Referat nr. 6 – møte 28.11.2019

Sted:
Observatoriegt. 1 B, OSLO

Tid:
10:00–15:00

Til stede:
Oddvar Øyan
Astrid Kristin Vik
Lars Bjørndal
Rolf Arne Mellem
Nina Tveter
Olav Vik
Arne Kyrkjebø
Pilar Menéndez-Pérez
Hans Anton Ålien

Forfall: Mona Ullmann

Sekretær: Liv Kristin Saur

Sak 51/19 Referat 05/19

Referat 05/19, fra telefonmøte 04.10.2019, ble godkjent ved omsending 01.11.2019.

Sak 52/19 Økonomi

a) Regnskapsrapport per 31.10. og litt om økonomi i november og desember

Regnskapsrapport per 31.10.2019 var utsendt tidligere i november. Økonomirapporten viser et forbruk på ca kr 709.000. I november har det ikke vært utbetalt honorarer m.m., men dette kommer på desemberrapporten. Det skal utbetales for møtehonorar 28.11., samt honorar for deltakelse i nordisk punktskriftsmøte i Finland i oktober, samt utbetaling til redaksjonsutvalgets medlemmer for arbeid i september-november. I tillegg kommer diverse utgifter.

b) Melding om økt bevilgning for 2020

I et foreløpig tildelingsbrev heter det at kr 1,0 mill. er øremerket OUP i 2020.

Sak 53/19 Nordisk møte 2019 – oppsummering

4 medlemmer/varamedlemmer representerte OUP på nordisk møte i Finland 8.–10. oktober i år. Det var: Lars bjørndal, Rolf Arne Mellem, Arne Kyrkjebø og Hans Anton Ålien.

Nordisk møte gikk i år over 2 hele dager, en dag for kun de nordiske utvalgene og 1 dag hvor andre interesserte deltok. Innleggene på dag 2 ble streamet.

Braille music-prosjektet ble viet en god del tid. Arne Kyrkjebø holdt innledning om musikk-prosjektet.

Astrid Kristin Vik ble syk, og kunne derfor ikke delta. Innlegget hun hadde planlagt å legge fram, Early intervention for Braille Literacy – Preliminary results ble imidlertid sendt til e-postlista Nordic Braille i forkant av nordisk møte.

Lars Bjørndal redegjorde kort om resten av programmet på møtet.

Nordisk møte 2020, se sak 57 D).

Sak 54/19 Tactile Reading 2021

Planleggingen av Tactile Reading 2021 er i rute.

Flere fra Statped har i november 2019 deltatt på en konferanse i USA, og knyttet nye kontakter som kan være aktuelle innledere til konferansen i Norge i 2021.

Sak 55/19 Bruk av UEB i Norge

Unified English Braille, UEB, er en standard for oppsett av punktskrift på papir brukt i engelskspråklige land, godkjent i 2005. Mange land har tatt den i bruk. I USA brukes den nå i 20 stater. Målet med UEB var å få en ens standard for engelskspråklig tekst i hele verden.

Oddvar Øyan la fram en problemstilling om hvorvidt en i Norge skal benytte UEBs standard framfor British English Braille, som brukes i engelskspråklige publikasjoner produsert i Norge i dag.

Det er for tidlig å fatte vedtak i denne saken, men OUP ønsker en debatt om dette.

OUP ønsker også at NBFs trykkeri lager noen eksempeltekster med både bruk av standarden fra UEB og British English Braille. OUP ber Arne Kyrkjebø ta dette videre til NBFs trykkeri.

Sak 56/19 OUPs nettside, web-hotell og annet

På OUPs møte i juni ble det vedtatt å flytte domenet punktskriftutvalget.no fra Nordhost til PRO ISP. Årsaken er at PRO ISPs system for håndtering av e-postlister støtter arkivering, og har bedre grensesnitt for håndtering av e-postlister. På grunn av uforutsette hendelser ble dette utsatt.

Tore Johnny Bråtveit, som har driftet OUPs nettside siden 2012, døde plutselig tidlig i november.

I begynnelsen av 2020 vil Liv Kristin Saur ta kontakt med PRO ISP for å drøfte en ev. overflytting.

OUP kommer tilbake til endelig beslutning om overflytting til PRO ISP på sitt møte i januar.

Sak 57/19 OUPs virksomhet i 2020

a) 6 ordinære møter i OUP

Det ble vedtatt å gå tilbake til 6 ordinære (fysiske) møter i OUP fra 2020.

b) Veilederen – status

Pilar Menénde-Pérez orienterte om status for Veilederen.

Redaksjonsutvalget fortsetter med regelmessige møter, for å få gjort ferdig publikasjonen.

De fleste kapitlene er ferdigstilt, men det mangler noen eksempler.

Det antas at publikasjonen i punktskrift vil bli på ca. 3 hefter/permer.

En ser for seg at publikasjonen kan ferdigstilles i februar.

c) Punktskriftkonferanse med vekt på Veilederen

OUP ønsker å presentere Veilederen på en punktskriftkonferanse. Det mest hensiktsmessige er å gjøre dette tidlig høst, september. Ukene 37 og 38 er mest aktuelle. Liv Kristin Saur sjekker om det er ledig i Nasjonalbibliotekets auditorium.

I etterkant av møtet er Nasjonalbibliotekets auditorium booket til fredag 18. september.

OUP tar sikte på å få produsert Veilederen både i punktskrift og i visuell skrift til konferansen.

d) Deltakelse Nordisk møte 2020 i Sverige

På Nordisk møte i 2019 ble det opplyst at møtet i 2020 blir avholdt i Sverige. Sted, tidspunkt og tema er ennå ikke klart. Lars Bjørndal etterspør dette.

e) 8-punktstabellen

OUP har fått tilbakemeldinger fra NLB og Liblouis-porsjektet om at den norske 8-punktstabellen er for dårlig dokumentert. For tegn utenfor ASCII-ANSI-tabellene er det kun punkttabellen som brukes i JAWS å vise til.

Det var enighet om å prioritere 8-punktstabellen i 2020, med særlig vekt på å få laget en bedre dokumentasjon. Det settes av penger på budsjettet for dette arbeidet.

f) Håndbok i litterær punktskrift – trykking av revidert utgave i punktskrift

Til neste møte skal Liv Kristin Saur legge fram kostnader for trykking av Håndbok i litterær punktskrift – revidert utgave, punktskriftutgaven. Norges Blindeforbunds trykkeri hadde ansvaret for Håndboka sist den ble utgitt, og det er derfor naturlig at de får arbeidet med den reviderte utgaven også.

Utgaven i visuell skrift vil trolig være ferdig innen utgangen av 2019.

g) Andre oppdateringer av punktskriftstandarder

1 OUPs Jubileumsbok

Louis Brailles punktskrift – enkel og genial ble i sin tid produsert og trykket hos Licentia forlag. Forlaget ble solgt og daværende eier ønsket å kvitte seg med lageret, det ble delt ut eksemplarer til alle folkebibliotek i Norge. OUP satt igjen med ca 50 eksemplarer.

Ved opptelling i 2018 hadde vi ca 40 eksemplarer igjen. Etter en oppussing i NLBs lokaler i 2019 har halvparten av disse forsvunnet.

Liv Kristin Saur foreslår at det lages en elektronisk utgave i PDF, som kan distribueres ved etterspørsel. Dette utføres i 2020.

2 Standarden om realfagsnotasjon

Norsk standard for realfagsnotasjon, fysikk, biologi og kjemi, finnes kun i punktskrift. I stedet for en trykt versjon, foreslår Liv Kristin Saur å lage en elektronisk versjon. Nurinnisa Ece Erik, Liv Kristin Saurs lese/sekretærhjelp har kunnskap om dette faget, slik at symbolene, som skal vises i visuell skrift, blir riktig utformet. Tegnene i punktskrift blir vist i punktvisning. Dette arbeidet bør gjøres i 1. halvdel av 2020.

h) Arbeidsbudsjettet 2020

Selve arbeidsbudsjettet må gjøres i etterkant av møtet.

Sak 58/19 Møteplan 1. halvår 2020

Følgende møteplan ble lagt for OUPs møter 1. halvår 2020: Fredag 24.
januar, onsdag 1. april og onsdag 10. juni.

Sak 59/19 Oppfølgingssaker

Oppfølging av spørsmål ifm. med punktskrift produsert i NLB

For å få en best mulig god dialog med NLB om punktskrift, bør dette forberedes av OUP. Det må legges fram helt konkrete feil i PIP.

Sak 60/19 Orienteringssaker

a) Musikk- og sangbok for de minste ble etterspurt. OUP ba Astrid Kristin Vik ta opp spørsmålet med Sarah Bäckman.

b) Under det Nordiske møte ble det tatt opp flere interessante temaer. Bl.a. at punktskriftslesere leser raskere på leselist enn på papir. Det kan være interessant å se på og legge ut artikler om dette på utvalgets hjemmeside.

c) Oddvar Øyan orienterte kort om samarbeidet med Døvemuseet i Trondheim. Det jobbes for å få til utstillinger om punktskrift og andre relevante saker.

Referatet ble godkjent ved omsending 08.01.2020.

Liv Kristin Saur, referent