Referat nr. 1 – møte 03.02.2017

Sted:
Observatoriegt. 1 B, OSLO

Tid:
10:00–15:00

Til stede:
Oddvar Øyan
Astrid Kristin Vik
Lars Bjørndal
Mona Ullmann
Rolf Arne Mellem
Nina Tveter
Olav Vik
Pilar Menéndez-Pérez
Arne Kyrkjebø
Hans Anton Ålien

Forfall:

Sekretær: Liv Kristin Saur

Sak 02/17 Referat 06/16

Referat 06/16, fra møte 25.11.16, var utsendt før møtet. Referatet ble foreløpig godkjent på møtet med de kommentarene og redaksjonelle endringer som forelå. Referatet sendes utvalget for endelig godkjenning.

Sak 03/17 Årsrapport 2016

Utkast til årsrapport for 2016 forelå før møtet. Årsrapporten ble godkjent med en del redaksjonelle endringer.

Sak 04/17 Justert arbeidsbudsjett for 2017

Liv Kristin Saur utarbeider justert budsjett for 2017 som diskuteres med administrasjonen og legges fram for OUP.

Sak 05/17 Neste møte i OUP – telefonmøte

Neste møte i OUP avholdes som telefonmøte 24.03. fra kl. 13.00–14.00.

Sak 06/17 Budsjettsøknad for 2018

OUP drøftet planer for året 2018 med tanke på budsjettsøknaden for samme år.

Punkter for aktiviteter i 2018:

  • Sluttføring av prosjektdel 1, veilederen for tilrettelegging av punktskrift på papir
  • Prosjektdel 2, elektronisk punktskrift
  • Etablering av nordisk forskningsmiljø
  • Planlegging av nordisk møte
  • Ev. planlegging av en internasjonal konferanse om 2–3 år

OUP vedtok å søke om en bevilgning på kr 1 000 000 for 2018.

Sak 07/17 Etablering av et nordisk forskningsmiljø om punktskrift – notat utarbeidet av Astrid Kristin Vik

Astrid Kristin Vik hadde temaet som innlegg på det nordiske møtet i november.

I ettertid har hun utarbeidet et notat/utdrag fra sitt innlegg, som er sendt OUP.

Astrid Kristin Vik redegjorde kort for kontakt hun har hatt med norske samarbeidspartnere, som Norges Blindeforbund og Statped, og initiativ hun har tatt overfor Sverige og Danmark. Mulige norske samarbeidspartnere er Norges Blindeforbund, Statped og Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek.

I notatet foreslår Astrid Kristin Vik at det nedsettes en nordisk arbeidsgruppe som får ansvar for:

  • Å se på hvilke samarbeidspartnere en har,
  • og hvordan man kan ta initiativ overfor nordiske myndigheter for å sikre punktskriften i framtida

Astrid Kristin Vik jobber videre med saken til neste møte i OUP.

Sak 08/17 Punktskrift på fremmede språk

Arne Kyrkjebø, NLB, har stilt spørsmål om standardisering og praksis ved bruk av setningstegn i f.eks. engelsk punktskrift produsert i Norge.

Det verserer ulik praksis fra produsent til produsent. Statped produserer lærebøker med fremmedspråklige tekster med norsk tegnsett.

NLB har tidligere produsert fremmedspråklig tekst med vedkommende lands tegnsett, men det lar seg ikke gjøre med produksjonsverktøyet NorBraille, som benyttes i dag.

OUP har som prinsipp at det enkelte språks tegnsetting skal benyttes i produksjon av tekst på fremmedspråk, Håndbok i litterær punktskrift, kap. 15.

I NLBs nye produksjonsløsning vil det være mulig å legge til rette for at lånerne kan velge konverteringsspråk. OUP oppfordrer NLB til å arbeide for at denne muligheten skal bli tilgjengelig.

Vedr. engelskspråklig tekst anbefaler OUP Unified English Braille, UEB.

Sak 09/17 Veilederen for tilrettelegging av punktskrift på papir – status

Otto Prytz har gitt uttrykkk for at han ikke har kapasitet til å gjøre ferdig redigeringsarbeidet av det innkomne materialet til veilederen for tilrettelegging av punktskrift på papir.

Nina Tveter har sagt seg villig til å overta etter Otto Prytz, og hun samarbeider med Lars Bjørndal og Otto Prytz.

Nina Tveter avlønnes etter antall timer hun bruker.

Pilar Menéndez-Pérez har utarbeidet en del eksempler på oppsett i punktskrift i forbindelse med veilederens kapitler om språk, musikk og matematikk. De respektive arbeidsgrupper bes om å gjennomgå dette, og gi tilbakemelding til Pilar Menéndez-Pérez.

Sak 10/17 Tactile Reading – kan Norge melde sin interesse for å være vertsland når konferansen arrangeres neste gang?

Astrid Kristin Vik stilte spørsmål om Norge kan melde sin interesse som vertsland når den internasjonale konferansen Tactile reading arrangeres neste gang.

OUP mener at Norge kan stille som vertsland, men OUP må i denne sammenheng gå sammen med flere aktører innen det norske punktskriftmiljøet.

OUP oppnevner Arne Kyrkjebø og Astrid Kristin Vik, til å ta et møte med de svenske arrangørene av konferansen i år, for å samle erfaring og begynne planlegging av ny konferanse.

Sak 11/17 Nordisk e-postliste

Det er satt opp en nordisk e-postliste «Nordicbraille» under domenet Punktskriftutvalget.no, som skal kunne benyttes av alle punktskriftutvalgene i Norden.

Oddvar Øyan og Liv Kristin Saur samarbeider om tekst som sendes de øvrige nordiske punktutvalgene om saken.

Sak 12/17 Oppfølgings- og orienteringssaker

a) Musikknoter og læreverk innen musikk i punktskrift

Arne Kyrkjebø orienterte om Musikknotasjon og musikklærebøker i det kommende verktøyet NLB tar i bruk.

Det er også nødvendig med flere personer som behersker musikknotasjon og punktskrift. NLB og Statped må ta tak i det, ved å utdanne flere personer som kan produsere musikknoter og musikklæreverk i punktskrift. Arne Kyrkjebø, NLB, samarbeider med Statped i denne saken.

b) 8-punktstabellen

8-punktstandarden, dokumentet som OUP vedtok i 2007, er lagt ut på OUPs nettside.

Referatet ble godkjent ved omsending 21.04.17

Liv Kristin Saur, referent