Referat nr. 1 – møte 31.01.2019

Sted:
Observatoriegt. 1 B, OSLO

Tid:
10:00–15:00

Til stede:
Oddvar Øyan
Astrid Kristin Vik
Lars Bjørndal
Rolf Arne Mellem
Nina Tveter
Olav Vik
Arne Kyrkjebø
Pilar Menéndez-Pérez
Hans Anton Ålien

Forfall: Mona Ullmann

Sekretær: Liv Kristin Saur

Sak 02/19 Referater

Referat 07/18 fra møte 30.11.18 ble godkjent ved omsending 19.12.18.

Sak 03/19 Økonomi – orientering om OUPs regnskap 2018

OUPs regnskap for 2018 forelå ikke. Liv Kristin Saur purrer administrasjonen. Utvalget avventer regnskap for 2018.

Sak 04/19 OUPs Årsrapport 2018

Utvalget gjennomgikk utkast til årsrapport for 2018, som var sendt ut i forkant av møtet.

Nytt utkast med rettelser/tilføyelser, som framkom på møtet, sendes utvalget for godkjenning ved omsending.

Sak 05/19 OUPs virksomhet og arbeidsbudsjett for 2019

Utvalgssekretæren la fram et forslag til budsjettsøknaden for 2020, med en budsjettramme på kr 1 000 000.

Møtet ga fullmakt til OUPs leder, Oddvar Øyan, og utvalgssekretær å sluttføre budsjettsøknaden, som skal sendes inn til NLB innen slutten av februar.

Sak 06/19 Budsjettsøknad for 2020

Utvalgssekretæren la fram et forslag til budsjettsøknaden for 2020, med en budsjettramme på kr 1 000 000.

Møtet ga fullmakt til OUPs leder, Oddvar Øyan, og utvalgssekretær å sluttføre budsjettsøknaden, som skal sendes inn til NLB innen slutten av februar.

Sak 07/19 Nasjonal punktskriftkonferanse 2019

Oddvar Øyan refererte fra telefonmøte i komiteen for nasjonal punktskriftkonferanse.

Konferansen blir holdt som dagskonferanse mellom kl. 10.00 og 16.00, torsdag 13. juni 2019, enten i NLBs lokaler eller Nasjonalbibliotekets lokaler. Blir klart til komiteens møte i mars.

Temaer:

Oppsummering fra dagskonferansen i Norges Blindeforbunds trykkeri 06.12.2018 v/ Espen Pedersen

Om produksjonverktøyet PIP, som NLB anvender til produskjon av punktskrift på papir v/ Kari Rudjord

Opplæringen i punktskrift

Bruk av smarttelefon/nettbrett m/leselist, bruk av punktskrift i dagliglivet

Bruk av smarttelefon/nettbrett m/leselist, ebøker

Her kan både Ida Utne og Tore Johnny Bråtveit spørres.

Deltakere: OUP ønsker å invitere både punktskriftlesere og fagfolk innen punktskriftmiljøet.

Komiteen fortsetter planleggingen 20.03.19.

Det vil bli sendt ut invitasjoner til konferansen både via Punktforum (e-postliste), Norsk punktskrift (Facebook-gruppe) og Norges Blindeforbunds medlemsblad, Synspunkt. Invitasjonen legges også ut på OUPs nettside.

Sak 08/19 Vurdering av veileder for layout i elektronisk punktskrift

OUPs medlemmer Oddvar Øyan, Lars Bjørndal og Kari Helene Hestvik fra Statped læringsressurser og teknologiutvikling, SLoT, hadde et telefonmøte og diskuterte en ev. veileder for elektronisk tekst på leselist.

De oppsummerte litt etter forprosjektet, og mener at det kan bli vanskelig å lage en veileder for elektronisk tekst på leselist på lik linje med veilederen for tilrettelegging av punktskrift på papir.

I 2020 vil det komme nye læreplaner og nye læreverk, også flere digitale læreverk. OUP bør avvente dette arbeidet, før en ev. går videre med prosjektet, og ev. lager noen retningslinjer for elektronisk tekst på leselist

Sak 09/19 Markering av romertall og store bokstaver i matematiske uttrykk

a) Markering av romertall

Tradisjonelt har romertall hatt en spesiell skrivemåte i punktskrift. OUP mener at å markere romertall som i visuell skrift vil lette både forståelsen og lette automatisk konvertering til punktskrift.

OUP vedtok å markere romertall som de bokstavene de er i visuell skrift. Dette betyr at romertall med små bokstaver ikke skal ha noen markering foran. Romertall med store bokstaver skal markeres med en gang pkt. 6 foran en stor bokstav og 2 ganger pkt. 6 foran flere store bokstaver.

b) Markering av store bokstaver i matematiske uttrykk

Tradisjonelt har matematiske uttrykk med flere store bokstaver etter hverandre blitt skrevet med kun en gang pkt. 6.

OUP vedtok å endre dette til at flere store bokstaver i matematiske uttrykk markeres som i litterær punktskrift, altså med 2 ganger pkt. 6 foran. Dette vil gjøre det enklere å forstå uttrykket, og det vil i tillegg lette automatisk konvertering til punktskrift.

Sak 10/19 Oppfølgingssaker

Nordisk møte i Finland

Lars Bjørndal har sendt en henvendelse til punktskriftutvalget i Finland med forespørsel om tidspunkt for nordisk møte 2019. OUP avventer svar.

Sak 11/19 Orienteringssaker

a) Oppsummering av konferansen i Bergen 06.12.2018

Norges Blindeforbunds trykkeri arrangerte 6. desember 2018 en konferanse om punktskrift. Konferansen samlet i hovedsak fagmiljøet rundt punktskrift i Norge, både Statped, SLoT, NLB, OUP og flere avdelinger fra Norges Blindeforbund.

Deltakerne ga uttrykk for at det var en veldig bra konferanse. Det ble imidlertid påpekt at konferansen bare samlet personer fra fagmiljøet og ikke punktskriftlesere generelt, som kunne hatt mye å bidra med.

Dette tar OUP med seg, og ved OUPs neste nasjonale punktskriftkonferanse vil punktskriftlesere generelt bli invitert på lik linje med tidligere nasjonale konferanser.

b) Liblouis

Lars Bjørndal orienterte om korrigering av de norske tabellene i Liblouis. Endringene får positive konsekvenser for skjermleseren NVDA med leselist, og andre programmer som bruker Liblouis. Et eksempel er Handy techs HTcom, som brukes for å overføre tekst til deres leselister med noteringsfunksjon, og konvertering til/fra kortskrift.

c) Redaksjonsutvalget for Veilederen

Redaksjonsutvalget for Veilederen hadde 10 møter i 2018, og startet opp med 3 møter i januar 2019.

Veilederen bør være ferdig, august/september 2019, for å kunne sluttføre produksjonen i 2019. Utkastet bør kunne sendes til noen for gjennomlesning.

Veilederen skal produseres i punktskrift og i visuell skrift, med punktskriftfonter. Den visuelle utgaven skal også legges ut i PDF-format.

OUP sier seg fornøyd med framdriften.

d) Programkomité for Tactile Reading 2021

Programkomité for Tactile Reading 2021 er nedsatt. Følgende er oppnevnt:

Statped: Lars Bjørndal, OUP: Astrid Kristin Vik, NLB: Kari Rudjord, Norges blindeforbund: Arnt Holte, Myndigheten för tilgängliga medier, MTM: Björn Westling og Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM: Katarina Hägg. Sekretariatfunksjonen ivaretas av en person fra Statped sørøst.

Referatet ble godkjent på møte 20.03.2019.

Liv Kristin Saur, referent