Referat nr. 6 – møte 25.11.2016

Sted:
Observatoriegt. 1 B, OSLO

Sted:
Møtet ble avholdt som telefonmøte

Tid:
10:00–15:00

Til stede:
Oddvar Øyan
Astrid Kristin Vik
Lars Bjørndal
Mona Ullmann
Rolf Arne Mellem
Nina Tveter
Olav Vik
Pilar Menéndez-Pérez
Arne Kyrkjebø
Hans Anton Ålien

Forfall:

Sekretær: Liv Kristin Saur

Sak 52/16 Referat 05/16

Referat 05/16, fra telefonmøtet 12.10.2016, ble godkjent ved omsending 09.11.2016.

Sak 53/16 Regnskapsrapport per 31.10.2016

Per 31.10.2016 hadde OUP igjen kr 221.000 av 837.000. I november ble det utbetalt honorarer for deltakerne ved Nordisk møte, samt reiseregninger og oppholdsutgifter ifm. Nordisk møte. Honorar for dagens møte utbetales i desember, samt en del andre utgifter, som OUPs middag 25.11., drifting av nettsida etc.

Per 25.11. er det usikkert om vi får brukt opp alle midlene av OUPs bevilgning i år.

Liv Kristin Saur stilte forslag om at dersom det lar seg gjøre, kan det utbetales honorarer til alle prosjektmedlemmene, som har bidratt med skrivearbeid til veilederen. Det utbetales en lik sum for alle deltakerne i prosjektet.

Sak 54/16 Nordisk møte – oppsummering

Nordisk møte 2016 ble avholdt i Stockholm i tidsrommet 10.–11. november. 7 personer fra OUP deltok + to ledsagere.

Fra Norge bidro Lars Bjørndal og Astrid Kristin Vik med innlegg, jf. sak 34/16 fra møte 31.08.2016. Bjørndals og Viks innlegg blir lagt ut på OUPs nettside.

Oppfølging fra Nordisk møte

Utvalget diskuterte OUPs oppfølging av saker som ble tatt opp under Nordisk møte.

 • Pilar Menéndez-Pérez tar kontakt med Niklas Carlsson i Sverige, som holdt innlegg om et note/musikk-prosjekt
 • Astrid Kristin Vik følger opp sitt eget innlegg om forskning rundt punktskrift i Norden
 • Lars Bjørndal følger opp Fredrik Larssons innlegg om punktskriftfont
 • Astrid Kristin Vik ønsker å følge opp Ulla Eks innlegg Current research on braille reading
 • Under rapporteringa fra OUPs virksomhet, tok OUP v/ Oddvar Øyan, opp spørsmålet vedr. en nordisk e-postliste, for mer å følge opp saker som tas opp på de nordiske møtene
 • OUP tenker seg at den nordiske e-postlista opprettes av Norge. Oddvar Øyan og Liv Kristin Saur har ansvaret for dette sammen med Rolf Arne Mellem.

Sak 55/16 Tactile Reading conference – Stockholm april 2017

Sverige arrangerer en internasjonal konferanse i 2017, Tactile Reading Conference i Stockholm 5.–7. april.

Flere fra OUP deltar fra sine respektive arbeidssteder.

OUP bør likevel sende deltakere til konferansen, både Rolf Arne Mellem, Nina Tveter, Hans Anton Ålien ønsker å delta. Olav Vik gir beskjed om deltakelse innen en uke.

OUPs deltakere meldes på før 31.12.2016, da det er en billigere konferanseavgift før årsskiftet. Det er tvilsomt om det lar seg gjøre å få betalt konferanseavgiftene i 2016.

Sak 56/16 Prosjektet, Veileder for tilrettelegging av punktskrift på papir – framdrift og ev. utsettelse av prosjektsamling

Tidligere i høst planla OUP en prosjektsamling i januar 2017.

Det viser seg at Otto Prytz ikke er ferdig til å sende ut materialet til prosjektmedlemmene, og vil ikke få gjort dette før i 2017.

En kan ev. tenke seg at en prosjektsamling kan finne sted i mars, og at prosjektmedlemmene i alle fall har materialet i løpet av februar.

Oddvar Øyan sender ut informasjon om forsinkelsen til prosjektgruppas medlemmer.

Sak 57/16 Fastsettelse av møtedatoer 1. halvår 2017

Følgende møtedatoer fastsettes for 1. halvår 2017:

Torsdag 02.02., som senere er endret til fredag 03.02. Telefonmøte i april, etter påske og fredag 09.06.

Sak 58/16 Oppfølgings- og orienteringssaker

Det ble gitt en kort orientering om følgende punkter:

 • Lars Bjørndal orienterte om at den nye bibelutgaven er produsert i punktskrift, og den kan fås i både fullskrift og kortskriftnivåene 1, 2, og 3
 • Det videre arbeidet med Lydskrift
 • Norwegians flybrosjyre i punktskrift.

Sak 59/16 Arbeidsbudsjett for 2017

Utvalgssekretæren hadde ikke fått konkrete tall for bevilgningen for 2017, men at det vil ligge på omtrent samme nivå som i 2016.

Liv Kristin Saur hadde laget et råutkast til arbeidsbudsjett, som foreløpig godkjennes.

Arbeidsbudsjettet justeres i henhold til konkrete tall, og vil bli gjennomgått og endelig godkjent på første møte i 2017.

Sak 60/16 Virksomhetsplan for 2017

Møtet drøftet ev. arbeidsoppgaver, og nye arbeidsoppgaver for 2017.

 • Veileder for tilrettelegging av punktskrift på papir prioriteres og skal være ferdigstilt i løpet av året
 • Når det gjelder Veileder for tilrettelegging av elektronisk tekst, må dette legges på vent til prosjektgruppa har diskutert konklusjonene i «forprosjektet». Etter drøftinger i prosjektgruppa, bør arbeidet komme i gang, produsenter av lærebøker venter på en veileder for tilrettelegging av elektronisk tekst.
 • Det er også planlagt en konferanse i 2017, men dette avhenger av framdriften for Veilederen for tilrettelegging i punktskrift på papir – Veilederen tenkes være ett av temaene på denne konferansen
 • I tillegg kommer oppfølgingen av sakene fra Nordisk møte, se sak 54/17 i dette referat.

Sak 61/16 8-punktstabellen

OUP hadde en diskusjon om fordeler og ulemper med den 8-punktstabellen som brukes i dag. Det kan være greit i noen sammenhenger å ha en offisiell 8-punktstabell som bygger på Eurobraille. Den kan da få status som offisiell tabell nr 2.

Lars Bjørndal og Hans Anton Ålien lager utkast til en 8-punktstabell nr 2.

Referatet er godkjent ved omsending 13.02.2017

Liv Kristin Saur, utvalgssekretær