Referat nr. 5 – møte 28.10.2015

Tittel:

Referat nr. 5 – møte 28.10.2015

Husk:

  • Lagre som .txt fra MS-Word
  • Innlegg synlighet settes til Offentlig
  • Innlegg Publisert dato og tid settes til starttid og dato møtet ble avholdt (for sortering)
  • Kategori: Møtereferat
  • Bruk dokumentoversikten
  • Hver sak kopieres fra gammel web
  • Overskrift for saker = H2
  • Kopier overskrift til html-anker
  • Kopier html-anker
  • Legg inn lenke i saksliste # + html-anker

I malen er hver sak plassert i en kolonne-blokk (en kolonne)

—– MAL —–

Sted:
Møtet ble avholdt som telefonmøte

Tid:
12.30-14.00

Til stede:
Otto Prytz
Oddvar Øyan
Lars Bjørndal
Astrid Kristin Vik
Rolf Arne Mellem
Nina Tveter

Forfall: Randi Rusten og Olav Vik

Sekretær: Liv Kristin Saur

SAK 36/15 REGNSKAPSRAPPORT PER OKTOBER 2015

Regnskapsrapport per dagens dato (28.10.) viser at OUP har brukt i underkant av kr 600 000.

Fakturaer som ennå ikke er betalt: Oppholdsutgifter, reiseutgifter og honorarutbetaling ifm. prosjektsamling 16.–17.10., honorarutbetaling ifm. Nordisk møte 01.–02.10.

Videre gjenstår utbetaling av honorar for OUPs siste ordinære møte i 2015, samt lønn for utvalgssekretær og honorar til prosjektkoordinator november-desember.

Utvalgssekretæren får ny oversikt medio november.

Møtet tok ovennevnte til orientering.

SAK 37/15 STATSBUDSJETTET FOR 2016

Utvalgssekretæren har vært i kontakt med direktør Øyvind Engh, NLB, for å få klarhet i bevilgningen for OUP i 2016.

Ingen konkrete tall er blitt gitt, men utvalgssekretæren har fått opplyst at departementet har øremerket beløp til Offentlig utvalg for punktskrift på samme nivå som for 2015, pluss prisjustering. OUP kan regne med omlag kr 850 000 for 2016.

Det er ikke tatt hensyn til OUPs budsjettsøknad for 2016, hvor det søkes om kr 1 250 000 ifm. prosjektet Utvikling av veileder for tilrettelegging av punktskrift på papir og på leselist.

Utvalgssekretæren utarbeider arbeidsbudsjett for 2016, som godkjennes på siste OUP-møte i 2015, eller via omsending per e-post i forkant av møtet.

SAK 38/15 NORDISK MØTE I HELSINGFORS 01.–02.10. – EVALUERING

OUP sier seg fornøyd med Nordisk møte som ble avholdt i Helsingfors 01.–02.10. 9 personer, inkl. ledsagere, deltok fra Norge.

Dag 2 omhandlet hovedtema på møtet Motivating Braille Literacy in the Digital age med flere interessante innledninger. Fra Norge holdt Nina Tveter innlegget Screen readers as a motivating source to braille literacy.

Lars Bjørndal etterlyser litt mer effekt ut av nordisk samarbeid, enn bare å møtes en gang i året. Bjørndal foreslår at det opprettes en nordisk e-postliste for utveksling av erfaringer m.m.

OUP vil rette henvendelse til de nordiske landene i begynnelsen av 2016.

Neste år skal Nordisk møte arrangeres i Sverige, og Astrid Vik foreslo å rette en henvendelse om et aktuelt tema som burde blitt tatt opp: Opplæring til elever med tospråklig bakgrunn og punktskrift på minoritetsspråk.

SAK 39/15 NY BOK OM NORSKE SKRIVEREGLER – FORSLAG OM AT OUP PRODUSERER DEN I PUNKTSKRIFT

Otto Prytz orienterte om at det er utgitt en ny bok om norske skriveregler: Norske skriveregler: reglene du trenger for å skrive på papir og på skjerm av Aud Søyland.

Dette er en bok, som også bør være tilgjengelig i punktskrift. Det er viktig at OUP og andre punktskriftlesere holder seg oppdatert på norske skriveregler.

OUP drøftet ulike løsninger. Det ble enighet om å undersøke litt rundt boka, bl.a.:

– om boka er støttet økonomisk og/eller anbefalt av Språkrådet – er den det, burde det være mulig å søke Språkrådet om økonomisk støtte

– om det er aktuelt at andre aktører kan produsere boka i punktskrift, Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek, NLB, eller Norges Blindeforbunds trykkeri.

Boka i visuell skrift kjøpes inn til OUPs kontor.

Utvalgssekretæren vil undersøke litt vedr. NBFs trykkeri og rutiner for trykking av bøker der.

SAK 40/15 STANDARDISERING AV TEGN – FRA PROSJEKTET

a) Tegn foran og etter en sekvens med store bokstaver, versaler

Under arbeidet i prosjektet Utvikling av veileder for tilrettelegging av punktskrift på papir og på leselist, arbeidsgruppa for generell del, har diskusjonen om et eget tegn foran og etter en sekvens med store bokstaver, versaler, blitt drøftet ved flere anledninger. Dette kan f.eks. være i overskrifter, avsnitt og/eller i begynnelsen av avsnitt eller i andre sammenhenger.

Prosjektets genereltgruppe ønsker at OUP skal definere tegn som kan brukes i slike tilfeller. Det er ikke meningen at de skal brukes der det ikke er nødvendig, men skal kunne brukes der man mener det er behov for å markere sekvensen med store bokstaver.

Det er litt ulike meninger om dette i OUP, men man kom fram til at man vil undersøke hvilke tegn som benyttes i svensk og engelsk (britisk) punktskrift til dette formålet. Liv Kristin Saur sjekker dette. Otto Prytz vil sjekke i retningslinjer for markeringer av hjelpetegn fra Unified English Braille, UEB.

OUP vil komme tilbake til dette på neste møte.

b) Tilretteleggerparentes

Prosjektet etterlyser en parentes som kan nyttes for tilretteleggeren av punktskrift. En tilretteleggerparentes er tekst skrevet av tilrettelegger til leser vedr. punktskriftutgaven. Otto Prytz refererte til praksis i engelsk (britisk) og fransk punktskrift.

Prytz la også fram et forslag til en ev. «tilretteleggerparentes» i norsk punktskrift6. Forslag: foran: pkt. 56-3 og etter: pkt. 6-23.

Forslaget blir tatt opp igjen på et senere møte.

SAK 41/15 STORE/SMÅ ROMERTALL I CX-MAL – FRA PROSJEKTET

Spørsmålet ble ikke tatt opp, da utvalget finner at dette ikke er en sak for OUP, men mellom punktskriftprodusenter og CX-leverandør.

SAK 42/15 NESTE ORDINÆRE MØTE 18.12.

Opprinnelig var dato for OUPs siste ordinære møte i 2015 satt til onsdag 11.11.

Av ulike årsaker var det flere av OUPs medlemmer som ikke kunne denne datoen likevel, og det ble derfor nødvendig å finne en annen dato.

Via omsending er man kommet fram til fredag 18.12. for avholdelse av siste ordinære møte i 2015. Til møtet har OUP invitert Niels-Erik Mathiassen, direktør i Statped, læringsressurs og teknologiutvikling, til et dialogmøte vedr. punktskriftproduksjonen i Statped. Dialogmøtet avholdes mellom kl. 13 og 15.

I tillegg skal de ordinære OUP-sakene behandles.

Utvalgssekretæren foreslo at møtestart settes til kl. 09.30.

For å spare litt tid, ba møtet utvalgsleder og utvalgssekretær gå gjennom sakene på forhånd, og se om noen saker kan behandles via omsending per e-post i forkant av møtet.

OUP ønsket at det avholdes en middag i etterkant av møtet, ca. kl. 16.00. Utvalgssekretæren sjekker ut en restaurant i nærheten av Observatoriegt.

Referatet er godkjent ved omsending 01.12.15.

Liv Kristin Saur, utvalgssekretær