Referat nr. 3 – møte 27.05.2015

Sted:
Observatoriegt. 1 B, OSLO

Tid:
10:00–15:00

Til stede:
Otto Prytz
Oddvar Øyan
Lars Bjørndal
Astrid Kristin Vik
Rolf Arne Mellem
Nina Tveter

Forfall: Randi K. Rusten og Olav Vik

Sekretær: Liv Kristin Saur

Kjell Egeland, admin.sjef, NLB, deltok under sak 18/15.

SAK 17/15 REFERAT 02/15

Referat 02.15, fra telefonmøte 19.03.15, ble godkjent med redaksjonelle endringer per omsending 26.05.15.

SAK 18/15 REGNSKAPSRAPPORT OG ORIENTERING OM KONTOPLAN

Adm.sjef, NLB, Kjell Egeland deltok for bl.a å rapportere om regnskap per 27.05.15.

Av regnskapsrapporten framgår at OUP har brukt ca. 200 000 hittil i år, og at OUP har fått noe tilbakebetalt MVA, som gjør at vi har fått ca. kr 46 000 i inntekt i tillegg til årets bevilgning på kr 826 000.

Kjell Egeland var også innkalt for å redegjøre for kontoplanens ulike poster, jf. sak 12/15.

Vedtak:
OUP ønsker at kostnader ifm. prosjektet, både lønnskostnader (honorarutbetalinger) og andre driftsutgifter, får egne poster i regnskapet merket prosjekt. OUP ber Egeland og Saur om å implementere dette.

Videre vedtok OUP at det utbetales kr 5 000 til utvalgssekretæren ifm. dekning av mobiltelefon og Internett.

SAK 19/15 PROSJEKTET UTVIKLING AV VEILEDER FOR TILRETTELEGGING AV PUNKTSKRIFT PÅ PAPIR OG PÅ LESELIST – OPPSUMMERING ARBEIDSHELG 10.—12. APRIL

Prosjektsamling 10.—12. april samlet hele prosjektgruppa, bortsett fra en person. OUP oppsummerer med å si at det var en bra helg, hvor noen grupper fortsatte sitt arbeid, og andre grupper kom i gang.

Under oppsummeringen på slutten av helgen var det enighet om at det var ønskelig med en prosjektsamling til høsten også.

Koordineringsgruppa hadde møte i etterkant av prosjektsamlinga, og kom fram til at 16.—17. oktober kunne være en mulig dato. Koordineringsgruppa jobber videre med dette.

OUP ber prosjektkoordinator Arild Øyan samle sammen alt som er kommet inn og sende ut dette som et samledokument til hele prosjektgruppa.

SAK 20/15 OUPS «FORPROSJEKT» – ORIENTERING

Lars Bjørndal og Oddvar Øyan orienterte om arbeidet i «forprosjekt»-gruppa. Gruppa har hatt 2 møter, sist 22.04.15.

Gruppa har vært opptatt av å kartlegge hvilke formater det blir produsert elektronisk punktskrift i ved de ulike institusjonene. NLB produserer elektronisk tekst i HTML-format, mens Statped produserer elektroniske bøker i Word.

Gruppa har fått en gjennomgang av EPUB-formatet, og vil jobbe videre med dette formatet med tanke på framtidige løsninger vedr. elektronisk punktskrift.

Det henvises forøvrig til egne referater/oppsummeringer fra møtene i «forprosjekt»-gruppa, utsendt 01.06.15.

SAK 21/15 FASTSETTELSE AV MØTEDATOER HØSTEN 2015

Følgende møtedatoer ble fastsatt, ordinære møter: uke 33, onsdag 12.08., uke 46, onsdag 11.11., begge dager fra kl. 10.00—15.00.

Det skal videre avholdes et telefonmøte i løpet av oktober, dato fastsettes senere, da en avventer tidspunkt for nordisk møte.

SAK 22/15 TILGJENGELIGHET AV PIN-KODER FRA DIREKTORATET FOR FORVALTNING OG IKT, DIFI

Forelå henvendelse fra Mehmed Softic, leder av Interessegruppe for Synshemmede EDB-brukere, ISE, datert 18.05.15.

ISE er gjort kjent med at flere medlemmer ikke ved egen hjelp kan førstegangsinnlogge seg på www.altinn.no, fordi PIN-kodebrevet fra DIFI sendes i visuell skrift på papir. Av sikkerhetsgrunner vil ikke DIFI sende PIN-kodebrev som e-post eller sms. For kunder som
ikke selv kan lese visuell skrift, er da punktskrift på papir det eneste formatet som samtidig tilfredsstiller DIFIs krav til sikkerhet og kravene til universell utforming.

ISE ønsker å samarbeide med OUP om en henvendelse til DIFI i denne saken, der ISE arbeider for å gjøre nettsiden mer tilgjengelig for blinde og svaksynte, mens OUP tar seg av tilgjengeliggjøring av PIN-kodebrevet.

OUP mener saken er viktig, men kan som offentlig utvalg ikke engasjere seg i noen kampanje. Derimot kan OUP foreslå praktiske løsninger som tilfredsstiller DIFIs krav til sikkerhet. En slik løsning kan f.eks. være at PIN-kodebrev til synshemmede kunder sendes til utskrift ikke på en skriver for visuell skrift, men på en punktskriftskriver som DIFI måtte ha tilgang til. Dersom ISE eller DIFI ber OUP om en orientering om ulike løsninger, står OUP mer enn gjerne til tjeneste.

Liv Kristin Saur sender svar til ISE v/ Mehmed Softic, og blir OUP bedt om å utttale seg, utarbeider Otto Prytz utkast til brev med forslag til praktiske løsninger. Begge godkjennes av OUP per e-post.

SAK 23/15 LÆR PUNKTSKRIFT KORT OG GODT

I 2007 ble Lær punktskrift KORT OG GODT av Gunleik Bergrud utgitt i punktskrift. Kostnadene for denne utgivelsen ble dekket av OUP. Daværende Huseby kompetansesenter skulle stå for utskrifter i punktskrift.

Det har vist seg litt vanskelig å gjenfinne filene som ble brukt for trykking den gang, da publikasjonen ikke fikk produksjonsnr. ved Huseby kompetansesenter.

Det har vært etterspørsel etter boka, da flere bruker boka i opplæring i punktskrift.

Pilar Menéndez-Pérez ved Statped, avdeling for læringsressurser og teknologiutvikling, ALT, har sagt seg villig til å prøve å gjenfinne filene til boka i produksjonssystemet ved Statped ALT, før OUP går videre i saken.

SAK 24/15 LOUIS BRAILLES PUNKTSKRIFT – ENKEL OG GENIAL – RESTOPPLAG FRA FORLAGET LICENTIA

Under regnskapsrapporten fikk OUP vite at en har fått noen inntekter gjennom MVA. ca. kr 46 000. Dette kan nyttes for å dekke kostnadene ifm. utbredelse av boka Louis Brailles punktskrift – enkel og genial. Boksalget har ikke gått så bra som OUP kanskje forventet, og forlaget Licentia ønsker å kvitte seg med boklageret.

OUP har mottatt tilbud på å kjøpe ut gjenværende eksemplarer for en pris på kr 10 per eks. + frakt. Dette tilbudet gjelder kun nå. Det dreier seg om 818 eksemplarer.

Utvalgssekretæren har vært i kontakt med Biblioteksentralen og undersøkt om de kan distribuere eksemplarer til bibliotek over det ganske land.

OUP vedtok at bøkene distribueres via Biblioteksentralen til 726 bibliotek (inkl. avdelinger og filialer) og bibliotek i den videregående skole.

De gjenstående eksemplarene fordeles mellom Statped og OUPs kontor, Statped Sørøst, 30 eksemplarer, Statped Midt, 20 eksemplarer og det resterende til OUPs kontor.

SAK 25/15 STATPEDS PRIORITERINGER NÅR DET GJELDER PRODUKSJON AV PUNKTSKRIFT

Viser til tidligere referater, referatene 04/14 og 01/15.

Otto Prytz utarbeider et brev til Niels-Erik Mathiassen, direktør ved Statped, avdeling for læringsressurser og teknologiutvikling, ALT. OUP ønsker et møte med han om utviklingen av produksjon av punktskrift ved Statped.

SAK 26/15 OPPFØLGINGS- OG ORIENTERINGSSAKER

Under dette punktet ble følgende tatt opp:

  • OUPs nettside
  • OUPs punktskriftstandarder
  • Fagnettverk punktskrift: Astrid Kristin Vik orienterte om at Statped har opprettet et fagnettverk som skal arbeide med videreutvikling av punktskriftkompetanse internt.

Referatet er godkjent ved omsending 17.08.15.

Liv Kristin Saur, utvalgssekretær