Årsrapport 2019

Innledning

I 2019 har Offentlig utvalg for punktskrift, OUP, hatt 5 ordinære møter og 1 telefonmøte og behandlet til sammen 60 saker. Møtene har vært fordelt over hele året, med 3 møter i vårhalvåret og 2 møter pluss ett telefonmøte på høsten.

Følgende medlemmer og varamedlemmer utgjorde OUP i 2019:

Leder: Oddvar Øyan, personlig varamedlem: Nina Tveter
Nestleder: Astrid Kristin Vik, personlig varamedlem: Olav Vik
Medlem: Lars Bjørndal, personlig varamedlem: Arne Kyrkjebø
Medlem: Mona Ullmann, personlig varamedlem: Pilar Menéndez-Pérez
Medlem: Rolf Arne Mellem, personlig varamedlem: Hans Anton Ålien
OUPs sekretariat har en ansatt, Liv Kristin Saur, i 80 % stilling.

Administrativ forvaltning av OUP

OUP er et offentlig utvalg under Kulturdepartementet og administrativt forankret i Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek, NLB.

Økonomi

I 2019 hadde OUP en ramme på kr 880 000. OUP hadde et lite merforbruk på kr 24.446.

Utvalgets faglige arbeid

Foruten vanlig oppfølging av tidligere vedtatte punktskriftstandarder har OUP i 2019 videreført arbeidet med prosjektet Utvikling av veileder for tilrettelegging av punktskrift på papir og på leselist, i første rekke delen som omhandler punktskrift på papir og ny revidert utgave av Håndbok i litterær punktskrift.

Veileder for tilrettelegging av punktskrift på papir

På prosjektsamlinga i oktober 2017 ble det nedsatt en redaksjonskomité bestående av: Nina Tveter, Otto Prytz, Pilar Menéndez-Pérez og Rune Hansen. Redaksjonskomiteen fikk i oppdrag å sluttføre Veilederen i 2018.

Da dette ble mer omfattende enn man først trodde, ble arbeidet med Veilederen videreført i 2019, og vil bli avsluttet i 2020.

Ny revidert utgave av Håndbok i litterær punktskrift

Som følge av justeringer/endringer og tilføyelser i norsk punktskriftstandard, litterær punktskrift, ble det nødvendig å utgi en revidert utgave av Håndbok i litterær punktskrift. Mot slutten av 2019 ble den sendt til trykking i visuell skrift. Håndboka skal også trykkes i punktskrift og legges ut som en HTML-versjon på OUPs nettside.

Øvrige saker

En utvidet 8-punktstabell, definisjon av aktuelle tegn i Unicode-tabellen, fortsatte i 2019. Arbeidsgruppa består av Oddvar Øyan, Lars Bjørndal og Rolf Arne Mellem.

OUPs nettside

OUP har en nettside www.punktskriftutvalget.no og som ble driftet av firmaet Punktlig IKT til og med oktober 2019. Rolf Arne Mellem, medlem i OUP, har hatt ansvaret for å legge ut informasjon fra OUP på nettsida. Videre har han hatt ansvaret med å forbedre nettsida i samarbeid med Oddvar Øyan og Liv Kristin Saur.

Tactile Reading Conference 2021

Planleggingen av Tactile Reading 2021 er videreført i 2019. Statped har hovedansvaret for konferansen, i samarbeid med OUP, Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek, NLB, og Norges Blindeforbund, NBF. Det er opprettet en programkomité, som består av representanter fra Statped, NLB, NBF, OUP samt de svenske initiativtakerne til konseptet Tactile Reading.

OUPs representant i programkomiteen er Astrid Kristin Vik.

Nasjonale samarbeidspartnere

OUP har et godt samarbeid med de institusjoner, organisasjoner og leverandører som utgjør punktskriftmiljøet i Norge.

Nasjonal punktskriftkonferanse 2019

I 2019 arrangerte OUP en nasjonal punktskriftkonferanse i samarbeid med Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek, NLB. Konferansen ble avholdt 13. juni 2019 og hadde stor deltakelse, omtrent 90 personer.

Hovedtema var å motivere for økt bruk av punktskrift. Bl.a. var det viktig å få fram tilbudet vedr. punktskrift fra NLB. Et annet tema var digital punktskrift, bruk av brailledisplay i kombinasjon med PC og smarttelefoner.

I plenumsdebatten ble kvalitet og tilgang på punktskrift viktige temaer.

Nordisk samarbeid

OUP har et utstrakt samarbeid med punktskriftutvalgene i de nordiske land.

Nordisk punktskriftmøte 2019

Nordisk møte 2019 ble arrangert 8.–10. oktober og som arrangør stod punktskriftutvalget i Finland. Møtet ble avholdt i Helsinki, Finland. Konferansen gikk over 2 hele dager i 2019.

Fra OUP deltok: Lars Bjørndal, Rolf Arne Mellem, Arne Kyrkjebø og Hans Anton Ålien.

Flere av temaene fra punktskriftmøtet i 2018, ble fulgt opp på 2019-møtet.

Braille-music-prosjektet var et av hovedtemaene på møtet, hvor Arne Kyrkjebø holdt innledning.

Årsrapporten for 2019 ble behandlet på møte i OUP 24.01.2020 og vedtatt ved omsending 6. mars 2020.

For Offentlig utvalg for punktskrift, OUP

Oddvar Øyan
Leder

Liv Kristin Saur
Utvalgssekretær