Referat nr. 3 – møte 09.06.2017

Sted:
Observatoriegt. 1 B, OSLO

Tid:
10:00–15:00

Til stede:
Oddvar Øyan
Astrid Kristin Vik
Lars Bjørndal
Mona Ullmann
Rolf Arne Mellem
Nina Tveter
Pilar Menéndez-Pérez
Arne Kyrkjebø, fra kl. 14.00
Hans Anton Ålien

Forfall: Olav Vik

Sekretær: Liv Kristin Saur

Sak 22/17 Referat 02/17

Referat 02/17, fra telefonmøte 24.03.2017, ble godkjent ved omsending 11.05.2017.

Sak 23/17 Regnskapsoversikt per 31.05.2017

Per 31.05.17 har OUP hittil i 2017 brukt kr 305 187,41. I dette beløpet ligger honorarer for møte 03.02.2017, deltakeravgift på konferansen Tactile Reading, Stockholm, samt fakturerte flybilletter. I tillegg er det utbetalt
honorar til Nina Tveter, ifm. redigeringsarbeid av veilederen, på til sammen 128 timer à kr 418,00.

Tatt til orientering

Sak 24/17 Orienterings- og oppfølgingssaker

a) Nordisk e-postliste

Det ble opprettet en nordisk e-postliste tidligere i år. I den forbindelse ble det spurt om det hadde gått ut informasjon til de øvrige nordiske landene.

Utvalgssekretæren meddelte at av ulike årsaker var dette blitt uteglemt.
Liv Kristin Saur tar tak i saken nå.

b) Etablering av nordisk forskningsmiljø om punktskrift

Astrid Kristin Vik orienterte.

Siden sist saken stod på dagsorden i OUP, har Lars Bjørndal og Astrid K. Vik hatt møter med fagansvarlig for syn i Statped og leder for FOU-enheten i Statped. Tema for møtet var sårbarheten knyttet til punktskrift, og behovet for felles innsats for å sikre forskning og utdanning. Bjørndal og Vik har også hatt møte med Oliv Klingenberg. Hun er kontaktperson for Statped ifm. utdanningsprogrammet for synspedagoger som NTNU tilbyr.
Rapporten Kunnskapsoversikt over forskningsfunn om læring hos barn og unge med synshemming , utarbeidet av NTNU i Trondheim, er særlig aktuell i det videre arbeidet med saken.

(Klingenberg, Kittelsaa, Hildrum Holkesvik, Wik, & Kermit 2015).
Kunnskapsoversikt over forskningsfunn om læring hos barn og unge med synshemming

Bjørndal, Vik og Øyan arbeider videre med saken fram mot neste møte. En vei å gå kan være at utvalget retter en henvendelse til offentlige myndigheter. Utvalget vurderer aktuelle samarbeidspartnere. Øyvind Engh fra Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek, NLB, inviteres til å delta når denne saken behandles på neste møte.

c) 8-punktstabellen

For å bli ferdig med utarbeidelsen av utvidet 8-punktstabell, må OUP prioritere å sette av tid til et arbeidsmøte om ferdigstillelsen av tabellen.

d) OUPs nettside

Det nedsettes en arbeidsgruppe bestående av Oddvar Øyan, Rolf Arne Mellem og Liv Kristin Saur, for å gjennomgå og se på forbedringer av OUPs nettside.

e) Tactile Reading – erfaringer med tanke på neste internasjonale konferanse

En forutsetning for at Norge stiller som vertsland for avholdelse av neste konferanse, er at det samarbeides med flere aktører i det norske punktskriftmiljøet.

Det planlegges møte mellom Arne Kyrkjebø, Astrid K. Vik og Björn Westling, for å få del i erfaringene fra den internasjonale konferansen i Stockholm i april 2017. Dette blir viktig informasjon for å kunne ta stilling til om Norge kan tilby seg å være vertsland for konferansen neste gang.

Kyrkjebø og Vik forbereder saken til neste OUP-møte.

Sak 25/17 Fastsettelse av møtedatoer for høsthalvåret 2017

Følgende møtedatoer ble fastsatt:

  • Ordinært møte: Torsdag 31. august, uke 35, kl. 10.00–15.00
  • Telefonmøte: onsdag 27. september, uke 39, kl. 13.00
  • Ordinært møte: Torsdag 30. november, uke 48, kl. 10.00–15.00

Sak 26/17 Norsk punktskrift som kulturarv – status etter møte med Øyvind Engh, NLB

Torsdag 08.06. ble det avholdt et møte mellom OUP v/ Oddvar Øyan, Astrid Kristin Vik og Liv Kristin Saur med NLB v/ Øyvind Engh.

En av hovedsakene som ble tatt opp, var Norsk punktskrift som kulturarv, som tidligere er tatt opp i OUPs møter.

Det første punktet som ble drøftet, var om OUP kan engasjere seg i dette spørsmålet i henhold til OUPs mandat. Øyvind Engh mente at OUP kunne det med bakgrunn i mandatets punkt 2, hvor det heter at «OUP kan arbeide for at punktskriftens betydning blir anerkjent også utenfor punktskriftmiljøene».

Det ble videre drøftet ulike samarbeidspartnere som Døves museum eller andre museer.

Øyvind Engh ga følgende råd til OUP før man skriver til departementet om saken.

OUP må utarbeide en mer konkret plan for hva som menes med Norsk punktskrift som kulturarv.

Sak 27/17 Veilederen for tilrettelegging av punktskrift på papir – status

Nina Tveter redegjorde for redigeringsarbeidet hun har hatt med Veilederen for tilrettelegging av punktskrift på papir. Redigeringsarbeidet er utført i perioden mars–mai.

Utvalget fikk seg tilsendt dette før møtet.

Møtet vedtok følgende: Det redigerte materialet pluss 4 vedlegg i PDF-format, (ulike diagrammer) sendes ut til hele prosjektgruppa for gjennomlesning i sommer. Frist for å melde tilbake til Nina Tveter ble satt til 1. september. Deretter innlemmes det som måtte gjenstå, og sendes på nytt ut til prosjektgruppa med frist til 15. september.

Det ble videre besluttet at det avholdes et dagsseminar for hele prosjektgruppa i uke 41, nærmere bestemt 12. oktober. Seminaret avholdes i Oslo.

Liv Kristin Saur undersøker med f.eks. Helsfyr hotell, eller andre hoteller, om dagsseminaret kan avholdes der.

Sak 28/17 Nordisk møte 2017, Danmark

Nordisk møte 2017 avholdes i år i Danmark, København, i tidsrommet 26.–27. oktober, uke 43.

For at OUP skal få billigst mulige billetter, ble det bestemt at Liv Kristin Saur sender ut e-post til utvalgets medlemmer og varamedlemmer med frist til 23.06. om de ønsker å delta / ikke har anledning til å delta på nordisk møte. Flybillettene bestilles i etterkant av ovennevnte dato.

John Heilbrunn (leder av Den Danske punktskriftnævn) hadde sendt ut en e-post med forslag til temaer som kan tas opp på det nordiske møtet.

Møtet gjennomgikk Heilbrunns e-post.

Av punktene som er spes. interessante for OUP, er bl.a.:

Liblouis – advantages and drawbacks related to open source systems vs. IOS and other «closed» and controlled systems.

Lars Bjørndal vil holde et innlegg om bruk av Liblouis i produksjonen av de norske bibelutgavene.

What methods could be brought into use to stimulate and motivate more young persons and adults to use braille on paper and from a braille display, possibly in conjunction with speech? How may we cater better for persons with progressing sight loss?

Ifm. dette punktet vil Oddvar Øyan orientere om E-Braille-prosjektet, en metode for opplæring i punktskrift – i første rekke beregnet for voksne nysynshemmede.

The way to measure and improve reading speed of braille readers.

I Stockholm presenterte svenskene noe de kalte «Lyderholms-metoden». Den bør være under dette punktet.

Referatet er godkjent ved omsending 04.07.17.

Liv Kristin Saur, utvalgssekretær