Referat nr. 5 – møte 12.10.2016

Sted:
Møtet ble avholdt som telefonmøte

Tid:
13:00-14:10

Til stede:
Oddvar Øyan
Olav Vik, varamedlem for Astrid Kristin Vik
Lars Bjørndal
Mona Ullmann
Rolf Arne Mellem
Nina Tveter
Hans Anton Ålien

Forfall: Astrid Kristin Vik, Pilar Menéndez-Pérez og Arne Kyrkjebø

Sekretær: Liv Kristin Saur

Sak 43/16 Referat 04/16

Oddvar Øyan hadde sendt ut utkast til referat 04/16 fra møte 31.08.16 med merknadfrist 19.09.16.

Liv Kristin Saur sendte ut en oppdatert versjon, men det var litt uenighet vedr. en formulering i avsn. 4 under sak 39/16.

Liv Kristin Saur og Oddvar Øyan ser på dette.

Sak 44/16 Regnskapsrapport per 30.09.2016

Det forelå regnskapsrapport per 30.09.2016. Av dette framgår at OUP har gjenstående ca. kr 272.000.

Nye tall per 31.10.16 blir sendt ut i begynnelsen av november.

Sak 45/16 Oppfølgings- og orienteringssaker

a) Lydskrift i 8-punkts punktskrift

Oddvar Øyan orienterte om at han siden før sommerferien og framover, har vært i kontakt med Statped Læringsressurser og teknologiutvikling, SLOT, Oslo, om hvordan lydskrift skal framstilles i elektroniske lærebøker.

Det finnes unicode-tegn for fonetiske tegn. Dr. Robert Englebretson, ved Rice university, Maine, USA, har gjort et arbeid for å definere disse tegnene i punktskrift etter de siste standardendringene. Englebretson har også satt inn punkttegnene i en JAWS-tabell. Det er definert like tegn i 6-
og 8-punkt.

Oddvar Øyan og SLOT jobber videre med dette, før det ev. legges fram et forslag for OUP.

b) Forslag til statsbudsjett for 2017

Det har ikke lyktes utvalgssekretæren å finne tall i forslaget til statsbudsjett for 2017 vedr. OUPs virksomhet. Det framkommer imidlertid i forslaget til statsbudsjettet, at OUPs videre drift blir på samme nivå som i 2016.

c) Ny facebook-gruppe Norsk punktskrift

Liv Kristin Saur orienterte om at Lise Bakkan har opprettet en facebook-gruppe med tema Norsk punktskrift. Utvalget oppfordrer de medlemmene og varamedlemmene, som er med på Facebook, til å melde seg inn i gruppa.

Sak 46/16 Nordisk møte 2016 – status

Fra Norge deltar 7 personer fra OUP: Oddvar Øyan, Astrid Kristin Vik, Lars Bjørndal, Rolf Arne Mellem, Olav Vik, Arne Kyrkjebø og Liv Kristin Saur + to ledsagere.

Lars Bjørndal og Astrid Kristin Vik holder innlegg fra Norge.

Sak 47/16 Siste ordinære møte i 2016, 25.11.16

Siste møte i OUP i 2016 er endret til 25.11., selv om noen av medlemmene bare kan delta på deler av møtet.

Det ble også enighet om middag for OUP etter møtet.

Sak 48/16 Prosjektet: Veileder for tilrettelegging av punktskrift på papir – status og videre framdrift – prosjektsamling

Liv Kristin Saur hadde vært i kontakt med Otto Prytz for å høre om framdriften for redigeringsarbeidet for Veilederen. Fristene som ble avtalt på et møte i styringsgruppa i august var ikke overholdt.

Møtet ba Lars Bjørndal og Nina Tveter, de to øvrige medlemmene av redaksjonskomiteen, ta kontakt med Otto Prytz.

Det er vanskelig på det nåværende tidspunkt å fastsette møtedag for prosjektsamling. Utvalget kommer tilbake til dette på møtet i november.

Sak 49/16 Hvordan ivareta punktskriftens historie som kulturarv i Norge? – Oppfølging av sak 40/16

Det ble vedtatt at Oddvar Øyan og Astrid Kristin Vik utarbeider et brev til Kulturdepartementet med bekymring for mangelen på ivaretakelse av punktskriftens historie.

Videre ble det også nevnt at dette også kan tas opp som ett av temaene under en ev. punktskriftkonferase, hvor flere aktører innen punktskriftmiljøet i Norge deltar, se også sak 50/16.

Sak 50/16 Punktskriftkonferanse, dagskonferanse, i 2017

Utvalget drøftet hvorvidt en skal arrangere en punktskriftkonferanse, dagskonferanse, i 2017. Bakgrunnen var at dette ble tatt opp som et punkt i et møte mellom leder, nestleder og utvalgssekretær i sommer.

Temaer på en ev. punktskriftkonferanse kan være:

  • Hvordan ivareta punktskriftens historie som kulturarv
  • Presentasjon av Veilederen for tilrettelegging av punktskrift på papir

Møtet ønsket ikke å fastsette noe tidspunkt for en ev. punktskriftkonferanse, men vil vente til Veilederen nærmer seg en ferdigstillelse.

Referatet er godkjent ved omsending 09.11.16.

Liv Kristin Saur, utvalgssekretær