Referat nr. 4 – møte 28.08.2019

Sted:
Observatoriegt. 1 B, OSLO

Tid:
10:00–15:00

Til stede:
Oddvar Øyan
Astrid Kristin Vik
Lars Bjørndal
Mona Ullmann
Rolf Arne Mellem
Nina Tveter
Arne Kyrkjebø
Pilar Menéndez-Pérez
Hans Anton Ålien

Forfall: Olav Vik

Sekretær: Liv Kristin Saur

Sak 33/19 Referat 03/19

Referat 03/19, 12.06.19, ble godkjent ved omsending 28.06.2019.

Sak 34/19 Regnskapsrapport per 31.07.2019

Regnskapsrapporten per 31.07.19 ble tatt til orientering.

Sak 35/19 Nordisk møte 2019

Følgende deltar fra OUP: Astrid Kristin Vik, Lars Bjørndal, Rolf Arne Mellem, Arne Kyrkjebø og Hans Anton Ålien.

Det nordiske møtet går over 2 dager, 9. og 10. oktober, og avholdes på Iiris-huset i Helsinki.

Hotellrom og flybilletter er bestilt og i orden, påmelding til møtet er sendt punktskriftutvalget i Finland.

I tillegg til Astrid Kristin Vik Og Arne Kyrkjebø, som holder hver sin innledning, vil Lars Bjørndal rapportere fra OUPs arbeid gjennom det siste året. Liv Kristin Saur sender en oversikt over hva som er utført i 2019 til Lars Bjørndal.

Sak 36/19 Evaluering av nasjonal punktskriftkonferanse 2019

Nasjonal punktskriftkonferanse 2019, som ble arrangert i juni, et samarbeid mellom OUP og Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek, NLB, hadde veldig god oppslutning. OUP takker NLB for et godt samarbeid om arrangementet av konferansen. Rundt 90 deltakere fra både Statped, kommunenes voksenopplæring, Norges Blindeforbunds rehabilitering og punktskriftlesere deltok. Tilbakemeldinger fra deltakerne har vært veldig positive.

Temaer på konferansen var:

  • Oppfølging fra NBFs konferanse i 2018 v/ Espen Pedersen, NBFs trykkeri
  • NLBs verktøy for produksjon av punktskrift på papir, muligheter og utfordringer v/ Kari Rudjord, NLB
  • Digital punktskrift – hvordan lese punktskrift via Lydhør med leselist v/Ida Sødahl Utne
  • Hvordan lese kommersielle e-bøker med leselist v/Tore Johnny Bråtveit
  • Hvordan bruke Nettleserbok på Chromebook v/ Oddvar Øyan og Paal Morten Petersen

Ett av temaene som kom opp under plenumsdebatten, var kvaliteten på NLBs punktskriftbøker.

OUP vil gjerne komme i dialog med NLB vedr. feil og mangler i NLBs produkter.

En annen ting som kom opp under evalueringen på møtet i OUP, var at deltakelsen fra unge synshemmede punktskriftlesere er nesten fraværende. Hva gjør vi for å få med unge synshemmede ift. punktskrift?

Sak 37/19 Tactile Reading 2021

Arne Kyrkjebø orienterte om at NLB ønsker å arrangere en forkonferanse til tactile Reading 2021, nærmere bestemt dagen før selve hovedkonferansen Tactile Reading 2021.

På denne forkonferansen ønsker NLB å presentere ulike løsninger mht. punktskrift og digital punktskrift.

Konferansen tenkes avholdt i Nasjonalbibliotekts auditorium.

OUP mener denne konferansen bør ha en egen påmeldingsrutine.

NLB kommer tilbake med flere detaljer vedr. forkonferansen.

Ang. selve Tactile Reading 2021 ble det orientert om:

  • Arbeidet i programkomiteen
  • Kontakt med leverandører for utstilling av tekniske hjelpemidler på konferansen
  • Kveldsarrangement på konferansen, med kulturelle innslag.
  • Markedsføring av konferansen under Getting in touch with literacy i november

Sak 38/19 Oppnevning av nytt OUP

Direktør Øyvind Engh, NLB, har vært i kontakt med Oddvar Øyan om oppnevning av nytt OUP i 2020. Til for noen år siden har NLBs styre innstilt på kandidater til OUP overfor Kulturdepartementet. Det finnes ikke noe NLB-styret lenger, som kan innstille på kandidater. Øyvind Engh begynner forberedelsen til nyoppnevning i høst.

Sak 39/19 Aksentuerte bokstaver i PIP, NLBs verktøy for punktskriftproduksjon

Liv Kristin Saur redegjorde for saken. I verktøyet PIP er det lagt inn flere aksentuerte bokstaver enn det som tidligere er definert i norsk punktskrift. Det er oppdaget flere feil mht. bruk av aksentuerte bokstaver, f.eks. er i m/akutt blitt til pkt. 126, som er ifølge norsk punktskrift e m/circumfleks.

Liv Kristin Saur har vært i kontakt med NLB v/Kari Rudjord om dette, og de vil se nærmere på dette.

OUP har tidligere vedtatt en del aksentuerte bokstaver, som skal, bør eller kan brukes i norsk punktskrift.

Liv Kristin Saur sender ut til OUPs medlemmer/varamedlemmer en oversikt over hva OUP tidligere har vedtatt. Dette står også klart omtalt i Håndboka.

Sak 40/19 Oppfølgingssaker

a) Veilederen – status

Det gjenstår noen kapitler av Veilederen. Redaksjonsgruppa mener at Veilederen vil være ferdigstilt i løpet av høsten.

En vil prioritere utgaven i punktskrift, som produseres via CX for Word, og utgaven i visuell skrift, som skal produseres med punktskriftvisning, Blockfonter.

Begge utgavene får hvert sitt ISBN-nummer.

b) Veilederen – utgave i HTML-versjon eller i PDF-format

Veilederen kan legges ut på nettsiden i et PDF-format i påvente av at en finner en løsning for konvertering fra Block-font til Unidode-tegn med punktskriftvisning.

Sak 41/19 Orienteringssaker

a) Samisk punktskrift

Oddvar Øyan orienterte om at Statped skal skrive en artikkel om samisk punktskrift på sine nettsteder. I den forbindelse har han testet utskrift av samisk tekst i punktskrift via flere konverteringsprogrammer. Ingen av dem konverterer alle samiske bokstaver rett per i dag.

b) 8-punktstabellen og matematiske tegn

Tilgjengeliggjøring av matematikk i Nasjonal Digital Læringsarena.

Oddvar Øyan orienterte om tilrettelegging for at matematiske tegn skal vises bedre på leselist.

Unicode-tegnene fra og med U+1D434 til og med U+1D467 (Matematiske bokstaver i kursiv) Unicode-teikna fra og med U+1D6E2 til og med U+1D714 (Små og store greske bokstaver i kursiv)

Den enkleste måten er å definere de kursive bokstavene som vanlige bokstaver.

c) Matematikkprosjekt i Statped

Oddvar Øyan orienterte kort om prosjektet. Målet er å se på matematikkfaget ift. punktskrift på leselist.

Referatet er godkjent ved omsending 24.09.2019.

Liv Kristin Saur, referent