Referat nr. 6 – møte 31.11.2017

Sted:
Norges Blindeforbunds trykkeri, Lille Markveien 18, Bergen

Tid:
09:00–15:00

Til stede:
Oddvar Øyan
Astrid Kristin Vik (referent)
Lars Bjørndal
Mona Ullmann
Rolf Arne Mellem
Nina Tveter
Olav Vik
Arne Kyrkjebø
Pilar Menéndez-Pérez
Hans Anton Ålien

Forfall: Liv Kristin Saur

Sekretær: Astrid Kristin Vik

Personalet fra Norges blindeforbunds trykkeri var til stede under sakene 44/17 og 45/17.

Sak 44/17 Møte med trykkeriets representanter – omvisning i trykkeriets lokaler

Det er syv medarbeidere i trykkeriet. Hovedarbeidsområdet er tilgjengeliggjøring av informasjon i punktskrift. Størsteparten av virksomheten er knyttet til produksjon av punktskrift på papir. I tillegg har trykkeriet produksjon av skilt og ulike former for merking etter bestilling. Trykkeriet ønsker i framtiden å bidra mer innenfor området universell utforming.

Eksempler på materiell som trykkes er bøker basert på bestillinger fra Norsk lyd- og blindeskriftsbibliotek, blader og magasiner, brosjyremateriell, årsmeldinger, materiell i forbindelse med valg, visittkort og div. trykksaker. Mesteparten av produksjonen er bestilt fra NLB og Norges Blindeforbund, men trykkeriet har også kunder fra offentlige instanser, organisasjoner og privatpersoner. Pris for produktene er etter selvkost.

Det er nå mulig å bestille materiell i både fullskrift og kortskrift. Videre er det mulig å få tilpasset materialet med dobbel linjeavstand hvis dette er ønskelig.

OUP kom med innspill om at det kan være mange som ikke er kjent med tilbudet og at tilbudet synliggjøres bedre f.eks. via NBF sine nettsider.

Sak 45/17 Oppdatering på status vedr. nytt produksjonsverktøy ved NLB og planer for 2018 – v/ Arne Kyrkjebø

Utvalget fikk en orientering om status for det nye verktøyet i punktskriftproduksjonen – PIP. Dette er et prosjekt hvor NLB deltar sammen med nordiske land, Nederland og Sveits. Målet er å lage et nytt og mer fleksibelt verktøy for punktskriftproduksjon. Programvaren Norbraille har vært bra, men det er vanskelig å gjøre endringer når en har kompliserte tekster som f.eks. tabeller, oppstillinger i matematikk, illustrasjoner og musikk. I prosjektet ønsker en å lage et verktøy som er fleksibelt og kan håndtere komplekse tekster. Gruppen har tatt i bruk eksisterende kunnskap og verktøy. PIP står for «punkt i pipeline». Gjennom prosjektet ønsker en å samkjøre produksjonen slik at alle formater av en tekst/bok har en felles plattform. Når det gjøres formateringer og tilrettelegginger gjøres dette i grunnfilen før den produseres som henholdsvis lydbok, punktskrift, ebok.

Norbraille fases ut i løpet av 2018. Målet er bedre kvalitet og flere tilpasninger f.eks. tilbud om punktskriftmateriell i fullskrift og kortskrift nivå 1 og 2.

Utvalget ble utfordret på å komme med innspill på hvordan en kan håndtere bestillinger på ulike tilretteleggingsbehov. Det er ønskelig at en kan spesialbestille norsk standard i fremmedspråk. PIP er opensource-program og det er ønskelig at flest mulig tester. NLB og Statped er i gang med testing av programvaren.

Det er behov for at veilederen for tilrettelegging av punktskrift på papir blir ferdigstilt. NLB trenger f.eks. innspill på antall sider som bør omfattes av et hefte og bruk av spiralinnbinding/stift. En foreløpig anbefaling er maksimalt 90 sider i et hefte. Spiral er oftest å foretrekke hvis boka skal brukes mye.

Videre arbeid:

  • Arne Kyrkjebø lager et forslag til kategorier for bestilling og tilpasninger som utvalget kommer med innspill på
  • NLB har møte med Statpeds ledelse om formalisering av samarbeid rundt produksjon av materiell i punktskrift
  • Musikknotasjon: Arne Kyrkjebø har sendt ut invitasjon til alle som er med i DAISY-konsortsiet. Hvordan kan de samarbeide videre rundt musikknotasjon. Det er startet et forprosjekt hvor en kontakter biblioteker, brukere. Forprosjektet skal levere forslag til et prosjekt som synliggjør hvordan vi kan løse utfordringene rundt musikknotasjon og produksjon. Forprosjektplanen skal leveres i slutten av januar.

Sak 46/17 Forslag til arbeidsbudsjett for 2018

Utkast til arbeidsbudsjett for 2018 forelå ikke grunnet sykdom. Utvalget diskuterte hvilke aktiviteter som bør legges inn i budsjettet for 2018.

Utvalget planlegger følgende aktiviteter for 2018:

  • Arrangere nordisk møte
  • Ferdigstilling av betaversjon av veilederen for tilrettelegging av punktskrift på papir
  • Utarbeide notat om tilrettelegging av elektroniske tekster
  • Arrangere Punktskriftkonferanse i tilknytning til nordisk møte

Sak 47/17 Nordisk møte 2017 – oppsummering

Norge stilte med 7 deltakere på møtet i København, 26.-27. oktober. Oddvar Øyan presenterte prosjektet «E-Braille – gammelt system, nye metoder», og Lars Bjørndal bidro med informasjon om produksjon av bibelen i punktskrift og bruk av programvaren Liblouis. Oddvar rapporterte fra utvalgets arbeid. Det var mange temaer som ble behandlet under møtet.

OUP ønsker å følge opp følgende saker:

  • En undersøkelse om erfaringer med e-bøker og tilgjengelighet av Bjørn Nyquist
  • IBOS og musikknotasjon
  • E-postlista for utvalgene i de nordiske landene

Sak 48/2017 Nordisk møte 2018

OUP er arrangør for møtet i 2018. Vi ønsker å ha møtet i NLBs lokaler og har reservert lokaler til uke 42, henholdsvis 17., 18. og 19. oktober.

Leder Oddvar Øyan undersøker om Island og de baltiske landene vil delta. Det bør ellers gjøres et arbeid med reservasjon av hotellrom. Et forslag til tema er opplæring i punktskrift, materiell, metodikk, god praksis.

Utvalget ønsker å arrangere Nasjonal punktskriftkonferanse i forkant av det nordiske møtet. På dette møtet ønsker vi å presentere veilederen og med det synliggjøre betydningen av god layout i punktskrift.

Nordisk møte og punktskriftkonferansen følges opp på neste møte.

Sak 49/17 Fastsetting av OUPs møter våren 2018

Følgende møtedatoer er planlagt for vår 2018:

Torsdag 25. januar, kl. 10.00-15.00, fysisk møte, Oslo, møterom 20
Torsdag 22. mars, kl. 13.00-14.30, telefonmøte
Torsdag 31. mai, kl. 10.00-15.00, fysisk møte, Oslo, møterom 30

Møterommene er bestilt.

Sak 50/17 Veilederen for tilrettelegging av punktskrift på papir

Samlingen 20.10.2017 bidro til en rekke forslag til justeringer. Nina Tveter har sendt ut referat fra møtet. Det ble foreslått en redaksjonskomité bestående av Nina Tveter, Otto Prytz, Rune Hansen og Pilar Menéndez-Pérez. OUP oppnevner komiteen.

Veien videre:

Mål om å ha en betaversjon av veilederen klar til oktober 2018. Vi tenker oss to versjoner; Punktskriftutgave og visuell utgave med punktskriftvisning.

For å kunne bestemme om bruk av CX for Word eller PIP, må en begynne å jobbe med dokumentet. Redaksjonsgruppen orienterer utvalget og valg av formateringsverktøy vurderes senere.

Sak 51/17 Veileder for tilrettelegging av elektronisk punktskrift, prosjektdel 2

Foreløpig er forprosjektrapporten fra e-bok-prosjektet tilgjengelig og bør kunne brukes som veiledende informasjon. Prosjektgruppen for den elektroniske veilederen lager et utkast til et notat som presenteres for OUP. Dette blir en kort tekst med punkter og anbefalinger om hva som er gunstig i en elektronisk tekst.

Arbeidet med notatet planlegges å starte opp ut på våren (mai måned). Gruppa vil se på arbeid som gjøres i andre land f.eks. studien som Nyqvist i Sverige regner med å avslutte våren 2018.

Sak 52/17 Orienteringssaker

a) Punktskriftens kulturarv

Oddvar Øyan orienterte om at det er tatt kontakt med museene i Sør-Trøndelag. De søker midler til et forprosjekt som går ut på å katalogisere det som finnes for å få oversikt og en studietur til Tyskland for å se på presentasjonsformer. Museene i Sør-Trøndelag er ansvarlige, mens Statped bidrar inn.

b) Møte med Bjørn Westling om Tactile Reading

Det har ikke latt seg gjøre å få til samarbeidsmøtet. Saken følges opp slik at møtet avholdes i løpet av desember. OUP blir orientert på neste møte.

c) Skriftspråkstimulering for barnehagebarn som skal lære punktskrift

Dette er et prosjekt i regi av Statped som starter våren 2018. Prosjektledere er Gro Aasen og Astrid K Vik fra avd. syn i Statped sørøst. Prosjektet har til hensikt å legge et godt grunnlag for lesing og skriving gjennom skriftspråkaktiviteter og lek. Videre skal prosjektet gi ny kunnskap om metodikk og hjelpemidler for de yngste barna.

OUP blir orientert om erfaringer og framdrift.

Referatet ble godkjent ved omsending 15.12.2017.

Astrid Kristin Vik, referent