Referat nr. 2 – møte 04.04.2018

Sted:
Møtet ble avholdt som telefonmøte

Tid:
13:00–14:10

Til stede:
Oddvar Øyan
Olav Vik, varamedlem for Astrid Kristin Vik
Lars Bjørndal
Mona Ullmann
Rolf Arne Mellem

Forfall:
Astrid Kristin Vik
Nina Tveter
Arne Kyrkjebø
Pilar Menéndez-Pérez
Hans Anton Ålien

Sekretær: Liv Kristin Saur

Sak 14/18 Referat 01/18

Referat 01/18 fra møte 25.01.2018 forelå ikke til møtet.
Referatet behandles ved omsending.

Sak 15/18 Økonomi

a) Regnskapsrapport per 28.02.18

Regnskapsrapport per 28.02.2018 forelå.

Rapporten forelå i e-post-format, men OUP ønsker denne i excel-format, da det er mer oversiktlig. Rapporten ble tatt til orientering.

OUP vil be om et møte med direktør og regnskap i NLB.

b) Regnskapet for 2017

Regnskapet for 2017 forelå. Tatt til orientering.

I etterkant av telefonmøtet er det kommet fram opplysninger OUP ikke hadde på møtet 25.01.18. Opplysningene om at OUP hadde et merforbruk i 2017 stemmer ikke. Alle honorarer pluss reiseregningkostnader som ble utbetalt i januar 2018, ble ført på regnskapet for 2017.

Sak 16/18 Sluttførte dokumenter – årsrapport 2017 og budsjettsøknad for 2019

Begge dokumentene er sendt utvalget; Dokumentene er også sendt inn til NLB innen fristen. Tatt til orientering.

Sak 17/18 Endring av møtedato for OUPs siste ordinære møte vår 2018

Møtet vedtok at siste ordinære OUP-møte avholdes i uke 25,torsdag 21.06.2018.

Sak 18/18 Veileder for tilrettelegging for punktskrift på papir – status

Redaksjonskomiteen for Veilederen, som ble opprettet i november 2017, hadde sitt første møte 30.01.2018. Fra dette møtet har Oddvar Øyan og Liv Kristin Saur mottatt et notat, hvor det bl.a. heter:

– Pilar Menéndez-Pérez skal fungere som koordinator for gruppa.

– Gruppa kan ikke love at Veilederen blir ferdig før september 2018 (arbeidsgruppa regner med minst én måned for høringen), slik at den kan presenteres under det nordiske møtet / ev. nasjonal punktskriftkonferanse i oktober. Gruppa skal jobbe hardt for å nå dette, og forplikter seg til å sende OUP, senest 1. mai, klar beskjed om realistisk dato for ferdigstillelse.

– Medlemmene i gruppa vil kreve noe honorar til «aktive skrivetimer» i redigeringsarbeidet.

– Gruppa vil prioritere punktskriftformat, men skal også jobbe med visuelt format så lenge det er mulig å kombinere arbeidet med begge formatene.

– Punktskriftformatet skal produseres i CX for Word. Både Rune og Pilar har dette programmet. Punktheftene bindes inn med spiral.

Visuelt format skal produseres i Word.

– Begge sluttformatene trykkes i Norges blindeforbunds trykkeri.

Sak 19/18 Arrangementer oktober 2018

a) Nasjonal punktskriftkonferanse

Det er planlagt nasjonal punktskriftkonferanse 17.–18.10.2018. Møtet vedtok å avvente rapport fra redaksjonskomiteen for veilederen, som vil foreligge innen 1. mai. Presentasjon av veilederen var tenkt som ett av hovedtemaene på konferansen.

Når OUP har mottatt rapport fra redaksjonskomiteen, tar OUP et kort telefonmøte og bestemmer om konferansen skal avholdes eller utsettes til 2019.

b) Nordisk møte

Utvalgssekretæren har sendt ut meldinger til de andre nordiske landene med forespørsel om dato 18.–19.10.2018 passer. Kun Danmark har respondert. Sverige og Finland har fått ytterligere henvendelser, men ikke svart.

En må anta at siden en ikke har hørt noe fra de andre, passer datoene.

Nordisk møte blir avholdt i NLBs lokaler møterom 70.

Liv Kristin Saur sjekker hoteller i nærheten, og reserverer rom på hotell, som de enkelte deltakere fra Norden bestiller selv.

Liv Kristin Saur finner fram til egnet sted for middag 18.10.2018.

Programmet for Nordisk møte blir satt opp som sak på OUPs møte i juni.

Sak 20/18 Orienteringssaker

a) Tactile Reading

Oddvar Øyan orienterte om møte som vil bli avholdt 27.04.2018 mellom OUP, NLB, Statped og Norges Blindeforbund. Agenda for møtet ble lagt fram.

Fra OUP deltar Oddvar Øyan og Astrid Kristin Vik.

b) Bibelhenvisninger i punktskrift

Ved produksjon av Bibelen til punktskrift, har en sett at de anbefalingene OUP tidligere har gitt ved skriving av bibelhenvisninger, kan være vanskelig å følge ved automatisk konvertering til punktskrift.

Lars Bjørndal vil legge fram forslag til endringer som vil gjøre dette enklere.

Bjørndal legger fram dette til behandling på OUPs møte i juni.

c) Versaler

Liv Kristin Saur vil til OUPs møte i juni legge fram forslag til definisjon av tegn i punktskrift, som kan nyttes til å markere flere ord med versaler.

Referatet er godkjent ved omsending 27.04.2018

Liv Kristin Saur, referent