Referat nr. 4 – møte 31.08.2016

Sted:
Observatoriegt. 1 B, OSLO

Tid:
10:00–15:00

Til stede:
Oddvar Øyan
Astrid Kristin Vik
Lars Bjørndal
Mona Ullmann
Rolf Arne Mellem
Nina Tveter
Olav Vik
Pilar Menéndez-Pérez
Arne Kyrkjebø

Forfall: Hans Anton Ålien

Sekretær: Liv Kristin Saur

Sak 32/16 Referat 03/16

Referat 03/16 fra møte 10.06.16 ble godkjent ved omsending 23.06.16.

Sak 33/16 Regnskapsrapport 1. halvår 2016

Forelå regnskapsrapport per 31. juli 2016.

Liv Kristin Saur orienterte om bruken av midlene hittil i år, blant annet honorarer i forbindelse med OUPs møter og honorarer i forbindelse med prosjektsamling i mai. Det gjenstår ca. kr 360 000.

Liv Kristin Saur la fram en oversikt over antatte kostnader for resten av året.

Vedtak:

Utvalget mener det er økonomi til den planlagte aktiviteten ut året. Prosjektsamlinga planlagt i desember kan eventuelt med fordel utsettes til januar 2017.

Sak 34/16 Nordisk møte 2016

Nordisk møte holdes i Stockholm 10. og 11. november. Tema: Digitaliseringens inverkan på taktil läsning.

a) Deltakelse fra Norge

Alle medlemmer og varamedlemmer som ønsker det, kan delta på møtet. Ledsagerbehovet vurderes når det er klart hvor mange synshemmede som skal være med.

b) Innlegg fra Norge

Utvalget gjennomgikk aktuelle innlegg en ønsker å bidra med. Etter møtet i fjor kom det fram et forslag om å etablere ei e-postliste som kan brukes mellom møtene. Dette tas opp igjen under rapporten fra Norge.

Videre ønsker Norge å bidra med følgende to innlegg:

 • Astrid Kristin Vik: De nordiske punktskriftnemndene bør jobbe for å etablere et forskningsmiljø på punktskrift i Norden. Det finnes ikke i dag, men det er stort behov for det.
 • Lars Bjørndal: Layout i elektroniske bøker. Presentasjon av sluttrapporten fra «forprosjektet».

Sak 35/16 Nytt verktøy for produksjon av punktskrift i NLB v/ Arne Kyrkjebø

Arne Kyrkjebø ga en orientering om gammelt og nytt verktøy for produksjon av punktskrift.

 • Dagens system, NorBraille, fases ut. Dette systemet er lite fleksibelt med hensyn til tilpasninger for punktskriftlesernes ønsker.
 • Nytt verktøy er nå utviklet i samarbeid med «søsterbiblioteker» i Danmark, Finland, Nederland, Sverige og Sveits. Dette produktet er laget ved hjelp av åpen kildekode og basert på LibLouis. NLB er nå i testfasen og tror det vil være i bruk på nyåret.
 • Det nye systemet vil kunne tilby flere varianter av ei bok, som kortskrift og dobbel linjeavstand, etter leserens ønsker.
 • Kyrkjebø nevnte også at NLB ser på mulighetene til å produsere musikknoter via MusicXML sammen med Dancing Dots.

Under orienteringen kom Kyrkjebø også inn på at Nasjonalbiblioteket i Mo i Rana vurderer hvor store mengder punktskriftbøker de kan ta vare på. Dette gjelder «gamle» produksjoner, produsert i CX for Word.

Vedtak:

Tas til orientering.

Sak 36/16 Endring av møtedato for ordinært møte og ev. fastsettelse av telefonmøte i oktober Jf. sak 27/16

Utvalget foreslår følgende datoer:

Telefonmøte onsdag 12. oktober, kl. 13.00-14.30.

Ordinært møte onsdag 23. november, som i etterkant av møtet er fastsatt til fredag 25. november.

Sak 37/16 Prosjektet Utvikling av veileder for tilrettelegging av punktskrift på papir

Styringsgruppa hadde et kort møte 11. august.

a) Videre framdrift

Otto Prytz mener at han har et utkast klart 15. september som sendes arbeidsgruppa. Neste utsendelse til hele prosjektgruppa settes til 15. oktober.

b) Prosjektsamling 2. halvår 2016

Alle medlemmer av prosjektgruppa deltar på prosjektsamlinga, som er planlagt gjennomført i desember 2016.

OUP vurderer å utsette denne prosjektsamlinga til januar 2017. Endelig vedtak om dette fattes på telefonmøtet i oktober.

Sak 38/16 Sluttrapport fra «forprosjektet» Layout i elektronisk punktskrift og veien videre

Forelå rapport fra «forprosjektet» vedr. elektronisk punktskrift med bakgrunn og konklusjoner datert 22.08.2016.

Lars Bjørndal orienterte kort fra rapporten.

I rapporten gis det vurderinger og anbefalinger til format, layout og utskrift fra e-boka.

I diskusjonen på møtet kom blant annet dette fram:

Det vil være vanskelig å «oversette» direkte fra Veilederen i punktskrift på papir (6-punkt), til en Veileder for elektronisk tekst (8-punkt)

Både format, skjermleserprogram og leseprogram vil påvirke hvordan teksten presenteres

Veilederen må skrives slik at den kan gi gode råd til produsenter av tekster slik at de blir best mulig lesbare for leselistbrukere.

Momenter en kan ha med seg videre kan være:

 • Gir anbefalinger som bidrar til god lesbarhet på leselist.
 • Anbefaling for oppsett av tilrettelagte elektroniske lærebøker.
 • For detaljerte råd kan lett bli foreldet.

Vedtak:

OUP slutter seg til konklusjonene i rapporten. Siden det var prosjektgruppa, som vedtok å opprette et «forprosjekt», sendes rapporten til Prosjektgruppa for drøfting.

Sak 39/16 Muligheten for kjøp av punktskriftbøker Jf. sak 07/16

Forelå notat, utarbeidet av Lars Bjørndal, 23.08.16.

Lars Bjørndal orienterte om bakgrunnen for dette notatet.

I notat «Om muligheten for å kjøpe punktskriftbøker» konkluderer Bjørndal med at det er lite aktuelt for punktskriftlesere å kjøpe bøker, da utlånsmulighetene hos Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek er så gode som de er i dag.

Det er mulig for lånere å ønske seg en bok som ikke tidligere er produsert i punktskrift. Produksjonstiden for en bok i punktskrift hos NLB er om lag 3–5 uker dersom boka allerede er utgitt i visuell skrift.

Vedtak:

OUP støtter konklusjonen i notatet. Det må jobbes mer aktivt for å gjøre dette tilbudet bedre kjent blant punktskriftleserne.

Sak 40/16 Hvordan ivareta Punktskriftens historie som kulturarv i Norge?

Til møtet hadde Astrid Kristin Vik laget et arbeidsnotat datert 28.8.2016.

Bakgrunnen for dette var at Astrid Kristin Vik tok opp saken som et punkt.

På OUPs møte 10.06.2016, og det ble vedtatt at saken behandles på første møte etter sommeren.

OUP er bekymret over mangelen på ivaretakelse av punktskriftens historie i Norge. I notatet foreslo Vik noen punkter som OUP kan gjøre for å sette saken på dagsordenen.

I debatten kom blant annet disse momentene fram:

 • OUP kan arrangere en dagskonferanse med dette spørsmålet som tema, en bør da ha med mange aktører som NLB, Norges Blindeforbund, Statped (som forvalter blindeskolenes historie) og andre fagmiljøer.
 • Sende brev til kulturdepartementet med beskrivelse av vår bekymring.
 • Kontakte Nasjonalbiblioteket for å se om de kan gjøre noe med bevaringen av punktskrift.

Vedtak:

OUP vil arrangere en punktskriftkonferanse (dagskonferanse) neste år som vil sette fokus på blant annet dette spørsmålet.

Sak 41/16 Oppfølgings- og orienteringssaker

a) OUPs Standarder

Oddvar Øyan orienterte om at Liv Kristin Saur, Astrid Kristin Vik og han hadde et arbeidsmøte 7. juli hvor blant annet OUPs standarder ble gjennomgått mht. hvor ulike versjoner (punktskrift, visuell skrift og nettbaserte) befant seg. En er enig om at så mange som mulig av standardene så snart som mulig skal ut på nettsida vår.

b) OUPs arkivplass

NLB er i en omorganiseringsfase i sine lokaler. Dette fører til at OUP nå vil få den lagerplassen en trenger.

Referatet er godkjent ved omsending 21.09.2016.

Oddvar Øyan, referent