Årsrapport 2016

Innledning

I 2016 har Offentlig utvalg for punktskrift, OUP, hatt 4 ordinære møter og 2 telefonmøter og behandlet til sammen 61 saker.

Følgende medlemmer og varamedlemmer var oppnevnt til OUP:

Fram til og med april 2016:
Leder: Otto Prytz, personlig varamedlem: Nina Tveter
Nestleder: Oddvar Øyan, personlig varamedlem: Randi K. Rusten
Medlem: Lars Bjørndal
Medlem: Astrid Kristin Vik, personlig varamedlem: Olav Vik
Medlem: Rolf Arne Mellem

Fra mai 2016 har OUP bestått av:
Leder: Oddvar Øyan, personlig varamedlem: Nina Tveter
Nestleder: Astrid Kristin Vik, personlig varamedlem: Olav Vik
Medlem: Lars Bjørndal, personlig varamedlem: Arne Kyrkjebø
Medlem: Mona Ullmann, personlig varamedlem: Pilar Menéndez-Pérez
Medlem: Rolf Arne Mellem, personlig varamedlem: Hans Anton Ålien

OUPs sekretariat har en ansatt, Liv Kristin Saur, i 80 % stilling.

Administrativ forvaltning av OUP

OUP er et offentlig utvalg under Kulturdepartementet og administrativt forankret i Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek, NLB.

Økonomi

I 2016 hadde OUP en ramme på kr 837 000.

Utvalgets faglige arbeid

Foruten vanlig oppfølging av tidligere vedtatte punktskriftstandarder har OUP i 2016 også konsentrert seg om prosjektet Utvikling av veileder for tilrettelegging av punktskrift på papir og på leselist.

Prosjektet Utvikling av veileder for tilrettelegging av punktskrift på papir og på leselist

I 2015 ble det klart at prosjektet måtte deles i to: Del 1, som omhandler punktskrift på papir, skulle gå sin gang med de arbeidsgruppene som ble opprettet i 2014. OUP vedtok at det settes i gang et forprosjekt vedr. punktskrift på leselist.

Prosjektene gjennomføres med de ordinære økonomiske midlene OUP får over Statsbudsjettet siden det ikke har lykkes OUP å få egen bevilgning til prosjektet.

Prosjektkoordinator Arild Øyan, engasjert i 20 % stilling i 2015, gikk over til 10% stilling fra januar – mai 2016.

Punktskrift på papir

Prosjektgruppa fortsatte sitt arbeid fra 2014 og 2015. Det ble avholdt én prosjektsamling 11. mai 2016. På denne samlingen ble et råutkast til veilederen gjennomgått. Dokumentet viser at det gjenstår en del arbeid, bl.a mangler noen generelle kapitler og en god del redigeringsarbeid. Prosjektsamlingen ønsket at veilederen lages som en «beta»-versjon, som skulle gjennomgås på en prosjektsamling mot slutten av 2016 før en ferdigstillelse av dokumentet.

På grunn av forsinkelse i redigeringsarbeidet, ble både «beta»-versjon og ferdigstillelse utsatt til 2017.

Forprosjekt elektronisk punktskrift

Det ble nedsatt en forprosjektgruppe bestående av representanter fra Statped, Terje Daleng og Kari Helene Hestvik, representanter fra NLB, Kari Rudjord og Per Sennels, samt to personer som også representerer OUP, Lars Bjørndal og Oddvar Øyan.

Forprosjektet skulle se på om Statspeds tradisjon for layout i elektroniske bøker til elever helt eller delvis bør gjøres til OUPs anbefalinger i veilederen, eller om virkemidler som er vanlige i dag i universelt utformede dokumenter skal anbefales.

I august 2016 forelå sluttrapport fra «forprosjekt»-gruppa, som ble behandlet på OUPs møte i slutten av august.

En veileder med anbefalinger for elektronisk tekst i punktskrift ble utsatt i påvente av et møte i prosjektgruppa, i og med at det var prosjektgruppa som ba om et «forprosjekt» for dette.

Øvrige saker

En utvidet 8-punktstabell, definisjon av aktuelle tegn i Unicode-tabellen, fortsatte i 2016. Arbeidsgruppa består av Oddvar Øyan, Lars Bjørndal og Rolf Arne Mellem.

OUPs nettside

OUP har en nettside www.punktskriftutvalget.no som driftes av firmaet Punktlig IKT. Rolf Arne Mellem, medlem i OUP, har hatt jobben med å forbedre nettsida.

Nasjonale samarbeidspartnere

OUP har et godt samarbeid med de institusjoner, organisasjoner og leverandører som utgjør punktskriftmiljøet i Norge.

Nordisk samarbeid

OUP har et utstrakt samarbeid med punktskriftutvalgene i de nordiske land.

Nordisk punktskriftmøte 2016

Nordisk møte 2016 ble arrangert av punktskriftsnämnden i Sverige i tiden 10.–11. november i Stockholm. Fra OUP deltok 8 personer.

Foruten de enkelte lands rapportering om sitt arbeid var hovedtemaet: Digitaliseringens innverkan på taktil läsning.

Norge bidro med 2 innlegg. Lars Bjørndal tok for seg OUPs forprosjekt om elektronisk tekst i punktskrift og Astrid Kristin Vik holdt innlegg om forskning omkring punktskrift.

I tillegg holdt Oddvar Øyan rapporten fra Norge. Der tok han også opp spørsmålet om behovet for en nordisk e-postliste, for oppfølgling av saker som kommer opp på de nordiske møtene.

Internasjonalt arbeid

Internasjonalt har det ikke skjedd noe som har berørt OUP i 2016.

Årsrapporten for 2016 ble vedtatt på OUPs møte 03.02.2017.

For Offentlig utvalg for punktskrift, OUP

Oddvar Øyan
Leder

Liv Kristin Saur
Utvalgssekretær