Referat nr. 1 – møte 25.01.2018

Sted:
Observatoriegt. 1 B, OSLO

Tid:
10:00–15:00

Til stede:
Oddvar Øyan
Astrid Kristin Vik
Lars Bjørndal
Mona Ullmann
Rolf Arne Mellem
Olav Vik
Pilar Menéndez-Pérez
Arne Kyrkjebø
Hans Anton Ålien

Forfall: Nina Tveter

Sekretær: Liv Kristin Saur

Sak 02/18 Referater

Referat 06/17 fra møte 30.11.17 ble godkjent ved omsending 15.12.17.

Referat fra telefonmøte 04.10.17 ble godkjent med de endringer møtet vedtok.

Det ble ytret ønske om å endre møtedato for OUPs 3. møte vår 2018, som opprinnelig er fastsatt til 31.05.18. OUP kommer tilbake til fastsettelse av dato på telefonmøte senere i vår.

Sak 03/18 Økonomi – regnskap for 2017

Regnskapet for 2017 forelå ikke.

Utvalget opplever å ikke ha god nok oversikt over økonomien.

OUP vil be NLB om at regnskapsrapporter sendes ut månedlig. I tillegg vil leder Oddvar Øyan ta kontakt med direktør i NLB, om situasjonen.

Sak 04/18 Årsrapport 2017

Utkast til årsrapport var utsendt på forhånd.

Møtet gjennomgikk årsrapporten, og kom med enkelte justeringer og tilføyelser til rapporten.

Møtet ga Liv Kristin Saur og Leder Oddvar Øyan fullmakt til å sluttføre årsrapporten.

Sak 05/18 Virksomheten i og arbeidsbudsjett for 2018

Møtet diskuterte arbeidsbudsjettet for 2018. Det viser seg at merforbruket fra 2017 overføres til 2018, dvs. en del honorarer og reiseregningsutgifter fra 2017.

Arbeidsbudsjettet blir utarbeidet i tråd med det som kom fram under møtet.

Sak 06/18 Budsjettsøknaden for 2019 – momenter som skal med i søknaden

Møtet vedtok at det søkes om en ramme på kr 950 000 for budsjettåret 2019.

Søknaden omfatter ordinært arbeid, sluttføring av veilederen for tilrettelegging av punktskrift på papir og arbeidet med veileder for elektronisk punktskrift.

Utvalget ga Liv Kristin Saur og leder Oddvar Øyan fullmakt til å sluttføre budsjettsøknaden for 2019, som skal være sendt Kulturdepartementet innen 01.03. via NLB.

Sak 07/18 Nordisk møte 2018

Tidligere har OUP vedtatt at man forsøker å sette opp Nordisk møte 2018 til 18. og 19. oktober. Møtet tenkes avholdt i Oslo, NLBs lokaler, møterom 70.

Hotell: Det må finnes fram til egnet hotell i nærheten av NLBs lokaler.

Ev. kostnader for OUP: spanderer en lunsj og middag for deltakerne.

Liv Kristin Saur har sendt ut forespørsel til de andre nordiske landene, men kun Danmark har respondert positivt til datoene. Utvalgssekretæren sender en påminnelse til Sverige og Finland.

Hovedtemaer til nordisk møte:

  • Søkelys på opplæring i punktskrift og
  • produksjon av musikknoter og musikklitteratur; hvorfor er automatisering så krevende innenfor musikknotasjon?

Sak 08/18 Nasjonal Punktskriftkonferanse 2018

På OUPs siste møte i 2017, ble det foreslått at det avholdes en nasjonal punktskriftkonferanse i forkant av Nordisk møte, 17.-18.10.18.

Konferansen tenkes også avholdt i NLBs møtelokaler med ev. hotellovernatting for de som trenger det i nærheten av NLB.

Ev. kostnader for OUP: 1 lunsj og ev. middag.

Overnatting og reiseutgifter dekker den enkelte deltaker selv.

Hovedtema på den nasjonale konferansen må være en presentasjon av en beta-versjon av Veileder for tilrettelegging av punktskrift på papir. Dette for at det norske punktskriftmiljøet skal kunne få komme med innspill før veilederen ferdigstilles.

I tillegg til presentasjon av veilederen må en finne fram til andre temaer for konferansen. Oddvar Øyan og Hans Anton Ålien finner fram til temaer som kan være aktuelle.

Hvorvidt nasjonal konferanse skal avholdes, beror på framdriften av veilederen. Dette vil bli klart utover våren.

Sak 09/18 Innføring av omslutningstegn rundt tilretteleggers kommentar i norsk punktskrift

Tidligere leder i OUP, Otto Prytz, har sendt OUP et notat med forslag om innføring av tilretteleggers kommentar i norsk punktskrift. Han begrunner dette med at andre språk har definert slike tegn, bl.a. Unified English Braille, UEB. En annen grunn til at omslutningstegn rundt tilretteleggers kommentar bør defineres, er at parenteser av ulike slag brukes til annen informasjon i tekst.

Forslaget til omslutningstegn for tilretteleggers kommentar er:

⠰⠄ pkt. 56-3 foran og ⠠⠆ pkt. 6-23 bak.

Forslaget om innføring av omslutningstegn rundt tilretteleggers kommentar ble godkjent av møtet.

Sak 10/18 Veileder for tilrettelegging av punktskrift på papir

Redaksjonskomiteen, som ble nedsatt på OUPs møte 30.11.17, har sitt første møte 30.01.18. På dette møtet vil de legge opp planen for arbeidet med veilederen.

Møtet diskuterte noen punkter, som Pilar tar med til redaksjonskomiteens møte.

Pilar Menéndez-Pérez vil sende resultatet fra planleggingsmøtet til Oddvar Øyan og Liv Kristin Saur.

Sak 11/18 Oppfølgingssaker

a) 8-punktstabelen

I forkant av møtet var det sendt ut et notat fra telefonmøte i arbeidsgruppa for 8-punktstabellen, datert 04.01.18. Oddvar Øyan orienterte kort om punktene som ble tatt opp under møtet.

b) Møte om Tactile Reading

19.12.2017 ble det avholdt møte mellom OUPs representanter, Astrid K. Vik og Arne Kyrkjebø, og Björn Westling, fra MTM, ifm. ev. framtidig arrangement av Tactile Reading i Norge.

Astrid K Vik og Arne Kyrkjebø orienterte kort om møtet.

Det blir sendt ut brev til berørte samarbeidspartnere, Statped, NLB og Norges Blindeforbund for å få avklart om Norge kan påta seg rollen som vertsland for en framtidig konferanse.

Sak 12/18 Orienteringssaker

a) Arne Kyrkjebø orienterte kort om følgende:

NLBs søsterorganisasjoner i Sverige og Danmark,, MTM og Nota, vil i løpet av noen år flytte ut av hovedstaden i sine respektive land. Dette er etter Regjeringenes beslutning om statlige virksomheter ut av hovedstaden.

b) Når den nordiske e-postlista kommer opp og går, og en får lagt inn adresser på medlemmer fra de øvrige nordiske landene, bes det om at utvalgsekretæren lager liste med oversikt over hvem som deltar på lista.

c) Det ble stilt spørsmål om epub-versjonen av Håndbok i litterær punktskrift, som skal ligge på OUPs nettside.

d) Liv Kristin Saur orienterte kort om sitt sykefravær i november 2017.

Referatet er godkjent ved omsending 17.04.2018

Liv Kristin Saur, referent