Referat nr. 4 – møte 21.06.2018

Sted:
Observatoriegt. 1 B, OSLO

Tid:
10:00–15:00

Til stede:
Oddvar Øyan
Astrid Kristin Vik
Lars Bjørndal
Mona Ullmann
Rolf Arne Mellem
Nina Tveter
Olav Vik
Pilar Menéndez-Pérez
Arne Kyrkjebø
Hans Anton Ålien

Sekretær: Liv Kristin Saur

Sak 25/18 Referater

Følgende referater fra OUPs møter i 2018 er tidligere godkjent ved omsending:

Referat 01/18, 25.01.2018, godkjent 17.04.2018, referat 02/18, 04.04.2018, godkjent 27.04.2018 og referat 03/18, 09.05.2018, godkjent 22.05.2018.

Sak 26/18 Regnskapsrapport per mai 2018

Regnskapsrapport per 31. mai 2018 ble tatt til orientering.

Sak 27/18 Justert arbeidsbudsjett 2018

Etter regnskapsrapport per mai 2018, har Liv Kristin Saur satt opp forslag til justert budsjett for resten av 2018. På møtet framkom opplysninger, som gjør at budsjettet justeres noe. Justert arbeidsbudsjett blir satt opp i samarbeid med Kjell Egeland, og vil foreligge til første OUP-møte over sommeren.

Sak 28/18 Orienteringssaker

a) Music braille-konferanse i Leipzig

I forbindelse med Daisy-styremøte i Leipzig i uke 24, ble det avholdt en halvdags-konferanse om DAISY Braille music, prosjekter og status. Det foreligger en rapport fra selve konferansen, som OUP har fått i etterkant av møtet.

Arne Kyrkjebø ga en fyldig orientering fra konferansen og om ulike prosjekter.

Under dette punktet orienterte Lars Bjørndal om programmet IBOS MUSICXML Reader, et program som leser og spiller av, ev. med filtrering, musikk i formatet MusicXML. Programmet kan vise punktnoter på leselisten, men kun enkeltnoter, ikke akkorder.

b) Nytt produksjonsverktøy (PIP)

Arne Kyrkjebø kunne opplyse at NLB fra 1. september tar i bruk PIP, det nye verktøyet for produksjon av punktskrift.

Kravspesifikasjon må utarbeides i forhold til lærebøker, norsk standard for punktskrift og produksjon i ulike språk.

c) Prosjekt i regi av Dedicon, Nederland

Et prosjekt som går ut på å utarbeide metodikk for å lese tegneserier i punktskrift/taktilt. I forbindelse med dette prosjektet er det forsøkt laget en versjon av Donald Duck i punktskrift.

OUP synes dette er et spennende prosjekt, og avventer resultater fra produksjon av tegneserier.

d) Nye punktskriftutvalg i Sverige og Finland

Liv Kristin Saur orienterte om at det i løpet av våren 2018 er oppnevnt nye punktskriftutvalg i både Sverige og Finland.

e) Punktskriftens historie som kulturarv

Oddvar Øyan orienterte om et forprosjekt i regi av museene i Trøndelag som skal forberede et framtidig blindeskolemuseum i Norge. OUP vil jobbe for at punktskriften som kulturarv også får plass innenfor disse rammene.
 

Sak 29/18 Fastsettelse av møtedatoer for høsten 2018

Oddvar Øyan hadde i forkant av møtet sendt ut forslag til møtedatoer for høsthalvåret.

Følgende møtedatoer ble fastsatt: Onsdag 29.08., ordinært møte, fredag 05.10. telefonmøte, kl. 13.00.

Siste møte i OUP i 2018, 29.11. eller 30.11., fastsettes senere.

Sak 30/18 Nordisk møte 2018

Nordisk møte, berammet til 18. og 19.10., torsdag ettermiddag og fredag formiddag.

Møtet avholdes, som tidligere vedtatt, i NLBs lokaler, møterom 70.

Liv Kristin Saur orienterte om det praktiske ved arrangementet.

Det er reservert 20 rom på Scandic Solli ifm. arrangementet for en pris på kr 1.490,-.

De enkelte lands deltakere booker selv rom, med bookingreferanse, som blir oppgitt i invitasjonen.

Møtet starter med lunsj kl. 13.00 18.10. OUP spanderer lunsj første dag. Om kvelden spanderer OUP middag enten på Scandic Solli hotell, eller en restaurant i nærheten.

Det må settes en påmeldingsfrist for møtet til 18.09. grunnet booking av hotell.

Program

Programmet for Nordisk møte ble diskutert.

Det legges opp til to hovedbolker:

Torsdag:

Tidlig innsats: Opplæring i og temaer rundt punktskrift, både papir og digitalt – stimulering til å bruke punktskrift – ha som mål et felles nordisk prosjekt om bruk av punktskrift – lesehastighet m.m.

Astrid K. Vik er en påtenkt foredragsholder innen dette temaet.

Arbeidskomité, til å forberede denne temabolken, Astrid K. Vik, Oddvar Øyan og Liv Kristin Saur.

Fredag:

Musikk og produksjon av noter, verktøy for automatisk konvertering til punktskrift – opplæring i punktskriftnoter

Sarah Wilkins, som også deltok på Braille music-konferansen i Leipzig og har forfattet rapporten fra denne konferansen, engasjeres til å holde innledning.

Det nedsettes en arbeidskomité, bestående av Lars Bjørndal, Nina Tveter og Pilar Menéndez, til å forberede denne temabolken.

Gruppene arbeider videre med programmet for møtet i sommer, og en tenker seg at det meste rundt programmet bør være klart innen 20.08.

Videre vil en komme tilbake til hvor en legger inn rapporter fra de enkelte land.

Før sommerferien sender Liv Kristin Saur en invitasjon til de nordiske landene med praktiske opplysninger, og orientering om temaene for møtet. De nordiske landenes representanter inviteres til å komme med innledninger. Dette må også meldes innen 20.08.

På møtet 29.08. vil OUP sette opp programmet for nordisk møte.
 

Sak 31/18 Tactile Reading

27. april 2018 ble det avholdt et møte mellom OUPs representanter, Oddvar Øyan og Astrid K. Vik og mulige samarbeidspartnere for et ev. arrangement, Tactile Reading. Samarbeidspartnere som deltok er Statped, Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek, NLB og Norges Blindeforbund, NBF. På dette møtet ble det klart at Statped kan tenke seg å arrangere konferansen, da de har praktisk erfaring med slike arrangementer. De øvrige samarbeidspartnerne bidrar med faglig innhold. Representanter fra Myndigheten för tilgjängliga medier, MTm, har en rolle i planleggingen av konferansen.

Det ble videre avholdt et avklaringsmøte mellom Statped, OUP, og representanter fra MTM, den 14.06.

På grunn av andre store arrangementer vil Tactile Reading først bli arrangert i 2021.

Økonomien må avklares, og dette arbeider Statped videre med.

Når alt er avklart mht. det økonomiske, vil det måtte settes ned komiteer for Tactile Reading, en praktisk komité (selve arrangementet) og en fagkomité, som tar seg av programinnholdet.

Oddvar Øyan og Astrid K. Vik fra OUP holder tak i denne saken.

Sak 32/18 Bibelhenvisninger i punktskrift

Fra Lars Bjørndal er mottatt et notat, datert 01.06.2018, vedr. praksis rundt oppsett av bibelhenvisninger i punktskrift, Håndbok i litterær punktskrift, utgitt av Offentlig utvalg for punktskrift.

Etter erfaringer med produksjon av Bibelutgaven av 2011, ser en behov for å justere OUPs anbefalinger når det gjelder bindestrek og talltegn.

OUP gjennomgikk forslag til endringer, som framkommer av nevnte notat.

Møtet vedtok å slutte seg til forslaget, og ber Liv Kristin Saur sette opp dette med eksemplene fra Håndboka.

Forslaget vil bli inkludert i Håndboka, utgaven i visuell skrift og i nettutgaven i første omgang.

Saken følges opp av Liv Kristin Saur med bistand fra Lars Bjørndal. Frist for ferdigstillelse er satt til 31.08.
 

Sak 33/18 Innføring av tegn foran/etter flere ord med versaler

Notat fra Liv Kristin Saur var sendt ut i forkant av møtet.

I norsk punktskrift er det ikke definert tegn foran og etter tekstsekvenser som består av flere ord med versaler. Dette kan være overskrifter, 3 ord i begynnelsen av et avsnitt og annet.

I andre språks punktskrift, som f.eks svensk og unified English Braille (UEB) har de derimot definert hjelpetegn foran og etter slike tekstsekvenser.

OUP mener det er hensiktsmessig også å definere slike hjelpetegn i norsk punktskrift. Dette er ment som en anbefaling for de som ønsker å markere to eller flere ord med versaler.

OUP vedtok å følge standarden i UEB, 3 * pkt 6 foran og pkt 6 etter tekstsekvensen.

Slik: ⠠⠠⠠ foran og ⠠ etter.

Denne anbefalingen vil bli innarbeidet i Håndboka, utgaven i visuell skrift og i nettutgaven. Liv Kristin Saur følger opp saken med bistand fra Lars Bjørndal. Frist for ferdigstillelse er satt til 31.08.

Sak 34/18 Oppfølgingssaker

Arbeidsgruppa for 8-punkt

Oddvar Øyan ga en kort orientering om møtet i arbeidsgruppa for 8-punkt, som fant sted onsdag 20.06.2018.

På møtet ble en del prinsipper for definisjon av tegn drøftet, og planer for det videre arbeidet med 8-punktstabellen.

Referatet er godkjent ved omsending 17.07.2018.

Liv Kristin Saur, referent