Kjell Egeland utarbeider fullstendig kontoplan for OUP, og skal ev. foreta noen budsjettjusteringer for inneværende år. Dette skal være klart til OUPs første møte etter sommeren.

SAK 17/14 GODKJENNING AV BUDSJETTSØKNAD FOR 2015 ; GODKJENT PER OMSENDING

Budsjettsøknad for 2015 ble godkjent per omsending 27.02.14. Det er søkt om kr 1 250 000 for 2015, en utvidet budsjettramme, for å få avsluttet prosjektet Utvikling av veileder for tilrettelegging av punktskrift på papir og på leselist.

SAK 18/14 PROSJEKTET UTVIKLING AV VEILEDER FOR TILRETTELEGGING AV PUNKTSKRIFT PÅ PAPIR OG PÅ LESELIST – STATUS

Etter forrige prosjektsamling, 07.02.14, har koordineringsgruppa hatt ett møte, 06.05.14. Gruppa oppsummerte følgende:

Flere arbeidsgrupper har kommet i gang / eller kommer i gang før sommeren.

Dette gjelder: Arbeidsgruppene for musikknotasjon, matematikk- og annen realfagsnotasjon, Fagbøker ungdom/voksne, lærebøker barnetrinnet, Illustrasjoner og arbeidsgruppa for generell del.

På møtet i prosjektsamlinga 07.02.14 ble det vedtatt at det sendes en henvendelse til Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek, NLB, for å be dem vurdere deltakelse i prosjektet på nytt. Henvendelsen ble sendt 21.03.14.

Prosjektleder vil bli bedt om å utarbeide purring på henvendelsen.

SAK 19/14 FASTSETTELSE AV MØTEDATOER HØSTEN 2014 – 2 ORDINÆRE MØTER OG PROSJEKTSAMLING

Følgende datoer ble fastsatt for OUPs ordinære møter: Torsdag 28. august (uke 35) og torsdag 27. november (uke 48). I etterkant av møtet har det vist seg at torsdag 28. august blir vanskelig, og det er derfor foreslått endret til onsdag 27. august.

Prosjektsamling: Prosjektsamlingen 07.02.14 foreslår fredag 17. oktober.

SAK 20/14 NORDISK MØTE 2014 – TEMA – PRAKTISKE DETALJER

Liv Kristin Saur har reservert rom ved Hurdal syn- og mestringssenter i tiden 23.–24. oktober 2014 med ankomst torsdag 23.10. til lunsj og avreise etter lunsj fredag 24.10. En tenker seg at buss settes opp fra Oslo, og tar med de som kommer med fly / ev. tog til Oslo lufthavn Gardermoen.

OUP setter opp følgende temaer: Begynneropplæring i punktskrift; Ebraille; utveksling av punktskrift over landegrensene.

Arnt Holte spørres om å holde innledning under temaet Utveksling av punktskrift over landegrensene, FN-konvensjonen som ble vedtatt i 2013. Videre spørres Arnt Holte om det er noe nytt innen prosjektet «Ny generasjons leselister».

De ulike nordiske landene inviteres til å gi innspill på temaer, foredrag og innledninger de ønsker å bidra med.

Påmeldingsfrist: 20.09.

Liv Kristin Saur sender ut invitasjon med informasjon om tid, sted og tema til de nordiske punktskriftutvalgene i juni. Hun følger opp i august medpåminnelser og ytterligere informasjon.

SAK 21/14 INVITASJON TIL PUNKTSKRIFTKONFERANSE I REGI AV NORGES BLINDEFORBUND «EBRAILLE – GAMMELT SYSTEM, NYE METODER»

Forelå e-post datert 12.05.14 fra Norges Blindeforbund med invitasjon til punktskriftkonferanse 16.–17. september 2014. Temaet for konferansen er Ebraille
– gammelt system, nye metoder. Konferansen er et ledd i prosjektet med samme navn, i regi av Norges Blindeforbund. Invitasjonen er videresendt utvalgets medlemmer og varamedlemmer.

Utvalget tar invitasjonen til orientering, og oppfordrer både OUPs medlemmer, varamedlemmer og sekretær til å delta. Den enkelte melder selv sin interesse til arrangør.

SAK 22/14 OUPS NETTSIDE – STATUS

Liv Kristin Saur orienterte kort om telefonmøtet som ble avholdt 06.02.14 mellom Lise Bakkan, Tore Johnny Bråtveit og Liv Kristin Saur.

På dette møtet ble det bestemt at i tillegg til Liv Kristin Saur, skal Lise Bakkan ha tilgang til å legge ut saker. Lise Bakkan skal også ta seg av å legge ut referatene og årsrapportene fra OUP.

Videre ble Punktforum drøftet. Tore Johnny Bråtveit undersøker om det er mulig med en arkivfunksjon.

Det ble også diskutert om det hadde vært en idé å opprette en facebook-side for punktskrift, dette fordi mange benytter seg av sosiale medier. Punktforum er i dag en lite brukt e-postliste.

Mye av det ovennevnte er ikke fulgt opp fra utvalgssekretærens side, men vil bli prioritert etter sommerferien.

OUP tok dette til orientering.

Ang. arkivfunksjon for e-postlista Punktforum, er ikke dette mulig i dag, ifølge Tore Johnny Bråtveit. Hvis OUP mener det bør være en arkivfunksjon, må en skifte webhotell.

OUP kommer tilbake til dette over sommeren.

Referatet ble godkjent per omsending 15.08.14.

Liv Kristin Saur, utvalgssekretær