Årsrapport 2017

Innledning

I 2017 har Offentlig utvalg for punktskrift, OUP, hatt 4 ordinære møter og 2 telefonmøter og behandlet til sammen 52 saker. Møtene har vært fordelt over hele året, med 2 møter og ett telefonmøte hvert halvår.

Følgende medlemmer og varamedlemmer utgjorde OUP i 2017:
Leder: Oddvar Øyan, personlig varamedlem: Nina Tveter
Nestleder: Astrid Kristin Vik, personlig varamedlem: Olav Vik
Medlem: Lars Bjørndal, personlig varamedlem: Arne Kyrkjebø
Medlem: Mona Ullmann, personlig varamedlem: Pilar Menéndez-Pérez
Medlem: Rolf Arne Mellem, personlig varamedlem: Hans Anton Ålien

OUPs sekretariat har en ansatt, Liv Kristin Saur, i 80 % stilling.

Administrativ forvaltning av OUP

OUP er et offentlig utvalg under Kulturdepartementet og administrativt forankret i Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek, NLB.

Økonomi

I 2017 hadde OUP en ramme på kr 850 000. OUP hadde et merforbruk for 2017 på ca kr 120 000 som er overført til 2018-bevilgningen.

Utvalgets faglige arbeid

Foruten vanlig oppfølging av tidligere vedtatte punktskriftstandarder har OUP i 2017 videreført arbeidet med prosjektet Utvikling av veileder for tilrettelegging av punktskrift på papir og på leselist, i første rekke delen som omhandler punktskrift på papir.

Prosjektet Utvikling av veileder for tilrettelegging av punktskrift på papir og på leselist

I 2015 ble det klart at prosjektet måtte deles i to: Del 1, som omhandler punktskrift på papir, skulle gå sin gang med de arbeidsgruppene som ble opprettet i 2014. OUP vedtok at det ble satt i gang et forprosjekt vedr. punktskrift på leselist.

Prosjektene gjennomføres med de ordinære økonomiske midlene OUP får over Statsbudsjettet.

Punktskrift på papir

Tidlig i 2017 vedtok OUP å engasjere Nina Tveter til å gjennomgå materialet som var kommet inn til Veilederen, og redigere dette til et oversiktlig dokument. Høsten 2017 ble det gjennomført en prosjektsamling hvor dette dokumentet ble gjennomgått, og man tok opp en del punkter som måtte gjennomdrøftes.

På denne prosjektsamlinga ble det nedsatt en redaksjonskomité bestående av:
Nina Tveter, Otto Prytz, Pilar Menéndez-Pérez og Rune Hansen.
Redaksjonskomiteen får i oppdrag å sluttføre Veilederen i 2018. Denne vil da presenteres for punktskriftmiljøet i Norge, som kan komme med innspill til Veilederen.

Forprosjekt elektronisk punktskrift

Det ble nedsatt en forprosjektgruppe bestående av representanter fra Statped, Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek, NLB, samt to personer fra OUP.

I august 2016 forelå sluttrapport fra «forprosjekt»-gruppa, som ble behandlet på OUPs møte i slutten av august.

En veileder med anbefalinger for elektronisk tekst i punktskrift ble utsatt i påvente av et møte i prosjektgruppa, i og med at det var prosjektgruppa som ba om et «forprosjekt» for dette.

Prosjektdel 2 er videre utsatt til vår 2018.

Øvrige saker

En utvidet 8-punktstabell, definisjon av aktuelle tegn i Unicode-tabellen, fortsatte i 2017. Arbeidsgruppa består av Oddvar Øyan, Lars Bjørndal og Rolf Arne Mellem.

OUPs nettside

OUP har en nettside www.punktskriftutvalget.no som driftes av firmaet Punktlig IKT. Rolf Arne Mellem, medlem i OUP, har hatt jobben med å forbedre nettsida i samarbeid med Oddvar Øyan og Liv Kristin Saur.

Norsk punktskrift som kulturarv

OUP har vært opptatt av Norsk punktskrift som kulturarv. Det er i løpet av 2017 knyttet kontakt mellom OUP, Statped midt, og Døves museum i Trøndelag.

Etablering av forskningsmiljø for punktskrift i Norden

OUP har lenge vært opptatt av og bekymret for fagkompetansen når det gjelder punktskrift og kunnskapen om punktskrift. En ønsker at de nordiske landene skal samarbeide om å få til et forskningsmiljø om punktskrift.

I første omgang har det vært kontakt mellom OUP og norske samarbeidspartnere, Statped, Norges Blindeforbund, NBF, og Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek, NLB.

Tactile Reading Conference

I april 2017 deltok flere fra OUP på den internasjonale konferansen Tactile reading, som ble arrangert i Sverige av Myndigheten för tilgängliga medier, MTM, og SPSm.

I etterkant av denne konferansen har spørsmålet om Norge kan påta seg å stille som vertsland for en ev. konferanse i 2020 vært oppe til uformell drøfting.

Det har vært avholdt et møte mellom representanter fra OUP og Björn Westling, MTM, som var med på å arrangere konferansen i Sverige. På dette møtet ble erfaringer fra arrangementet gjennomgått med tanke på at Norge ev. kan tenke seg å stå som arrangør i 2020.

OUP vil videre ta Kontakt med NLB, Statped og Norges Blindeforbund, for å drøfte alle forhold rundt et slikt arrangement.

Nasjonale samarbeidspartnere

OUP har et godt samarbeid med de institusjoner, organisasjoner og leverandører som utgjør punktskriftmiljøet i Norge.

En av OUPs samarbeidspartnere er Norges Blindeforbunds trykkeri. På sitt siste ordinære møte i OUP, november 2017, besøkte OUP trykkeriet i Bergen, og hadde et konstruktivt dialogmøte med representanter fra de ansatte der, og fikk en omvisning og informasjon om trykkeriets drift.

Nordisk samarbeid

OUP har et utstrakt samarbeid med punktskriftutvalgene i de nordiske land.

Nordisk punktskriftmøte 2017

Nordisk møte 2017 ble arrangert av Den danske punktskriftnävn i Danmark i tiden 26.–27. oktober i København. Fra OUP deltok 7 personer.

Foruten de enkelte lands rapportering om sitt arbeid var det flere temaer:

Norge bidro med 2 innlegg. Lars Bjørndal tok for seg produksjonen av Bibelen via Liblouis. Oddvar Øyan orienterte om E-braille-prosjektet som er gjennomført i Norges Blindeforbund.

Opprettelse av nordisk e-postliste

I 2017 har Norge tatt initiativ til å opprette en nordisk e-postliste for medlemmer av nordiske punktskriftutvalg. Dette for å holde kontakten og følge opp temaer som diskuteres på de nordiske punktskriftmøtene.

Årsrapporten for 2017 ble vedtatt …


For Offentlig utvalg for punktskrift, OUP

Oddvar Øyan
Leder

Liv Kristin Saur
Utvalgssekretær