Årsrapport 2014

Innledning

I 2014 har utvalget hatt 4 møter og behandlet 39 saker. I tillegg ble det avholdt 1 telefonmøte 03.10.14, hvor saker rundt arrangementet Nordisk møte ble behandlet. Til siste møte i 2014 ble både medlemmer og varamedlemmer innkalt.

I tillegg ble det avholdt plenumssamling 07.02.14 og et telefonmøte 21.10.14 i prosjektet Utvikling av veileder for tilrettelegging av punktskrift på papir og på leselist. Se mer om dette under avsnittet Utvalgets faglige arbeid.

Følgende medlemmer med personlige varamedlemmer har utgjort OUP:

Leder: Otto Prytz, personlig varamedlem: Nina Tveter
Nestleder: Oddvar Øyan, personlig varamedlem: Randi K. Rusten
Medlem: Lise Bakkan, Personlig varamedlem: Lars Bjørndal
Medlem: Astrid Kristin Vik, personlig varamedlem: Olav Vik
Medlem: Mats Køber, personlig varamedlem: Rolf Arne Mellem.

I desember 2014 kom melding om at Mats Køber ønsket å trekke seg fra sitt verv i OUP.

OUPs sekretariat har en ansatt, Liv Kristin Saur, i 80 % stilling.

Administrativ forvaltning av OUP

OUP er et offentlig utvalg under Kulturdepartementet og administrativt forankret i Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek, NLB.

Økonomi

I 2014 hadde OUP en ramme på kr 800 000. Omsetningen ble på kr 868 643 – et overforbruk på kr 68 643.

Utvalgets faglige arbeid

Foruten vanlig oppfølging av tidligere vedtatte punktskriftstandarder har OUP konsentrert seg om 2 oppgaver:

En utvidet 8-punktstabell, definisjon av aktuelle tegn i Unicode-tabellen. I 2012 ble det nedsatt en arbeidsgruppe som vil arbeide videre med dette. I arbeidsgruppa sitter Oddvar Øyan, Lars Bjørndal og Rolf Arne Mellem. Arbeidet pågår fremdeles.

Prosjektet Utvikling av veileder for tilrettelegging av punktskrift på papir og på leselist har tatt mye av OUPs tid i 2014.

Prosjektet kom i stand etter at Nasjonal punktskriftkonferanse 2012 hadde som hovedtema Layout i punktskriftbøker. Der kom det fram at det var et sterkt ønske fra produsenter og punktskriftmiljøer om en veileder for tilrettelegging av punktskrift på papir og på leselist.

Som følge av det som framkom under konferansen i 2012, vedtok OUP å nedsette en arbeidsgruppe bestående av Otto Prytz, Astrid Kristin Vik, Mats Køber og Liv Kristin Saur, som skulle lage forslag til prosjektbeskrivelse med budsjettrammer. Dette resulterte i prosjektsøknaden, som ble sendt inn som vedlegg til den ordinære budsjettsøknaden for 2014. Prosjektsøknaden førte ikke fram, men OUP valgte å igangsette prosjektet i 2014 med de ordinære midlene OUP får.

I 2014 startet prosjektet med et møte 07.02.14 som samlet de fleste av deltakerne i prosjektet.

På prosjektsamlingen ble rammen for arbeidet satt, og det ble oppnevnt arbeidsgrupper for de ulike fagområdene. I alt 11 arbeidsgrupper ble oppnevnt, men er i løpet av 2014 redusert til 10, da to arbeidsgrupper er slått sammen.

2 av OUPs medlemmer, Lise Bakkan og Mats Køber, ønsket ikke å delta i prosjektet.

De øvrige medlemmer og varamedlemmer, samt utvalgssekretær deltar sammen med 2 representanter oppnevnt av Norges Blindeforbund, Rune Hansen og Eivind Knudsen, og Statped, avd. for læringsressurser og teknologiutvikling, Else-Karin Henriksen og Pilar Menéndez-Pérez. I tillegg er Torbjørg Breivik fra Språkrådet med som observatør.

Prosjektkoordinator er Arild Øyan, som begynte 01.11.13 i 20 % engasjement.

Representasjon

Otto Prytz har deltatt som representant fra OUP i forhandlinger med DNB BANK og Norges Blindeforbund med sikte på å forbedre DNBs service til sine punktskriftlesende kunder. Forhandlingene førte til at DNBs kontoutskrifter i punktskrift ble vesentlig forbedret i 2014.

Nasjonale samarbeidspartnere

OUP har et godt samarbeid med de institusjoner og organisasjoner som utgjør punktskriftmiljøet i Norge.

Nordisk samarbeid

OUP har et utstrakt samarbeid med punktskriftutvalgene i de nordiske land.

Nordisk punktskriftmøte 2014

Nordisk møte 2014 ble arrangert av Norge i tiden 23.–24. oktober på Hurdal syn- og mestringssenter. Antall deltakere var i underkant av 20, fra Norge, Danmark, finland og Sverige. Fra Norge deltok 7 personer fra OUP, 2 fra OUPs prosjektgruppe som ikke er medlem/varamedlem av OUP, prosjektkoordinator og utvalgssekretæren.

Foruten de enkelte lands rapportering om sitt arbeid, var hovedtemaene:

Internasjonalt arbeid

Internasjonalt har det ikke skjedd noe som har berørt OUP i 2014.

Årsrapporten for 2014 ble vedtatt på OUPs møte 21.01.2015.

For Offentlig utvalg for punktskrift, OUP

Otto Prytz
Leder

Liv Kristin Saur
Utvalgssekretær