Årsrapport 2015

Innledning

I 2015 har Offentlig utvalg for punktskrift, OUP, hatt 4 ordinære møter og 2 telefonmøter og behandlet til sammen 54 saker.

Følgende medlemmer og varamedlemmer var oppnevnt til OUP:

Leder: Otto Prytz, personlig varamedlem: Nina Tveter
Nestleder: Oddvar Øyan, personlig varamedlem: Randi K. Rusten
Medlem: Lise Bakkan, personlig varamedlem: Lars Bjørndal
Medlem: Astrid Kristin Vik, personlig varamedlem: Olav Vik
Medlem: Mats Køber, personlig varamedlem: Rolf Arne Mellem.

I januar 2015 kom det melding fra Lise Bakkan om at hun ønsket å trekke seg fra OUP. OUP fikk i desember 2014 også melding om at Mats Køber trakk seg fra OUP.

Det ble ikke oppnevnt nye medlemmer som erstatning for Lise Bakkan og Mats Køber, da det gjenstår under halvparten av det nåværende utvalgets funksjonstid.
Deres respektive varamedlemmer, Lars Bjørndal og Rolf Arne Mellem, rykket opp som faste medlemmer.

OUPs sekretariat har en ansatt, Liv Kristin Saur, i 80 % stilling.

Administrativ forvaltning av OUP

OUP er et offentlig utvalg under Kulturdepartementet og administrativt forankret i Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek, NLB.

Økonomi

I 2015 hadde OUP en ramme på kr 826 000. Omsetningen ble på kr 822 491.

Utvalgets faglige arbeid

Foruten vanlig oppfølging av tidligere vedtatte punktskriftstandarder har OUP i 2015 konsentrert seg om prosjektet Utvikling av veileder for tilrettelegging av punktskrift på papir og på leselist.

Prosjektet Utvikling av veileder for tilrettelegging av punktskrift på papir og på leselist

I 2015 ble det klart at prosjektet måtte deles i to: Del 1 som omhandler punktskrift på papir skulle gå sin gang med de arbeidsgruppene som ble opprettet i 2014. OUP vedtok at det settes i gang et forprosjekt vedr. punktskrift på leselist.

Prosjektene gjennomføres med de ordinære økonomiske midlene OUP får over Statsbudsjettet, siden det ikke har lykkes OUP å få egen bevilgning til prosjektet.

Prosjektkoordinator er Arild Øyan, engasjert i 20 % stilling.

Punktskrift på papir

Prosjektgruppa fortsatte sitt arbeid fra 2014. Det ble avholdt to prosjektsamlinger, 10.–12. april og 16.–17. oktober. Gjennom hele året har det vært aktivitet i de ulike arbeidsgruppene. Ved årsskiftet 2015/2016 gjenstår ennå en del arbeid med dokumentet, men en regner med å være ferdig med denne delen i løpet av første halvår 2016.

Forprosjekt elektronisk punktskrift

Det ble nedsatt en forprosjektgruppe bestående av representanter fra Statped, Terje Daleng og Kari Helene Hestvik, representanter fra NLB, Kari Rudjord og Per Sennels, samt to personer som også representerer OUP, Lars Bjørndal og Oddvar Øyan. Forprosjektet skal se på standarder for universelt utformet elektronisk tekst og komme med anbefalinger om bruk av disse sammenlignet med dagens presentasjon av elektronisk tekst for leselistbrukere.

Øvrige saker

En utvidet 8-punktstabell, definisjon av aktuelle tegn i Unicode-tabellen, fortsatte i 2015. Arbeidsgruppa består av Oddvar Øyan, Lars Bjørndal og Rolf Arne Mellem.

OUPs jubileumsbok Louis Brailles punktskrift – enkel og genial ble i løpet av året distribuert til alle landets bibliotek. OUP mente dette var en bedre løsning enn å la bøkene bli liggende på et lager. Biblioteksentralen bistod OUP med distribusjonen.

Statpeds prioriteringer når det gjelder produksjon av punktskrift var en sak som opptok OUP i 2015. Dette førte til et dialogmøte mellom OUP og avdelingsdirektør Niels-Erik Mathiassen ved Statped læringsressurser og teknologiutvikling.

OUPs nettside

OUP har en nettside www.punktskriftutvalget.no som driftes av firmaet Punktlig IKT.

Nasjonale samarbeidspartnere

OUP har et godt samarbeid med de institusjoner, organisasjoner og leverandører som utgjør punktskriftmiljøet i Norge.

Nordisk samarbeid

OUP har et utstrakt samarbeid med punktskriftutvalgene i de nordiske land.

Nordisk punktskriftmøte 2015

Nordisk møte 2015 ble arrangert av Braille Neuvottelukunta (Braille-delegasjonen) i Finland i tiden 01.–02. oktober i Helsingfors. Fra Norge deltok 6 personer fra OUP, samt nødvendige ledsagere.Foruten de enkelte lands rapportering om sitt arbeid, var hovedtemaet: Motivating Braille Literacy in the Digital age.

Norges bidrag under hovedtemaet var Nina Tveters innlegg Screen readers as a motivating source to braille literacy.

Internasjonalt arbeid

Internasjonalt har det ikke skjedd noe som har berørt OUP i 2015.

Årsrapporten for 2015 ble vedtatt på OUPs møte 03.02.2016.

For Offentlig utvalg for punktskrift, OUP

Otto Prytz
Leder

Liv Kristin Saur
Utvalgssekretær