Referat nr. 2 – møte 02.04.2020

Sted:
Møtet ble avholdt som telefonmøte

Tid:
12:30–14:00

Til stede:
Oddvar Øyan
Astrid Kristin Vik
Lars Bjørndal
Mona Ullmann
Rolf Arne Mellem
Nina Tveter
Olav Vik
Pilar Menéndez-Pérez
Hans Anton Ålien

Forfall: Arne Kyrkjebø

Sekretær: Liv Kristin Saur

Sak 15/20 Referat 01/20 for møte 24.01.2020

Referat 01/20 for møte 24.01.2020 ble godkjent ved omsending 25.02.2020.

Sak 16/20 Regnskapsrapporter januar, februar 2020

Regnskapsrapporter for januar og februar 2020 var utsendt i mars 2020, og ble tatt til orientering.

Sak 17/20 Håndbok i litterær punktskrift, revidert utgave – status

Nettversjonen av Håndboka er under arbeid. Rolf Arne Mellem tar hånd om denne versjonen i samarbeid med Lars Bjørndal.

Punktskriftutgaven er under trykking, og skal i første omgang korrekturleses.

Liv Kristin Saur tok opp spørsmålet om formatet i punktskrift. I utgangspunktet vedtok OUP etter forslag fra utvalgssekretæren å produsere den i hefteformat. I ettertid har det kommet fram at det ikke blir vesentlig dyrere å produsere den i en innbinding med spiral.

Det ble derfor vedtatt å produsere Håndboka på følgende måte: I 29,7cm x 24cm, 34 tegn per linje, spiralinnbundet. Trykkes digitalt, 150g papir. For 50 eksemplarer vil dette beløpe seg til kr 54.500 + MVA. I tillegg kommer konvertering og klargjøring som er priset til kr 9.500 + MVA.

Sak 18/20 Veilederen for tilrettelegging av punktskrift på papir – status

Veilederen for tilrettelegging av punktskrift på papir er på det nærmeste klar for trykking/korrekturlesing i punktskrift. Tidligere i år har det foregått en e-post-korrespondanse, og ut fra den ble det vedtatt i OUP via omsending, å produsere Veilederen i formatet 29,7cm x 26cm, 36 tegn per linje. Den skal trykkes i høytrykk, 170g papir og innbindes med spiral. For 50 eksemplarer vil dette beløpe seg til kr 73.000 + MVA. I tillegg kommer konvertering og klargjøring som er priset til kr 9.500 + MVA.

Sak 19/20 Lesehastighet i punktskrift

Forelå notat utarbeidet av Oddvar Øyan og Astrid Kristin Vik, datert 16.03.2020.

I notatet tar de opp spørsmålet om lesehastighet i punktskrift både på papir og leselist.

Det finnes noe forskning på dette, men ikke så mye for norske forhold.

Spørsmål om OUP kan bidra til at dette blir satt på dagsorden ble reist.

Av diskusjonen kom det fram at det er ønskelig at OUP bidrar til at temaet settes på dagsorden. Det vil forhåpentligvis føre til interesse for forskning på temaet.

Statped kan være en av flere mulige samarbeidspartnere i debatten, og det bør også være interesse for dette i det norske punktskriftmiljøet.

OUP mener det vil være naturlig at Statped tar dette som et forskningsprosjekt.

Møtet vedtok å sende saken over til det nye OUP.

For å starte diskusjonen, kan e-postlista Punktforum benyttes.

Sak 20/20 Streker i Statpeds Word-bøker

Lars Bjørndal innledet.

Det har i flere år blitt tilrettelagt lærebøker i Word ved Statped for elever på barnetrinnet og fram til og med videregående skole.

Spørsmålet om samsvar mellom elektronisk punktskrift, 8-punkt og 6-punkt, og punktskrift på papir ble drøftet etter henvendelse fra produsenter av lærebøker. Spørsmålet gjaldt streker i 8-punkts punktskrift.

OUP anbefaler at for elever på barnetrinnet, må det samsvare med 6-punkt for elektroniske bøker, bl.a. streker. På ungdomstrinnet kan man bruke streker som benyttes i 8-punkt.

Sak 21/20 Sangbok for barn i punktskrift

Forelå notat fra Astrid Kristin Vik.

Denne saken kom opprinnelig i gang ved at Sara Backström Lindeberg og Astrid Kristin Vik samtalte om dette ved Nordisk møte i 2018.

I notat konkluderer Vik med følgende: Spørsmålet overlates til det nye utvalget. Noe av det som må avklares er hvilken rolle OUP bør ha i prosjektet, og hvem som kan være aktuelle samarbeidspartnere.

Hvis det nye utvalget ønsker å følge opp saken, vil det være naturlig å kontakte Statped og NLB her i Norge for å «lodde» interessen. Videre bør vi kontakte Sara Backström Lindeberg og Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM, og sjekke mulighetene for å få til et samarbeidsprosjekt mellom Norge og Sverige.

På møtet hersket det en viss usikkerhet om hvorvidt OUP skal gå for et slikt samarbeidsprosjekt, eller om Norge bør ha sitt eget prosjekt med en norsk sangbok for barn, med noter. Spørsmålet må også drøftes med NLB som her vil være en naturlig samarbeidspartner.

Sak 22/20 Nasjonal punktskriftkonferanse 2020

På grunn av Korona-situasjonen har ikke komiteen kommet i gang.

Etter påske vil komiteen ta fatt på planleggingen av arrangementet, som skal avholdes 18.09.2020.

Sak 23/20 Tactile Reading 2021

Lars Bjørndal orienterte kort om status for planleggingen av Tactile Reading 2020.

Bl.a. nevnte han at kontrakt med aktører som skal underholde er skrevet. Det skal også skrives kontrakt med aktører som skal holde foredrag/innledninger.

I tillegg orienterte han om at det er gått ut informasjon om konferansen til det norske punktskriftmiljøet.

Sak 24/20 Endring av dato for møtet i juni

Opprinnelig møtedato i juni var satt til 10. juni, men Oddvar Øyan ønsker at den endres til tirsdag 9. juni.

Det er vanskelig å vite om det lar seg gjøre å arrangere et fysisk møte på det tidspunktet. Dette må en komme tilbake til når situasjonen er mer avklart.

Sak 25/20 Oppfølgingssaker

Realfagsnotasjon i punktskrift – kjemi-, fysikk- og biologinotasjon

I 2006 vedtok OUP, den gang OUB, en notasjon i 6-punkts punktskrift for realfagene kjemi, fysikk og biologi, etter innstilling fra nedsatt arbeidsgruppe.

Boka ble i sin tid produsert i punktskrift ved Statped. Boka ble av ulike årsaker aldri utgitt som utgave i visuell skrift.

OUP har tidligere vedtatt at den skal utgis som en nettversjon.

Liv Kristin saur har skrevet inn dokumentet, og symbolene som viser tegnene i visuell skrift, vil bli satt inn. Punktskriftvisning med font er satt inn, og her benyttes fonten som brukes i HTML-versjonen av Håndboka, dvs en braillefont fra Unicode.

På møtet ble det vedtatt at heftet også skal være i en versjon med Block-font, i en PDF-versjon på nettet, som de som ønsker det, kan laste ned.

Sak 26/20 Orienteringssaker

Legoklosser med punktskrift

For noen år tilbake ble det produsert legoklosser med punktskrift, som er blitt prøvd ut bl.a. i Danmark og gjennom Norges Blindeforbund og Statped i Norge.

Astrid Kristin Vik kunne opplyse at legoklosser med punktskrift vil bli satt i produksjon.

Referatet ble godkjent ved omsending 04.05.2020.

Liv Kristin Saur, referent