Referat nr. 5 – møte 04.10.2019

Sted:
Møtet ble avholdt som telefonmøte

Tid:
13:00–14:00

Til stede:
Astrid Kristin Vik
Lars Bjørndal
Mona Ullmann
Rolf Arne Mellem
Nina Tveter
Hans Anton Ålien

Forfall:
Oddvar Øyan
Olav Vik
Arne Kyrkjebø
Pilar Menéndez-Pérez

Sekretær: Liv Kristin Saur

Sak 43/19 Referat 04/19

Referat 04/19, 28.08.19, ble godkjent ved omsending 24.09.2019.

Sak 44/19 Økonomi – Regnskapsrapport per 30. september 2019

Regnskapsrapport per 30.09.2019 var utsendt i forkant av møtet.

Av 2019-bevilgningen gjenstår ca. kr 200.000, som går til fast lønn, honorarutbetaling for Nordisk møte og ordinært OUP-møte i november, samt honorar til redaksjonsutvalget for Veilederen. I tillegg kommer reisekostnader/diettgodtgjøring m.m. I tillegg kommer en ev. kostnad på trykking av Håndbok i litterær punktskrift, revidert utgave, i visuell skrift.

Møtet tok ovennevnte til orientering.

Sak 45/19 Nordisk møte 2019 – praktiske detaljer – ev. andre ting ifm. møtet i Finland

5 personer fra OUP deltar på Nordisk møte i Finland 9.–10. oktober 2019.

En del praktiske spørsmål vedr. reise til Helsinki og hotellopphold ifm. Nordisk møte 2019 ble gjennomgått.

Sak 46/19 Tactile Reading 2021

Lars Bjørndal og Astrid Kristin Vik orienterte om planleggingsarbeidet i programkomiteen for Tactile Reading 2021. Programkomiteen og Nina Tveter, som er ansvarlig for kulturkveld m/underholdning, har vært på befaring på hotellet for å se på lokalitetene. Hotellet har ikke eget piano, men dette kan leies inn.

I lokalitetene Tactile Reading 2021 er tiltenkt, er det rom både for plenumssamlinger, og å kjøre parallelle seksjoner.

Ifm. Tactile Reading 2021 skal det avholdes forkonferanse, 28. april, arrangert av Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek. Konferansen avholdes i Nasjonalbibliotekets auditorium. Programdelen blir presentert senere.

Det er laget en egen nettside for Tactile Reading 2021 under Statpeds nettsider,
www.statped.no/tactilereading2021.

På nettsiden er det lagt ut informasjon om tidspunkt og sted for konferansen og det vil jevnlig legges ut relatert informasjon til konferansen.

Sak 47/19 OUPs møte i november – ev. middag i etterkant av møtet

a) Veilederen – status

Nina Tveter orienterte om redigeringsarbeidet for Veilederen. Bl.a. har det vist seg at kapitlet om Overskrifter må omredigeres noe, i og med at det har vist seg nødvendig med en omredigering av overskriftsmalen. Videre er det klart at publikasjonen vil være ferdigstilt før jul.

b) Håndbok i litterær punktskrift, revidert utgave – status

Per 04.10.19 er Håndboka, revidert utgave, nesten helt klar for trykking i visuell skrift.

Liv Kristin Saur skal forhøre seg med Statped midt eller Statped Læringsressurser og teknologiutvikling, Trondheim, om vi får trykket utgaven der.

Sak 48/19 Oppfølgingssaker

a) Veilederen – status

Nina Tveter orienterte om redigeringsarbeidet for Veilederen. Bl.a. har det vist seg at kapitlet om Overskrifter må omredigeres noe, i og med at det har vist seg nødvendig med en omredigering av overskriftsmalen. Videre er det klart at publikasjonen vil være ferdigstilt før jul.

b) Håndbok i litterær punktskrift, revidert utgave – status

Per 04.10.19 er Håndboka, revidert utgave, nesten helt klar for trykking i visuell skrift.

Liv Kristin Saur skal forhøre seg med Statped midt eller Statped Læringsressurser og teknologiutvikling, Trondheim, om vi får trykket utgaven der.

Sak 49/19 Orienteringssaker

Liv Kristin Saur orienterte om at hun ble kontaktet av Aasto hjelpemidler i Bergen, og ble spurt om hun kunne teste ut en smartklokke, Dot Watch en ukes tid. Dette er en klokke som kun viser punktskrift, og enkelte funksjoner kommer opp som vibrering.

Via en app kan klokka synkroniseres med både iPhone- og Androidtelefoner, slik at klokka kan vise f.eks hvem som ringer, vise SMS og e-post som er knyttet til telefonen.

I tillegg har klokka funksjoner som stoppeklokke og alarm.

I tillegg har Aasto Hjelpemidler, produkter som leselist og nettbrett.

Firmaet baserer seg for det meste på punktskrifthjelpemidler.

Firmaet kan være aktuell utstiller på Tactile Reading i 2021.

Referatet er godkjent ved omsending.

Liv Kristin Saur, referent