Referat nr. 6 – møte 05.10.2018

Sted:
Møtet ble avholdt som telefonmøte

Tid:
13:00–14:00

Til stede:
Oddvar Øyan
Astrid Kristin Vik
Mona Ullmann
Rolf Arne Mellem
Nina Tveter
Olav Vik

Forfall:
Lars Bjørndal
Arne Kyrkjebø
Pilar Menéndez-Pérez
Hans Anton Ålien

Sekretær: Liv Kristin Saur

Sak 45/18 Referat 05/18

Referat 05/18 forelå ikke til møtet.

Sak 46/18 Økonomi – regnskapsrapporter per august og september

Regnskapsrapport for august og september var utsendt i forkant av møtet. Rapportene ble tatt til orientering.

Sak 47/18 Nordisk møte 2018

Nordisk møte 2018 avholdes i Oslo på Scandic hotell, Solli.

Møtet starter med lunsj og avslutter med lunsj på hotellet.

Per 05.10. er det ca 27/28 deltakere. OUP betaler for 26 av deltakerne – 2 halvdagspakker per person, til en pris av kr 690,-. Inkl. i de 26 er lese/sekretærhjelp fra statped. NLB betaler for 2 personer i tillegg.

Middag torsdag kveld: Per 05.10. er ikke restaurant helt avklart, men vil bli bestemt i løpet av helgen.

Det er deltakere fra Danmark, Finland og Sverige, til sammen 15.

Program:

Det er kommet innlegg fra både Danmark og Sverige.

Torsdag, Tidlig innsats

Astrid Kristin Vik har hovedansvaret for denne bolken. Hun vil innlede om temaet «tidlig innsats».

Det holdes innledninger av Astrid Kristin Vik, Statped, Kari Rudjord, NLB, Bjørn Nyqvist, SPSM, Katharina Hägg, SPSM, John D Heilbrunn, Annie Skov-Nielsen, begge fra Danmark.

Torsdag vil det også bli rapportert fra de enkelte lands arbeid.

Fredag, Braille Music

Fra England innleder Sara M. Wilkins om Daisy Music Braille project. Fra Norge innleder Pilar Menéndez-Pérez og Nina Tveter. Fra Sverige innleder Sara Backström Lundeberg.

Lars Bjørndal lager en oppsummering av temaene som blir behandlet på nordisk møte.

Sak 48/18 Punktskriftseminar i Bergen i regi av NBFs trykkeri

Norges Blindeforbunds trykkeri inviterer til punktskriftseminar 6. desember 2018.

Seminaret er ment for punktskriftmiljøet i Norge.

OUPs leder, Oddvar Øyan, vil holde innledning om «papirbasert punktskrift kontra digitale plattformer». OUP bekoster Oddvar Øyans reise til Bergen.

Hvorvidt OUP kan bekoste flere deltakere til Bergen, er uklart, da en ikke vet hvordan økonomien er etter arrangementet av Nordisk møte.

Utvalgssekretæren har meldt sin interesse.

Referatet er godkjent på OUPs møte 30.11.2018.

Liv Kristin Saur, referent