Referat nr. 3 – møte 09.05.2018

Sted:
Møtet ble avholdt som telefonmøte

Tid:
13:00-13:20

Til stede:
Oddvar Øyan
Olav Vik, varamedlem for Astrid Kristin Vik
Lars Bjørndal
Mona Ullmann
Rolf Arne Mellem
Hans Anton Ålien

Forfall:
Astrid Kristin Vik
Nina Tveter
Arne Kyrkjebø
Pilar Menéndez-Pérez

Sekretær: Liv Kristin Saur

Sak 21/18 Innkalling og sakliste

Innkalling og følgende sakliste ble godkjent:

Sak 21/18 Innkalling sakliste
Sak 22/18 Nasjonal punktskriftkonferanse
Sak 23/18 Tactile Reading

Sak 22/18 Nasjonal punktskriftkonferanse

Tidligere i år har OUP vært innstilt på å arrangere en nasjonal punktskriftkonferanse i forkant av Nordisk møte i oktober. Hovedtema på konferansen skulle være en presentasjon av Veilederen for tilrettelegging av punktskrift på papir.

Fra redaksjonsgruppa, som arbeider med Veilederen, er det kommet signaler om at Veilederen ikke kan bli ferdig til oktober 2018.

Vedtak: Møtet vedtok at nasjonal punktskriftkonferanse utsettes ev. til våren 2019.

Sak 23/18 Tactile Reading

Referat fra samarbeidsmøtet om Tactile Reading i Norge, 27.04.2018, forelå til møtet.

Møtet var kommet i stand for å drøfte om Norge kan påta seg rollen som vertsland for konferansen Tactile Reading, og for å finne ut hva den enkelte samarbeidspartner kan bidra med. Det framgår bl.a av referatet at Statped kan påta seg hovedansvaret for arrangementet, men i samarbeid med de øvrige aktørene. Statped vil ha ansvaret for den praktiske gjennomføringen.

Det må imidlertid avklares en del formelle sider før en går videre med planleggingen.

OUPs representanter, Øyan og Vik, vil sende en henvendelse til Björn Westling, MTM, og orientere om det som er kommet fram på det første samarbeidsmøtet. Videre vil det bli avholdt et møte i juni mellom OUPs representanter, Øyan og Vik, og Westling fra MTM for å få avklart en del formelle sider vedr. konferansen.

Referatet er godkjent ved omsending 22.05.2018

Liv Kristin Saur, referent