Referat nr. 1 – møte 03.02.2016

Sted:
Observatoriegt. 1 B, OSLO

Tid:
10:00–15:00

Til stede:
Otto Prytz
Oddvar Øyan
Lars Bjørndal
Astrid Kristin Vik
Rolf Arne Mellem
Nina Tveter
Randi Rusten

Forfall: Olav Vik

Sekretær: Liv Kristin Saur

Sak 02/16 Referat 06/15

Referat 06/15 fra møte 18.12.15 var utsendt så sent at flere ikke hadde rukket å lese det. Ny godkjenningsdato ble fastsatt til 10.02.16.

Sak 03/16 Årsrapport for 2015

Utkast til årsrapport for 2015 ble gjennomgått i sin helhet. Etter en del justeringer og redaksjonelle endringer, ble årsrapporten for 2015 godkjent.

Årsrapporten overleveres NLB innen 10.02.16.

Sak 04/16 Regnskap for 2015

Regnskap for 2015 mottok utvalgssekretæren 02.02., dagen før OUPs møte. Det var derfor ikke tid til å sende det ut før møtet.

Utvalgssekretæren redegjorde for hovedpunktene i regnskapet, slik som lønnskostnader, reisekostnader og andre driftskostnader i 2015. Regnskapet viser et forbruk på kr 822 491. Bevilgningen i 2015 var på kr 826 000.

Utvalget mener regnskapet er sendt ut så sent at en finner det vanskelig å kunne ta regnskapet til orientering på møtet.

Regnskapet for 2015 ble ettersendt utvalget etter møtet.

Utvalgsleder sender brev til NLBs administrasjon om frustrasjonen OUP opplever ved at årsregnskap/regnskapsrapporter sendes ut like før møtene til OUP.

Sak 05/16 Arbeidsbudsjett for 2016

Utvalgssekretæren la fram en skisse til arbeidsbudsjett for 2016. Selve utformingen av arbeidsbudsjettet var ikke klar til møtet.

Utvalget godkjente utvalgssekretærens skisse til arbeidsbudsjett, og vil ev. revidere budsjettet senere når en vet om del 2 av prosjektet, Veilederen for elektronisk punktskrift, blir igangsatt i løpet av dette året.

Utvalgssekretæren lager ferdig arbeidsbudsjettet med kontoplan. I tillegg vedtok møtet at det settes opp et underbudsjett for selve prosjektet uten kontoplan.

Sak 06/16 Prosjektet Utvikling av veileder for tilrettelegging av punktskrift på papir og på leselist – videre framdrift – og fastsettelse av dag for prosjektsamling våren 2016

Fristen for å levere inn ferdige dokumenter, del 1 Veilederen for punktskrift på papir, til Prosjektet utsettes til 1. mars 2016. Otto Prytz vil deretter sammenredigere dokumentene, som sendes alle prosjektmedlemmene. Dette skal så behandles av prosjektsamlingen.

Dato for prosjektsamling ble fastsatt til onsdag 13. april, men er senere endret til fredag 15. april.

Når det gjelder del 2 av prosjektet, Veilederen for elektronisk punktskrift, venter en på anbefalinger fra Forprosjektet om hvilke formater en skal legge til grunn for utformingen av veilederen. Lars Bjørndal antydet at prosjektet kan forvente en rapport fra Forprosjektet utpå vårparten.

Sak 07/16 Ny bok om norske skriveregler Jf. sak 52/15

Liv Kristin Saur skrev i desember 2015 en e-post til leder av Utviklingsavdelingen i NLB, Arne Kyrkjebø, med forespørsel om produksjon av boka Norske skriveregler: reglene du trenger for å skrive på papir og på skjerm. Siden Arne Kyrkjebø ikke har svart på henvendelsen, har utvalgssekretæren kontaktet Kari Rudjord i samme avdeling, som jobber med produksjon av punktskrift. Rudjord vil besvare henvendelsen når hun har sett boka, som blir overlevert henne etter møtet.

Under denne saken tok Lars Bjørndal opp en sak vedr. produksjon av punktskrift generelt i Norge. Saken omhandler lik rett til litteratur, og at forlagene bør stå ansvarlige for at litteratur blir tilgjengelig for alle, i dette tilfelle produsert i punktskrift.

Dette blir en sak for neste OUP.

Sak 08/16 Budsjettsøknad for 2017 – forberedende

Utvalgssekretæren skal lage en budsjettsøknad for 2017, og i den forbindelse ønsket hun innspill fra OUP.

Prosjektets del 2, Veileder for elektronisk punktskrift, vil være en sentral oppgave for OUP i 2017. Det må også i budsjettet for 2017 taes høyde for OUPs deltakelse på en internasjonal konferanse i Sverige.

I tillegg kommer det ordinære arbeidet i OUP, som drift/oppdatering av nettsida, oppfølging av allerede utgitte standarder.

Det må også taes høyde for at OUP kanskje ikke har økonomi til trykking av prosjektets del 1, Veileder for tilrettelegging i punktskrift på papir, i inneværende år.

Utfra disse momentene setter Liv Kristin Saur opp et utkast til budsjettsøknad for 2017, som godkjennes ved omsending. Budsjettsøknaden skal være innlevert til NLB senest 25.02.

Sak 09/16 Fastsettelse av møtedatoer våren 2016

Det avholdes et telefonmøte 30.03.16 fra kl. 13.00–14.30.

Dato for overlappingsmøte mellom det «gamle» og det «nye» OUP avholdes, som tidligere vedtatt, onsdag 11.05.

Sak 10/16 Oppfølging av punktskriftkurs i Norges Blindeforbund, NBF

Otto Prytz innledet med å fortelle hva han hadde hørt på et medlemsmøte i Oslo fylkeslag av NBF. Personer som deltar på punktskriftkurs i regi av NBF, har ikke mulighet til å få praktisert det de har lært, f.eks. skrive på punktskriftmaskin. Det ble hevdet at rehabiliteringssentrene ikke låner ut punktskriftmaskiner, mens kurselevene ev. venter på at NAV skal innvilge slike hjelpemidler.

Otto Prytz vil undersøke saken nærmere ved å ta kontakt med rehabiliteringsleder i NBF, Gry Berg.

OUP vil ta opp denne problemstillingen på et senere møte, etter å ha innhentet fakta om saken.

Sak 11/16 Oppfølgings- og orienteringssaker

Følgende punkter ble tatt opp:

OUPs nettside

8-punktstabellen, slik den er i dag, legges ut på nettsida. Det skal etter hvert også tilføyes de notasjonene som er vedtatt for utvidet 8-punktstabell.

Det er også ønskelig med en 8-punktstabell, ordnet etter Brailles system.

Oppfølging fra Nordisk møte

Norge ønsker å ta et initiativ til opprettelse av en nordisk e-postliste, slik at de nordiske landene kan utveksle erfaringer og holde seg oppdatert på hva som skjer i de ulike land gjennom hele året. Lars Bjørndal lager et utkast til brev som kan sendes de nordiske landenes punktskriftutvalg.

Lars Bjørndal og Astrid Kristin vik fikk i oppdrag å skrive ned noen tanker rundt annen oppfølging fra det siste nordiske møtet i Finland.

Referatet er godkjent ved omsending 16.03.2016.

Liv Kristin Saur, utvalgssekretær