Referat nr. 6 – møte 18.12.2015

Sted:
Observatoriegt. 1 B, OSLO

Tid:
09:30–15:00

Til stede:
Otto Prytz
Oddvar Øyan
Lars Bjørndal
Olav Vik, varamedlem for Astrid Kristin Vik
Rolf Arne Mellem
Nina Tveter
Randi Rusten

Forfall: Astrid Kristin Vik

Sekretær: Liv Kristin Saur

Sak 44/15 Referatene 04/15 og 05/15

Referatene 04/15 og 05/15 fra henholdsvis møter 12.08.15 og 28.10.15 ble godkjent per omsending 01.12.15.

Sak 45/15 Status regnskap 2015

Per 18.12.15 viser regnskapstall at forbruket i 2015 har vært på kr 822 491,00. På første møte i 2016 vil revidert regnskap foreligge.

Sak 46/15 Orienteringssaker

a) Nye honorarsatser

Utvalgssekretæren kunne opplyse at honorarsatsene for offentlige utvalgsmedlemmer og -varamedlemmer er forhøyet fra 01.01.2015. Da man ikke var klar over dette i NLB, ble honorarer i 2015 utbetalt med satser gjeldende fra 2014. Restbeløpet for 2015 utbetales i begynnelsen av 2016.

b) Arkivplass for OUP

Utvalgssekretæren opplyste at det nå endelig ser ut til at det kan bli en mulighet for arkivplass i NLBs lokaler, 1. etasje, etter at studioene i 1. etasje legges ned. NLB kommer tilbake til dette i begynnelsen av 2016.

Sak 47/15 Prosjektet Utvikling av veileder i tilrettelegging av punktskrift på papir og på leselist – Del 1: Punktskrift på papir – status

Otto Prytz orienterte kort fra koordineringsgruppas møte. Frister for innlevering av ferdigstilt materiale: 01.12. og for hele veilederen 01.02. Videre mener koordineringsgruppa at det bør være en prosjektsamling i løpet av mars.

Koordineringsgruppa snakkes sammen i januar, for å se på status.

Sak 48/15 OUPs forprosjekt om elektronisk tekst – status og videre framdrift

I forprosjektet har det ikke skjedd noe siden juni 2015.

Forprosjektet jobber videre i 2016 med å finne fram til hvilke løsninger man skal legge seg på. Det er viktig å tenke universell utforming.

I tillegg til de ulike løsningene som brukes i Norge for framstilling av elektronisk tekst, bør det også innhentes informasjon om andre lands måter å gjøre dette på.

Sak 49/15 OUPs virksomhetsplan for 2016

Møtet godkjente utvalgssekretærens forslag til virksomhetsplan med enkelte redaksjonelle endringer og tilføyelser.

Sak 50/15 Fastsettelse av møtedatoer våren 2016

OUPs første ordinære møte i 2016 ble fastsatt til onsdag 03.02.

Det vil være behov for et telefonmøte/møte i mars, men dette kommer en tilbake til.

Utvalget diskuterte også behovet for et overlappingsmøte når nytt OUP er oppnevnt av Kulturdepartementet. Et forslag kan være onsdag 11. mai.

Ut denne OUP-perioden (april 2016) vil både medlemmer og varamedlemmer bli innkalt til møtene.

Sak 51/15 Arbeidsbudsjett for 2016

Utvalget diskuterte budsjettet for 2016. En vet at en har omtrent den samme bevilgningen som i 2015.

Prosjektkoordinators engasjement vil halveres til 10 % i 2016, slik at man har midler til å betale ev. annen nødvendig skrivehjelp i forbindelse med Veilederen.

Sak 52/15 Ny bok om norske skriveregler Jf. sak 39/15

Boka Norske skriveregler: reglene du trenger for å skrive på papir og på skjerm av Aud Søyland er kjøpt inn i visuell skrift. Det må sjekkes om boka er utgitt med offentlig støtte før vi går videre med saken.

Sak 53/15 OUPs nettside

Rolf Arne Mellem har begynt å legge ut det som manglet på OUPs nettside ang. referater og årsrapporter. Arbeidet med nettsida fortsetter i 2016.

Sak 54/15 Statpeds prioriteringer når det gjelder produksjon av punktskrift – dialogmøte med Niels-Erik Mathiassen, Statped læringsressurser og teknologiutvikling

OUP hadde invitert Niels-Erik Mathiassen, Direktør for Statped læringsressurser og Teknologiutvikling, til et dialogmøte for å drøfte Statpeds situasjon og prioriteringer når det gjelder produksjon av punktskrift.

Bakgrunnen for å invitere Statped læringsressurser og teknologiutvikling, var noen punkter i sak 13/2014, «Læremidler og velferdsteknologi», i referat fra møte i faglig samarbeidsråd syn i Statped 30. oktober 2014.

Punkter som ble tatt opp i dialogen, kan sammenfattes slik:

  • Elever har ikke alltid lærebøker
  • Elever har ofte andre lærebøker enn sine medelever
  • De lærebøkene elevene har, er ikke kvalitetssikret slik medelevenes bøker er

Det er Statped som har kompetanse til å bedre situasjonen mht. disse punktene.

Statped læringsressurser og teknologiutvikling tar OUPs bekymringer på alvor, og vil se på rutiner ifm. produksjon og kapasitet.

Referatet ble godkjent ved omsending 04.03.2016.

Liv Kristin Saur, utvalgssekretær