Referat nr. 2 – møte 19.03.2015

Sted:
Møtet ble avholdt som telefonmøte

Tid:
12:00–13:30

Til stede:
Otto Prytz
Oddvar Øyan
Lars Bjørndal
Olav Vik, varamedlem for Astrid Kristin Vik
Rolf Arne Mellem

Forfall: Astrid Kristin Vik, Nina Tveter og Randi K Rusten

Sekretær: Liv Kristin Saur

SAK 10/15 REFERAT 01/15

Referat 01/15, fra møte 21.01.15, ble godkjent ved omsending 18.03.15.

SAK 11/15 ENDRING AV MØTEDATO

På møte 27.11.14 ble det fastsatt møtedato i mai, 28.05.15. Av ulike årsaker ble møtedatoen endret til onsdag 27.05.15.

SAK 12/15 KORT REGNSKAPSRAPPORT PER 16.03.2015

Utvalgssekretæren redegjorde kort for regnskapsrapporten per 16.03.15. Av rapporten framgår at utbetalinger av honorar ikke er kommet med, selv om utbetalingen skjedde i februar. Det reelle forbruket per 16.03.15 er således ca. 156 000, og ikke ca. 140 000 som det framgår av regnskapsrapporten.

Videre ønsker OUP en forklaring på enkelte poster i kontoplanen. Det gjelder postene:

5210 Fri elektronisk kommunkasjon (|telefon, mobil mv.)
5250 Gruppelivsforsikring
5290 Motkonto fordel i arbeidsforhold
5910 Kantinekostnader
5920 Gruppelivsforsikring
7130 Reisekostnad, oppgavepliktig
7132 Reisekostnad, ikke oppgavepliktig
7150 Diettkostnad, oppgavepliktig

Utvalgssekretæren sender over disse punktene til Kjell Egeland, slik at han kan gi en utfyllende forklaring.

SAK 13/15 ARBEIDSBUDSJETT FOR 2015

Utvalgssekretærens forslag til arbeidsbudsjett for 2015, med ny kontoplan, ble gjennomgått og godkjent med en endring: Postene 6870 Kurs og seminarer for egne ansatte og 6861 Andre arrangementer slås sammen til 6861 Andre arrangementer, på kr 32 250.

Kjell Egeland innkalles til neste møte, 27.05.15, for å gjennomgå og forklare tekniske detaljer vedr. kontoplanen, som nevnt under sak 12/15.

SAK 14/15 ORIENTERING OM MØTET MELLOM OUP OG NLB

Det ble avholdt møte mellom OUP og Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek, NLB, 12.03.15. Til stede fra NLB: Øyvind Engh og Arne Kyrkjebø. Fra OUP: Otto Prytz og Oddvar Øyan (sistnevnte over telefon).

Otto Prytz orienterte kort om møtet.

Av punkter som ble tatt opp på møtet var:

  • NLBs deltakelse i OUPs pågående prosjekt
  • NLBs deltakelse i OUPs «forprosjekt» ang. elektroniske bøker
  • Ikke konkret svar på NLB-styrets behandling av henvendelsen fra OUPs leder og OUPs prosjektkoordinator
  • NorBraille
  • Prosjektet om nytt punktskriftkonverteringsprogram i samarbeid med andre land
  • Fra NLB ønskes at Arne Kyrkjebø deltar på OUPs møter for å orientere kort om situasjonen i NLB vedr. punktskrift
  • NLB vil vurdere å gå inn i OUPs prosjekt

Andre saker som ble drøftet: Økonomistyring og prosessen for oppnevning av nytt OUP i 2016.

SAK 15/15 PROSJEKTET UTVIKLING AV VEILEDER FOR TILRETTELEGGING AV PUNKTSKRIFT PÅ PAPIR OG PÅ LESELIST

a) Prosjektsamling i april Hurdal

De fleste i prosjektgruppa deltar i arbeidshelga på Hurdal syn- og mestringssenter 10.–12. april. Koordineringsgruppa setter opp program for helgesamlingen.

b) Orientering om «forprosjektet»

Lars Bjørndal og Oddvar Øyan orienterte om «forprosjekt» og framdriften i forprosjektgrupa. Deltakere i «forprosjektet» er Statped Avdeling for læringsressurser og teknologiutvikling, ALT, v/Terje Daleng og Kari Helene Hestvik, og NLB, v/Kari Rudjord og Per sennels. Fra OUP deltar Lars Bjørndal og Oddvar Øyan. Gruppa har kommet i gang, og de vil i første omgang presentere hvordan de ulike institusjoner lager elektroniske bøker i dag. Det planlegges også et møte i april.

Referatet er godkjent ved omsending 10.06.2015

Liv Kristin Saur, utvalgssekretær