Referat nr. 2 – møte 01.04.2016

Sted:
Møtet ble avholdt som telefonmøte

Tid:
13:00-14:30

Til stede:
Otto Prytz
Oddvar Øyan
Lars Bjørndal
Astrid Kristin Vik
Rolf Arne Mellem
Nina Tveter
Olav Vik

Forfall: Randi Rusten

Sekretær: Liv Kristin Saur

Sak 13/16 Referatene 06/15 og 01/16

Referat 06/15 fra møte 18.12.15 ble godkjent ved omsending 04.03.16. Referat 01/16 fra møte 03.02.16 ble godkjent ved omsending 16.03.16.
 

Sak 14/16 Budsjettsøknad for 2017

Budsjettsøknaden for 2017 ble forberedt og drøftet på OUPs møte 03.02.16, og endelig godkjent ved omsending 25.02.16.

Sak 15/16 Prosjektsamling den 15. april

Det er tidligere fastsatt møte i prosjektet for Utvikling av veileder i tilrettelegging for punktskrift på papir og på leselist, prosjektsamling, 15. april i Oslo. Siden materialet som skal gjennomgås på dette møtet, ikke er ferdigstilt, vedtok OUP å utsette prosjektsamlingen til onsdag 11. mai. Otto Prytz bes å ferdigstille det materialet han allerede har, og sende dette til hele prosjektet senest 2 uker før 11. mai, 27. april.

Sak 16/16 Arbeidsbudsjett for 2016

Utvalgssekretær Liv Kristin Saur la fram forslag til arbeidsbudsjett for 2016, som ble tiltrådt av utvalget.

Sak 17/16 Ny bok om norske skriveregler – Jf. sakene 52/15 og 07/16

Etter forrige møte har Liv Kristin Saur vært i kontakt med Kari Rudjord, ved NLB, ang. produksjon av boka Norske skriveregler Reglene du trenger for å skrive på skjerm og på papir av Aud Søyland og Jan Olav Fretland.

NLB har sagt seg villig til å produsere boka, og er innforstått med at en slik type bok trenger korrektur, samlesing. Utvalgssekretæren har sagt seg villig til å gjøre dette sammen med en av NLBS ansatte som jobber med punktskriftproduksjon og kjenner produksjonsverktøyet NorBraille.

OUP mottok opplysningen med takk!

Sak 18/16 Oppfølging av punktskriftkurs i Norges Blindeforbund, NBF – Jf. sak 10/16 og Notat fra Otto Prytz datert 16.03.16

OUP mener denne saken ikke går under OUPs mandat. Et annet punkt som kom opp under behandlingen av denne saken, er at OUP burde invitere Norges Blindeforbund, NBF, til et dialogmøte om punktskriftrelaterte spørsmål. Det kan være flere aktuelle spørsmål enn denne konkrete saken.

Sak 19/16 Overlappingsmøte mellom det «gamle» og «nye» OUP

Tidligere har OUP vedtatt at 11. mai kunne være en aktuell dato for et overlappingsmøte mellom det «gamle» og det «nye» OUP.

Utvalgssekretæren mener denne datoen kan være for tidlig, i og med at formaliteten rundt oppnevningen ikke er helt i orden. Det er ikke sendt ut brev fra departementet til de respektive i det «nye» OUP.

I tillegg har møtet vedtatt, se sak 15/16 i dette referat, at prosjektsamlingen avholdes onsdag 11. mai.

Ny dato for overlappingsmøte mellom det «gamle» og det «nye» OUP ble fastsatt til fredag 10. juni.

Sak 20/16 Tactile Reading conference i Stockholm 2017

Det er kommet informasjon fra Björn Westling om Tactile Reading conference i Stockholm 2017. Denne saken må tas opp i det «nye» OUP. Videre ble det vedtatt at Otto Prytz legger ut informasjonen fra Westling på e-postlista Punktforum. Tatt til foreløpig orientering.

Sak 21/16 Orienteringssaker

Liv Kristin Saur orienterte om en henvendelse som er kommet fra Ellen Henriette Suhrke, billedkunstner. Hun har laget en fotobok sammen med en rekke synshemmede, og vil synstolke, dvs. trykke punktskrift i fotoboka, slik at den også kan være tilgjengelig for synshemmede. Det hun ber OUP om, er tips til steder hun kan søke økonomisk støtte fra.

Liv Kristin Saur besvarer henvendelsen med noen tips, som bl.a. Norges blindeforbunds forskningsfond og Blindemissionen IL.

Referatet er godkjent ved omsending 26.05.16.

Liv Kristin Saur, utvalgssekretær