Referat nr. 3 – møte 12.06.2019

Sted:
Observatoriegt. 1 B, OSLO

Tid:
10:00–15:00

Til stede:
Oddvar Øyan
Astrid Kristin Vik
Lars Bjørndal
Mona Ullmann
Rolf Arne Mellem
Nina Tveter
Arne Kyrkjebø
Pilar Menéndez-Pérez

Forfall:
Olav Vik
Hans Anton Ålien
Liv Kristin Saur (utvalgssekretær)

Sak 22/19 Referater

Referat 02/19, fra møte 20.03.2019, ble godkjent ved omsending 05.04.2019.

Utvalget har ikke fått tilsendt justerte referater etter godkjenning på e-post.

Sak 23/19 Regnskapsrapporter, 1. kvartal, april og mai

Rapportene ble tatt til orientering.

Sak 24/19 Nasjonal punktskriftkonferanse 2019

Konferansen holdes i Nasjonalbiblioteket 13. juni. Tema for konferansen er Hvordan motivere for økt bruk av punktskrift? Konferansen arrangeres i samarbeid med NLB, og programmet for konferansen er satt sammen slik at det i stor grad følger opp tematikk fra konferansen i Bergen i 2018. Deltakere er punktskriftlesere og fagpersoner fra blant annet NLB, voksenopplæringstjenester, Norges Blindeforbund og Statped.

Det er over 90 påmeldte til konferansen. Det er satt av tid til diskusjon på slutten av dagen. Utvalget ønsker å få innspill på satsingsområder innenfor punktskrift, hvordan vi kan bidra til god kvalitet på punktskrift og hvilke tjenester det er behov for.

Det vil også bli informert om planene for arrangementet Tactile Reading 2021, og muligheten for å presentere prosjekter.

Sak 25/19 Tactile Reading 2021

Det er lagt ut informasjon om tematikk og fokus for konferansen på Statpeds nettside:

http://www.statped.no/tactilereading2021/

Programkomiteen arbeider med å finne aktuelle keynote-speakers. Videre arbeider komiteen med å spisse fokuset og tematikk med tanke på utsendelse av tekst til «call for papers».

Programkomiteen vil også kontakte leverandører av IKT-hjelpemidler for punktskrift i Norge for å få i gang dialog om mulige innfallsvinkler for presentasjon av framtidige løsninger for tilgang til punktskrift. En mulighet kan være å samarbeide om en pre-konferanse i forkant av Tactile Reading 2021. En eventuell pre-konferanse blir utenfor Statpeds ansvarsområde, og må organiseres av øvrige fagmiljøer.

Det bør også planlegges opplegg for kvelden den 29. april. Her undersøker vi fasilitetene på hotellet og i nærområdet. Nina Tveter samarbeider med programkomiteen om det videre arbeidet med
kveldsarrangementet.

Det er laget en tidsplan som er kvalitetssikret med de svenske medlemmene av programkomiteen (de har erfaring fra konferansen i Stockholm i 2017).

Programkomiteen er i dialog med kommunikasjonsavdelingen i Statped om egen nettside for konferansen, og promotering av konferansen i forbindelse med «Getting in Touch with Literacy» som holdes i Seattle, USA, i november 2019.

Lars skriver en tekst om konferansen på OUPs nettside.

Sak 26/19 Møteplan høsten 2019

Fysiske møter ble fastsatt til 30.08. og 28.11, kl. 10.00-15.00 begge dager. I tillegg planlegges et telefonmøte 04.10. kl. 13.00-14.30.

Sak 27/19 Nordisk møte 2019

Nordisk møte holdes i Finland 9.-10. oktober.

Oddvar kontakter arrangøren om oppfølging av konferansen i Oslo fra 2018, jf. oppsummeringsnotat fra møtet. Deltakere fra OUP bør være klar innen 15.08. Utvalget vil prioritere slik at de som ønsker å delta får muligheter til det.

Aktuelle innlegg er:

– Early Intervention for Braille Literacy – Preliminarry results v/Astrid Vik

– Music Braille – a follow up the meeting in Oslo; Status and the future road-map v/Arne Kyrkjebø.

I tillegg blir det rapport fra arbeidet i utvalget.

Sak 28/19 Flytting av nettside og e-postlister til nytt web-hotell

Liv Kristin har gjort rede for saken i forkant. Utvalget støtter forslaget om å flytte til nytt web-hotell, PRO ISP. En ønsker en oversikt over kostnadene for denne prosessen.

Sak 29/19 Aksentuerte bokstaver i PIP, NLBs verktøy for punktskriftproduksjon

Saken utsettes til neste møte.

Sak 30/19 Oppfølgingssaker

a) Veilederen – status

Pilar og Nina orienterte. Arbeidet i redaksjonsgruppa går framover. De mener det er realistisk at veilederen kan ferdigstilles inneværende år. Det skal lages punktskriftutgave og visuell utgave med punktskriftvisning. De vil prioritere å få produsert punktskriftutgaven i første omgang. Konverteringsprogrammet som brukes er CX for Word, og det er bestemt at punktskriftutgaven skal komme som spiralhefter. Utvalget understreket at det er viktig og så langt som mulig være sikker på at det også er muligheter for å trykke opp veilederen i framtiden.

b) Revidert utgave av Håndbok i litterær punktskrift – utgave i visuell skrift og nettutgave

Liv Kristin arbeider med revidert utgave av håndboka. Arbeidet planlegges ferdig innen utgangen av juni 2019. Det er også behov for korrektur av nettutgaven da det blant annet er feil i punktrepresentasjonen og tegnsetting. Rolf Arne og Lars får i oppdrag å bruke Word-filen som grunnlagsfil og sjekke hvordan denne kan legges på nett uten for mye ekstra arbeid.

c ) Nordisk samarbeid om sangbok for de yngste barna

Nina har prøvd å etablere kontakt med Sara Backström Lindeberg ved SPSM. Sara har vært sykmeldt og er ikke tilbake før etter sommeren. Nina følger opp saken videre.

Sak 31/19 Orienteringssaker

Det ble Orientert kort om følgende:

  • Arne, status for music braille prosjektet
  • Pilar, Statped ønsker å delta i PIP-prosjektgruppa. Det er viktig at behovene for læremidler kommer med i kravspesifikasjoner
  • Lars, Libluois og konvertering i fullskrift og kortskrift. JAWS-2019 har implementert versjon 3.9 av liblouis, der en del rettelser i den norske tabellene er med.
  • Arne, nye muligheter med distribusjonstjenesten fra NLB slik at en tilbyr e-bøker via nedlastninger og bruk av Lydhør. En kan nå få til brukertilpasninger i punktskriftbøker f.eks.
    format, kortskrift og linjeavstand (predefinerte formater). For e-bøker kan NLB tilby ulike formater, f.eks. wordbøker eller HTML-bøker. Det vil bli en utprøvingsfase for å få oversikt over hvor mange og hvilke formater det er behov for. Temaet blir tatt fram på den nasjonale punktskriftkonferansen.

Referatet er godkjent ved omsending 28.06.2019.

Astrid K. Vik, referent