Referat nr. 2 – møte 20.03.2019

Sted:
Observatoriegt. 1 B, OSLO

Tid:
10:00–15:00

Til stede:
Oddvar Øyan
Astrid Kristin Vik
Lars Bjørndal – fra kl. 12:00
Mona Ullmann
Rolf Arne Mellem
Nina Tveter
Pilar Menéndez-Pérez
Arne Kyrkjebø

Forfall:
Olav Vik
Hans Anton Ålien

Sekretær: Liv Kristin Saur

Sak 13/19 Referat 01/19

Referat 01/19, fra møte 31.01.2019, ble godkjent med de endringer møtet vedtok.

Sak 14/19 Økonomi

a) OUPs årsregnskap 2018

Regnskap for OUP 2018 forelå. Det viser et lite overforbruk i forhold til bevilgningen på ca. 17 000. Utvalget tok regnskapet til orientering.

b) Regnskapsoversikt per februar 2019

Det forelå regnskapsrapport per februar 2019. Rapporten ble tatt til orientering.

Olav Vik har vært i kontakt med administrasjonen i NLB vedr. oppsett av kontoen med poster i Excel, uten at dette foreløpig er tatt til følge.

c) Arbeidsbudsjettet for 2019

Liv Kristin Saur setter opp arbeidsbudsjettet i tråd med det utvalget ble enige om på møte 31.01.19. Arbeidsbudsjettet godkjennes ved omsending.

Sak 15/19 8-punktstabellen

Oddvar Øyan og Rolf Arne Mellem orienterte litt om arbeidet med utviklingen av 8-punktstabellen.

To punkter ble drøftet: lydskrift og diakritiske tegn.

Lydskrift: Det finnes en internasjonal standard for lydskrift, som er basert på 6-punkts punktskrift. Det ble vedtatt å inkludere lydskrifttegnene inn i 8-punktstabellen.

Diakritiske tegn: Når det gjelder aksentuerte bokstaver er det flere mulige måter å definere tegnene på. På den ene siden kan man benytte 6-punktstegnene i de ulike språks punktskrift, en
annen løsning er å definere og sette de diakritiske tegnene foran den enkelte bokstav.

Dette er valg som må vurderes og som en kommer tilbake til.

Sak 16/19 Nordisk møte 2019

Nordisk møte i 2019 finner sted i Helsinki, Finland, 9.-10. oktober.

Utvalget diskuterte mulige bidrag på møtet.

Et bidrag kan være å følge opp temaet om tidlig innsats og punktskrift fra møtet i Oslo i 2018. Astrid K. Vik kan presentere foreløpige resultater fra prosjektet Skriftstimulering for barnehagebarn som skal lære punktskrift.

I tillegg kom det opp på nordisk møte et sangbokprosjekt, et samarbeidsprosjekt mellom de nordiske bibliotekene. Sara Backström Lindeberg forespørres om dette.

Et annet tema, som kom opp under Nordisk møte, er lesehastighet i punktskrift.

Utvalget følger opp saken på neste møte.

Sak 17/19 Tactile Reading 2021

Programkomiteens leder, Lars Bjørndal, orienterte fra det første møtet i komiteen.

Dato for Tactile Reading 2021 er fastsatt til 29.-30. april 2021, og stedet vil være Clarion Hotel the Hub, nytt stort hotell som ligger sentralt plassert i Oslo.

Komiteen tenker seg 3 parallelle seksjoner, og det er god plass til stands og utstillinger i lokalitetene.

Det er laget en nettside for Tactile Reading, med lenke fra Statpeds nettsider.

Konferansen har en egen e-postadresse
Tactilereading2021 [krøllalfa] statped [punktum] no

Konferansen har samme logo som for Tactile Reading 2017.

Programkomiteen arbeider med å spisse tematikken for konferansen. Stikkord her er opplæring og bruk av punktskrift og taktilt materiale for barn, unge og voksne. Det er også ønskelig at konferansen retter oppmerksomheten mot bruk av digitale verktøy og likeverdig tilgang til skriftspråket.

Utvalget vil bli orientert om det videre arbeidet med planleggingen av konferansen.

Sak 18/19 Nasjonal punktskriftkonferase 2019

Nasjonal konferanse for punktskrift arrangeres som tidligere nevnt 13. juni. Arrangementet finner sted i Nasjonalbibliotekets auditorium, Henrik Ibsens gate 110. Arrangementet er et åpent arrangement, men med påmeldingsfrist satt til 31. mai.

Tema for konferansen er: Hvordan motivere til mer bruk av punktskrift.

Av programmet kan foreløpig nevnes:

– Espen Pedersen, Norges Blindeforbunds trykkeri, summerer opp etter konferansen i desember 2018, og forteller om hvilke muligheter trykkeriet kan bidra med

– Kari Rudjord, NLB, orienterer om PIP, NLBs nye verktøy for produksjon av punktskrift, og hvilke unike muligheter det gir.

– Videre vil også digital punktskrift trekkes inn, med smarttelefoner/nettbrett og leselist.

Konferansen er gratis.

I etterkant av møtet, har planleggingskomiteen bestemt nytt møte, 3. april, for å planlegge videre.

Det er viktig at invitasjonen til konferansen når punktskriftlesere generelt, ikke bare fagmiljøet. En prøver å få noe inn i medlemsbladet i Norges Blindeforbund, nyhetsbrevet til NLB, Punktforum og ulike Facebookgrupper, som Norsk punktskrift. Det skal selvfølgelig annonseres på OUPs egen nettside. Konferansen vil også bli gjort kjennt gjennom Nasjonalbibliotekets informasjonskanaler og er åpen for alle som ønsker å delta.

Arne Kyrkjebø foreslo å ta kontakt med NLB for om mulig å få de til å dekke lunsj, og også bidra med ledsaging om nødvendig.

Sak 19/19 Oppfølgingssaker

a) Pilar Menéndex-Pérez orienterte kort om arbeidet i redaksjonskomiteen.

b) Liv Kristin Saur orienterte om at de vedtakene om endringer, som ble gjort på forrige møte ang. markering av romertall i punktskrift og av store bokstaver i matematikk, er lagt ut som nyhetssaker på OUPs nettside.

Sak 20/19 Orienteringssaker

Oddvar Øyan orienterte kort om programmet PC-braille.

Referatet er godkjent ved omsending 5. april 2019.

Liv Kristin Saur, referent