Referat nr. 1 – møte 24.01.2020

Sted:
Observatoriegt. 1 B

Tid:
10:00–15:00

Til stede:
Oddvar Øyan
Astrid Kristin Vik
Lars Bjørndal
Rolf Arne Mellem
Nina Tveter
Olav Vik
Pilar Menéndez-Pérez
Hans Anton Ålien

Forfall:
Mona Ullmann
Arne Kyrkjebø

Sekretær: Liv Kristin Saur

Sak 02/20 Referat 06/19

Referat fra møte 28.11.19 ble godkjent ved omsending 08.01.2020.

Sak 03/20 OUPs årsrapport 2019

Forelå utkast til årsrapport for 2019. Årsrapporten ble gjennomgått, og det framkom endringer/tilføyelser til teksten. Utvalgssekretæren sender ut rapporten med revidert tekst til godkjenning.

Sak 04/20 OUPs regnskap 2019

OUP hadde en ramme på kr 880.000 for 2019. OUP hadde et lite merforbruk på kr 24.446.

Sak 05/20 OUPs arbeidsbudsjett for 2020

Liv Kristin Saur setter opp et arbeidsbudsjett for året 2020. OUP har fått en bevilgning for 2020 på kr 1,0 mill.

I arbeidsbudsjettet må alle utgifter ifm. trykking av to publikasjoner med.

Arbeidsbudsjettet vil foreligge når flere tall er klare.

Sak 06/20 Budsjettsøknad for 2021

I budsjettsøknaden for 2021 vil OUP søke om en ramme på kr 1.050.000.

Som begrunnelse oppgir OUP bl.a. kostnader for deltakelse under Tactile Reading 2021 for medlemmer/varamedlemmer og sekretær i OUP, som ikke er involvert i arrangementskomiteen for selve konferansen.

Budsjettsøknaden sendes ut for godkjenning via omsending.

Sak 07/20 Håndbok i litterær punktskrift – revidert utgave

Utgaven i visuell skrift er sendt til trykking, desember 2019. Etter nyttår kom det en oppdatert versjon, appendiks, fransk punktskrift. Dette kan ikke bli inkludert i utgaven av visuell skrift, men vil bli tatt med i både nettversjonen og punktskriftversjonen.

a) Punktskriftversjonen

Fra NBFs trykkeri er kommet tilbud på trykking i punktskrift med følgende tilbud: 50 eksemplarer, konvertering, trykking og innbinding i hefteformat, ca kr 60.000–70.000, inkl. MVA.

OUP mener at det ikke er nødvendig med 50 eksemplarer, men kun 30, dersom man kan trykke opp nye eksemplarer senere.

b) Nettversjonen

En HTML-versjon av en ufullstendig versjon av Håndboka, er lagt ut for testing. HTML-versjonen fungerer bra for alle.

Imidlertid må noen få ting rettes opp. Det kom en del kommentarer på ting som blir feil i HTML-versjonen, og at enkelte ting, som f.eks. matematiske formler forsvinner i HTML-versjonen.

Det er ikke nødvendig med sidetall og topptekster i nettversjonen, heller ikke innholdsfortegnelse med sidehenvisninger. Dette blir borte i en HTML-versjon uansett.

Liv Kristin Saur vil gjennomgå dokumentet, og gjøre de endringene som er nødvendig for nettversjonen, bl.a. sette inn riktig ISBN-nummer og fjerne opplysninger vedr. den trykte versjon, utgaven i visuell skrift.

Sak 08/20 8-punktstabellen – definisjon av nye tegn som o med kvist

Etter gjennomlesning av HTML-versjonen av Håndbok i litterær punktskrift, viser det seg at det er en god del tegn som ikke er definert i en utvidet 8-punktstabell, det være seg en del aksentuerte bokstaver i fremmedspråk. Et annet eksempel er o med kvist som forekommer i norrønt.

OUP vedtok å definere o med kvist slik: liten o med kvist 23456, stor O med kvist 234567.

En vil komme tilbake til ytterligere definisjoner av tegn.

I forbindelse med dokumentasjonen som skal lages av 8-punktsstandarden, kom det spørsmål vedr. punktskriftfont for 8-punkt. Liv Kristin Saur undersøker om den fonten hun har for 8-punkt, braille8, kan brukes.

Sak 09/20 Nasjonal punktskriftkonferanse 2020

Nasjonal punktskriftkonferanse blir avholdt 18. september i Nasjonalbibliotekets auditorium.

Veileder for tilrettelegging av punktskrift på papir blir én av hovedtemaene, man tenker seg en halv dag på denne saken.

Temaer utover dette, kan være OUPs øvrige standarder, samt presentasjon av OUPs øvrige virksomhet. I tillegg er opplæring i punktskrift av voksne, som har mistet syn i voksen alder, et interessant tema.

Følgende komité ble oppnevnt, Pilar Menéndez-Pérez, Kari Rudjord og Liv Kristin Saur.

Sak 10/20 Lesehastighet i punktskrift

Temaet lesehastighet var en av sakene som ble drøftet på nordisk møte i 2019.

Oddvar Øyan vil lage et notat, som kan danne grunnlag for en diskusjon rundt dette.

Sak 11/20 Endring av møtedato for OUPs 2. møte i vårhalvåret 2020

OUPs 2. møte i vår ble endret fra 1. til 2. april.

Sak 12/20 Tactile Reading 2021

Arbeidet i planleggingskomiteen videføres. Det er tatt kontakt med aktuelle utstillere og aktuelle foredragsholdere.

Det er lagt ut invitasjon til konferansen på OUPs nettside, med link til konferansens nettside.

Videre vil det bli spredt informasjon om konferansen til hele punktskriftmiljøet i Norge, bla. på ulike Facebook-grupper og annet.

Sak 13/20 Oppfølgingssaker

a) Nettsida

OUP besluttet å flytte domenet til Webhotell til PRO ISP fra Nordhost.

Dette vil bli gjort i løpet av våren 2020.

b) Vedr. dialog med NLB om feil i punktskriftproduksjoner

OUP må legge fram skriftlig materiale om feil i punktskriftproduksjonen.

Pilar Menéndez-Pérez sender det hun har skrevet om produksjon av lærebøker via PIP. Liv Kristin Saur skriver ned det hun har om bla. diakritiske og aksentuerte bokstaver.

Det kan være en idé å kontakte andre punktskriftlesere om ev. tilbakemeldinger på det de leser, f.eks. i sakprosabøker, kokebøker o.l.

c) Veileder for tilrettelegging av punktskrift på papir

Liv Kristin Saur stilte spørsmål vedr. produksjonen i punktskrift av Veilederen. Hvilke format, antall eksemplarer etc. Det ble sagt under møtet at OUP må sende en formell henvendelse til NBFs trykkeri vedr. pristilbud.

I etterkant av møtet har Otto Prytz på vegne av redaksjonskomiteen selv tatt hånd om dette. Videre er dette oversendt til OUP.

Referatet ble godkjent via omsending 25.02.2020.

Liv Kristin Saur, referent