Referat nr. 2 – møte 24.03.2017

Sted:
Møtet ble avholdt som telefonmøte

Tid:
13.00—14.00

Til stede:
Oddvar Øyan
Astrid Kristin Vik
Lars Bjørndal
Mona Ullmann
Rolf Arne Mellem
Nina Tveter
Olav Vik
Pilar Menéndez-Pérez
Hans Anton Ålien

Forfall: Arne Kyrkjebø

Sekretær: Liv Kristin Saur

Sak 14/17 Referat 01/17

Referat 01/17 fra møte 03.02.2017 var utsendt med merknadsfrist 21.03.2017.

Etter innspill og kommentarer, blir oppdatert referat sendt ut på nytt for endelig godkjenning.

Sak 15/17 Regnskap for 2016

OUP hadde for 2016 en bevilgning på kr 837 000. Regnskapet for 2016 viser et underforbruk på ca. kr 60 000.

Møtet vedtok å be Oddvar Øyan og Liv Kristin Saur gjøre en henvendelse til Øyvind Engh, NLB, om det lar seg gjøre å få bruke de resterende midlene i 2017, dersom OUP har behov for flere midler enn de kr 850 000 som er bevilget for 2017. Begrunnelsen er at OUP er i ferd med å sluttføre Veileder for tilrettelegging av punktskrift på papir, og vil dermed få en del honorarutgifter i forbindelse med dette arbeidet.

Sak 16/17 Arbeidsbudsjettet for 2017 – endelig godkjenning

Utkast til arbeidsbudsjett for 2017 forelå.

Møtet vedtok at Nina Tveter, som redigerer det innkomne materialet ifm. veilederen, får honorarsats kr 418,00 per time for arbeidet. OUP betaler denne honorarsatsen i denne sammenheng, grunnet viktigheten av å få dette arbeidet utført i vår.

Under posten Andre arrangementer ble posten justert til kr 27 000, som dekker konferanse- og oppholdsutgift for 4 deltakere til konferansen Tactile reading i Stockholm

Møtet godkjente arbeidsbudsjettet med de justeringer møtet vedtok.

Sak 17/17 Oppfølgings- og orienteringssaker

a) Tactile reading – framtidige konferanser

Forelå forslag om framtidig samarbeid for konferansen Tactile reading, notat av Björn Westling og Catarina Hägg, Svenska Punktskriftsnämnden, datert 09.03.17.

Astrid Kristin Vik og Arne Kyrkjebø har diskutert ev. samarbeidspartnere for en slik konferanse i Norge. Mulige samarbeidspartnere er Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek, NLB, Statped og ev. Norges blindeforbund, NBF.

Astrid Kristin Vik og Arne Kyrkjebø vil også snakke med Bjørn Westling og Catarina Hägg i etterkant av konferansen. Avtalen er at de tar kontakt med Kyrkjebø og vik når de har oppsummert erfaringene fra konferansen.

 
b) Henvendelse vedr. punktskrift i det offentlige rom

Fra Rasmus Boss, danmark, er det kommet henvendelse til OUP om det blir lovfestet krav vedr. skilting i punktskrift i det offentlige rom.

Møtet ba Liv Kristin Saur svare han og be Rasmus Boss ta kontakt med Norges Blindeforbund, interessepolitisk avdeling, om disse spørsmålene, da Norges Blindeforbund jobber mer med disse problemstillingene.

Sak 18/17 Veileder for tilrettelegging i punktskrift på papir – status

Nina Tveter orienterte kort om redigeringsarbeidet av materialet som er innkommet.

Hun stilte en del spørsmål vedr. enkelte kapitler i veilederen, og hvem som skal kontaktes ifm. kapitler innen realfag, dataprogrammering, diagrammer, kart etc.

Vedtak
Det ble vedtatt at Nina Tveter gjør ferdig redigeringsarbeidet for det innkomne materialet, og at dette legges fram for OUPs møte i juni. OUP vil da kunne se hva som ev. mangler i veilederen.

Sak 19/17 Prosjektdel 2 – Elektronisk punktskrift

Til møtet forelå en e-post fra Oddvar Øyan om prosjektdel 2, elektronisk punktskrift, datert 14.03.17.

I e-posten nevner han vedtak OUP tidligere gjorde i sak 38/16 at Sluttrapporten for «forprosjektet» behandles av Prosjektgruppa. Han ønsket å sette saken på dagsorden igjen, for om mulig å komme i gang med en ev. veileder for tilrettelegging i elektronisk punktskrift.

OUP drøftet saken, men mener fortsatt det er viktig at Prosjektgruppa behandler sluttrapporten fra «forprosjektet». Videre mener OUP at det er viktig at del 1, som omhandler punktskrift på papir, prioriteres inneværende år.

Sak 20/17 Norsk punktskrift som kulturarv

Til møtet forelå notat om bekymring for ivaretakelse av norsk punktskrift som kulturarv, utarbeidet av Oddvar Øyan og Astrid Kristin Vik, datert 12.03.17.

I notatet beskrives en del eksempler på hva som menes med mangelfull ivaretakelse av norsk punktskrift.

I notatet foreslås et møte hvor en ser på muligheter for å finne løsninger for ivaretakelse av norsk punktskrift som kulturarv.

Utvalget vedtok i første omgang å ta kontakt med Øyvind Engh, NLB, for å få til et møte med mellom han og representanter for OUP, og diskutere problemstillingen, og ev. videre hvordan en skal presentere dette for Kulturdepartementet.

Referatet er godkjent ved omsending 11.05.2017

Liv Kristin Saur, Utvalgssekretær