Referat nr. 1 – møte 21.01.2015

Sted:
Observatoriegt. 1 B, OSLO

Tid:
10:00–15:00

Til stede:
Otto Prytz
Oddvar Øyan
Olav Vik, varamedlem for Astrid Kristin Vik
Rolf Arne Mellem
Nina Tveter
Randi K. Rusten

Forfall: Astrid Kristin Vik og Lars Bjørndal

Sekretær: Liv Kristin Saur

Mari Skåden Kvame, NLB, deltok under deler av behandlingen av sak 04/15.

SAK 02/15 REFERAT 04/14

Referat 04/14, fra møte 27.11.14, ble godkjent ved omsending 16.01.15.

SAK 03/15 ÅRSRAPPORT FOR 2014

Utkast til årsrapport for 2014 var utsendt på forhånd. En del kommentarer og redaksjonelle endringer ble foretatt. Årsrapporten for 2014 ble godkjent på møtet.

SAK 04/15 OUPS REGNSKAP FOR 2014

Regnskap for 2014 var utsendt på forhånd, med ny kontoplan. Det utsendte regnskapet viste et underforbruk på i underkant av 27 000.

Det ble stilt en del spørsmål vedr. noen av postene, som f.eks. hvor honorarutbetalingene for OUPs medlemmer og Prosjektgruppas medlemmer var blitt av, samt en del poster på selve driftsbudsjettet.

I etterkant av møtet er honorarutbetalinger oppklart, og dette førte til et regnskap som viser et overforbruk i 2014 på kr 68 643.

SAK 05/15 EV. JUSTERING AV ARBEIDSBUDSJETTET FOR 2015

Dette utsettes til telefonmøtet i mars, da utvalgssekretæren ikke til dette møtet hadde fått satt opp budsjettet med ny kontoplan.

SAK 06/15 KOMPLETTERING AV OUP ETTER FRATREDELSER

I desember 2014 trakk medlem Mats Køber seg fra sitt verv i OUP. Det samme gjorde medlem Lise Bakkan i mail til OUP datert 20.01.2015.

Liv Kristin Saur opplyste at det ikke blir oppnevnt nye medlemmer, siden det er under halvparten av tiden igjen for denne perioden, men at varamedlemmene rykker opp. Dette fører til at Rolf Arne Mellem og Lars Bjørndal går inn som faste medlemmer resten av perioden.

Mats Køber underrettet både OUP og NLB, mens Lise Bakkan orienterte OUP.

Otto Prytz meddeler Lise Bakkans fratredelse til Norges Blindeforbund v/Gunnar Haugsveen og til NLB v/ Øyvind Engh.

SAK 07/15 PROSJEKTET UTVIKLING AV VEILEDER FOR TILRETTELEGGING AV PUNKTSKRIFT PÅ PAPIR OG PÅ LESELIST

Koordineringsgruppa for prosjektet hadde møte 09.01.15 hvor følgende underpunkter ble tatt opp:

a) Manglende deltakelse fra NLB i prosjektet

Etter prosjektsamlingen 07.02.14, hvor det ble klart at NLB ikke stiller med representant i prosjektet, og at OUP-medlem Mats Køber også trakk seg fra prosjektarbeidet, ble det sendt en henvendelse til NLB om dette. Denne henvendelsen er ikke besvart fra NLBs side.

Koordineringsgruppa vedtok derfor å sende en ny henvendelse, denne gang stilet til NLBs styre og undertegnet av prosjektkoordinator Arild Øyan og OUP-leder Otto Prytz. Henvendelsen ble sendt 15.01.2015.

NLBs direktør Øyvind Engh har gitt melding om at henvendelsen vil bli behandlet på møte i NLBs styre 11.02.2015, og han foreslår et møte med representanter for NLB og OUP etter denne behandlingen. Fra OUP deltar Otto Prytz og Oddvar Øyan.

b) Veilederen i punktskrift på papir – videre framdrift i 2015

Koordineringsgruppa diskuterte framdriften i prosjektet. Gruppa vil foreslå for OUP og prosjektgruppa å avholde en arbeidshelg 10.–12. april 2015, for å få satt litt fortgang i prosjektarbeidet. Videre bes Arild Øyan om å sende ut forespørsel til alle prosjektmedlemmene om denne helgen passer. Det er ledige plasser ved Hurdal syn- og mestringssenter, og gruppa foreslår derfor at vi booker oss inn der.

c) Veilederen i 8-punkt

Lars Bjørndal er i dialog med NLB og Statped om deltakelse i «Forprosjektet» om elektronisk punktskrift.

SAK 08/15 STATPEDS PRIORITERINGER NÅR DET GJELDER PRODUKSJON AV PUNKTSKRIFT

Det vises til Referat fra møte i samarbeidsforum fag syn, 30.10.14, hvor punktskriftproduksjon ble drøftet.

Av dette referatet framgår at Statped må prioritere antall produksjoner i punktskrift, dvs. at det produseres bare ett læreverk i punktskrift for hvert fag og for hvert trinn. Punktskriftproduksjoner kvalitetssikres ikke, ved at Statped har bortprioritert korrekturlesing. Kun matematikk og musikknoter kvalitetssikres i dag.

At Statped tilbyr bare ett læreverk for de ulike fag og klassetrinn, kan føre til at punktskriftlesende elever ikke benytter samme læreverk som sine medelever. Dette er meget uheldig med tanke på inkludering i klassen.

OUP er meget bekymret over situasjonen for produksjon av punktskrift i Statped.

OUP ønsker et møte med leder for Statped, Avdeling for læringsressurser og teknologiutvikling, ALT, Niels-Erik Mathiassen. I forkant av møtet vil OUP sende Mathiassen bakgrunnsmateriale som belyser saken. Otto Prytz og Nina Tveter fikk i oppdrag å utarbeide materialet.

SAK 09/15 BUDSJETTSØKNAD FOR 2016

Møtet drøftet budsjettsøknaden for 2016. En vil legge seg på samme nivå som i søknaden for 2015, kr 1 250 000. OUP vil i 2016 videreføre prosjektet Utvikling av veileder for tilrettelegging av punktskrift på papir og på leselist. OUP regner med at prosjektarbeidet i 2016 vil dreie seg om Veilederen for tilrettelegging av elektronisk punktskrift. Dette vil naturlig nok være ressurskrevende. Det er et pilotarbeid, ettersom retningslinjer for tilrettelegging av elektronisk punktskrift ikke er behandlet i tidligere publikasjoner.

Referatet er godkjent ved omsending 19.03.2015.

Liv Kristin Saur, utvalgssekretær