Årsrapport 2018

Innledning

I 2018 har Offentlig utvalg for punktskrift, OUP, hatt 4 ordinære møter og 3 telefonmøter og behandlet til sammen 57 saker. Møtene har vært fordelt over hele året, med 2 møter og 1–2 telefonmøter hvert halvår.

Følgende medlemmer og varamedlemmer utgjorde OUP i 2018:
Leder: Oddvar Øyan, personlig varamedlem: Nina Tveter
Nestleder: Astrid Kristin Vik, personlig varamedlem: Olav Vik
Medlem: Lars Bjørndal, personlig varamedlem: Arne Kyrkjebø
Medlem: Mona Ullmann, personlig varamedlem: Pilar Menéndez-Pérez
Medlem: Rolf Arne Mellem, personlig varamedlem: Hans Anton Ålien
OUPs sekretariat har en ansatt, Liv Kristin Saur, i 80 % stilling.

Administrativ forvaltning av OUP

OUP er et offentlig utvalg under Kulturdepartementet og administrativt forankret i Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek, NLB.

Økonomi

I 2018 hadde OUP en ramme på kr 865 000.

Utvalgets faglige arbeid

Foruten vanlig oppfølging av tidligere vedtatte punktskriftstandarder har OUP i 2018 videreført arbeidet med prosjektet Utvikling av veileder for tilrettelegging av punktskrift på papir og på leselist, i første rekke delen som omhandler punktskrift på papir.

Prosjektet Utvikling av veileder for tilrettelegging av punktskrift på papir og på leselist

I 2015 ble det klart at prosjektet måtte deles i to: Del 1, som omhandler punktskrift på papir, skulle gå sin gang med de arbeidsgruppene som ble opprettet i 2014. OUP vedtok at det ble satt i gang et forprosjekt vedr. punktskrift på leselist.

Prosjektene gjennomføres med de ordinære økonomiske midlene OUP får over Statsbudsjettet.

Punktskrift på papir

På prosjektsamlinga i oktober 2017 ble det nedsatt en redaksjonskomité bestående av: Nina Tveter, Otto Prytz, Pilar Menéndez-Pérez og Rune Hansen. Redaksjonskomiteen fikk i oppdrag å sluttføre Veilederen i 2018.

Det ble tidlig klart at Veilederen ikke ville være ferdig innen utgangen av 2018, men i løpet av 2019.

Forprosjekt elektronisk punktskrift

Det ble nedsatt en forprosjektgruppe bestående av representanter fra Statped, Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek, NLB, samt to personer fra OUP.

I august 2016 forelå sluttrapport fra «forprosjekt»-gruppa, som ble behandlet på OUPs møte i slutten av august.

En ev. veileder med anbefalinger for elektronisk tekst i punktskrift (på leselist) er utsatt til 2019.

Øvrige saker

En utvidet 8-punktstabell, definisjon av aktuelle tegn i Unicode-tabellen, fortsatte i 2018. Arbeidsgruppa som består av Oddvar Øyan, Lars Bjørndal og Rolf Arne Mellem, hadde et arbeidsmøte i 2018 hvor aktuelle temaer rundt 8-punktstabellen ble drøftet.

OUPs nettside

OUP har en nettside www.punktskriftutvalget.no som driftes av firmaet Punktlig IKT. Rolf Arne Mellem, medlem i OUP, har hatt jobben med å forbedre nettsida i samarbeid med Oddvar Øyan og Liv Kristin Saur.

Norsk punktskrift som kulturarv

OUP har vært opptatt av Norsk punktskrift som kulturarv. Det ble i løpet av 2017 knyttet kontakt mellom OUP, Statped midt, og Døves museum i Trøndelag. Kontakten mellom OUP og Døves museum i Trøndelag er videreført i 2018.

Tactile Reading Conference

I 2018 har planleggingen av Tactile Reading 2021 blitt videreført, og en er kommet fram til at Norge vil stå som arrangør av Tactile Reading 2021.

Det har vært avholdt flere møter med representanter fra OUP, Oddvar Øyan og Astrid Kristin Vik, og representanter fra samarbeidspartnere, som statped, NLB og Norges Blindeforbund, NBF. Det er også avholdt møter med representanter fra Myndigheten för tilgängliga medier, MTM og Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM, arrangørene i Sverige, som var ansvarlig for Tactile Reading 2017.

Statped har tatt selve ansvaret for arrangementet, mens Statped sammen med øvrige samarbeidspartnere, bl.a. OUP, vil stå for programkomitearbeidet.

Nasjonale samarbeidspartnere

OUP har et godt samarbeid med de institusjoner, organisasjoner og leverandører som utgjør punktskriftmiljøet i Norge.

En av OUPs samarbeidspartnere er Norges Blindeforbunds trykkeri, som på slutten av 2018 arrangerte en punktskriftkonferanse i første rekke for fagmiljøet innen punktskrift. OUP var representert der med Oddvar Øyan og Liv Kristin Saur.

Nordisk samarbeid

OUP har et utstrakt samarbeid med punktskriftutvalgene i de nordiske land.

Nordisk punktskriftmøte 2018

Nordisk møte 2018 ble arrangert 18.–19. oktober og som arrangør stod OUP. Møtet ble avholdt på Scandic hotell, Solli, Oslo.

De fleste av OUPs medlemmer/varamedlemmer deltok på møtet, samt representanter fra NLB, pluss til sammen 15 personer fra de øvrige nordiske landene, til sammen 26-27 persoener.

Foruten de enkelte lands rapportering om sitt arbeid var det to hovedtemaer:

– Punktskrift og tidlig innsats og

– Musikk og punktskrift

Norge bidro med mange innlegg under disse temaene. Under temaet Musikk og punktskrift hadde OUP innhentet foredragsholder fra England, Sarah M. Wilkins, som holdt innlegg om «prosjektet Daisy, musikk og punktskrift: status og framtidsplaner for produksjon av musikk i punktskrift på papir»

Flere av emnene innen de to hovedtemaene, vil bli fulgt opp på Nordisk møte i 2019.

Opprettelse av nordisk e-postliste

I 2018 ble det opprettet en e-postliste for medlemmer av nordiske punktskriftutvalg, etter initiativ fra Norge i 2017.

Årsrapporten for 2018 ble behandlet på møte i OUP 31.01.2019 og vedtatt ved omsending 20.02.2019.

For Offentlig utvalg for punktskrift, OUP

Oddvar Øyan
Leder

Liv Kristin Saur
Utvalgssekretær