Referat nr. 3 – møte 09.06.2020

Sted:
Møtet ble avholdt på Teams.

Tid:
10:00–15:00

Til stede:
Nina Tveter
Astrid Kristin Vik
Lars Bjørndal
Lise Bakkan
Rolf Arne Mellem
Oddvar Øyan, fra ca. kl. 11.00
Ida Sødahl Utne
Kari Rudjord
Pilar Menéndez-Pérez
Hans Anton Ålien

I tillegg deltok fra forrige OUP:
Mona Ullmann
Olav Vik

Sekretær: Liv Kristin Saur

Sak 25/20 Presentasjon av OUPs medlemmer og varamedlemmer, samt OUPs mandat

Nyoppnevnt leder i OUP, Nina Tveter, åpnet møtet med å ønske alle velkommen.

Det ble foretatt en presentasjonsrunde.

Nina Tveter gjennomgikk OUPs mandat, orienterte litt om historikken for mandatet, og om siste endring i mandatet fra april 2020.

Nina Tveter ga også en kort orientering om OUPs historie.

Sak 27/20 Referat 02/20

Referat fra telefonmøte i OUP, 02.04.2020 ble godkjent ved omsending 04.05.2020.

Sak 28/20 Regnskapsrapporter april og mai 2020

Regnskapsrapporter for april og mai 2020 var utsendt før møtet.
Rapportene ble tatt til orientering.

Fra 1. april 2020 er det ansatt ny økonomirådgiver i NLB. Det ønskes et møte mellom OUP v/ Nina Tveter og Liv Kristin Saur og nyansatt økonomirådgiver. Dette kan ikke skje før etter 1. september.

Sak 29/20 Håndbok i litterær punktskrift, revidert utgave – status

Liv Kristin Saur orienterte kort om historikken om Håndbok i litterær punktskrift. Håndboka ble utgitt i punktskrift i 2012. Det er blitt foretatt noen endringer i standarden i
løpet av årene. Håndboka gjennomgikk således en revisjon i 2019, og ble utgitt i visuell skrift samme år. I tillegg skal den utgis i punktskrift og i en nettversjon.

Det gjenstår noe korrekturarbeid med punktskriftutgaven, men dette vil bli prioritert de nærmeste ukene.

Nettversjonen vil bli ferdigstilt i løpet av sommeren.

Sak 30/20  Veileder for oppsett av punktskrift på papir – status

Det ble gitt en kort orientering om prosjektet Veileder for tilrettelegging av punktskrift på papir.
Prosjektet resulterte i et dokument, som ble sammenfattet av Nina Tveter. I etterkant av dette, ble det nedsatt en redaksjonsgruppe, som skulle gjennomgå og ferdigstille dokumentet.

Dokumentet er nå ferdigstilt og er under trykking i punktskrift i Norges Blindeforbunds trykkeri etter vedtak fattet i OUPs møte 02.04.2020.

Publikasjonen skal også trykkes i visuell skrift. Det arbeides med utforming av den visuelle versjonen.

OUP vedtok at Norges Blindeforbunds trykkeri får oppgaven med å trykke utgaven i visuell skrift. Publikasjonen skal spiralinnbindes. Liv Kristin Saur sender bestillingen til trykkeriet.

Sak 31/20 Lesehastighet i punktskrift – oppfølging fra forrige møte

Astrid Kristin Vik mener OUP trenger kunnskap om temaet. Hun henviste til en artikkel om temaet. Lenke til artikkelen legges ut på utvalgslista.

Det er svært viktig å få vite om hvordan det oppleves å lese punktskrift, enten på papir eller på leselist.

OUP vedtok å nedsette en arbeidsgruppe bestående av Rolf Arne Mellem, Oddvar Øyan og Ida Sødahl Utne, som skal forberede noe om temaet til nasjonal punktskriftkonferanse.

Det er viktig at OUP får i gang en diskusjon om lesehastighet, og det tenkes gjort både på e-postlista, Punktforum, og i FB-gruppa, Norsk punktskrift.

Sak 32/20  Forslag til OUPs høringssvar til NOU 2019: 23 Ny opplæringslov

En gruppe bestående av Nina Tveter, Astrid Kristin Vik, Lars Bjørndal og Oddvar Øyan har sett på NOU 2019: 23 Ny opplæringslov.

Dette har ført til et høringssvar om punktskrift som blir behandlet i NOU-en.

Forslaget til høringssvar, som har vært ute til høring hos OUP, har resultert i noen kommentarer. Innspill om taktilt materiale ble etterlyst.

Lars Bjørndal vil i etterkant av møtet utbedre høringssvaret, og sende det til OUP for godkjenning. Høringsfristen er 1. juli.

Sak 33/20 Nasjonal punktskriftkonferanse 2020

Nasjonal punktskriftkonferanse 2020 avholdes 18. september i Nasjonalbibliotekets auditorium.

Fra Nasjonalbiblioteket som arrangør, er det blitt annonsert at auditoriet ikke kan ha flere deltakere enn ca 40 personer, grunnet koronasituasjonen og regelen om 1 meters avstand. Som arrangør vil vi følge med på, og forholde oss til, offisielle smitteråd.

Arrangementskomiteen har begynt planleggingen av konferansen, som vil ha hovedtemaet OUPs arbeid med standarder og andre aktuelle saker. Det skal være en bred presentasjon av Veileder for oppsett av punktskrift på papir, med både innspill og kommentarer fra deltakerne.

Det skal også gis en presentasjon av tidligere publikasjoner OUP har utgitt, samt ny revidert utgave av Håndbok i litterær punktskrift. I tillegg vil andre saker OUP engasjerer seg i, også bli gjort rede for.

Neste års internasjonale konferanse, Tactile Reading 2021, vil få en fyldig presentasjon. OUPs egen nasjonale konferanse med tema opplæring blir også gjort rede for.

Som arrangør vil vi vurdere å strømme konferansen.

Arrangementskomiteen jobber videre med planleggingen.

OUP vil undersøke med Folkehelseinstituttet hvor mye informasjon OUP må be om av den enkelte deltaker på konferansen.

Liv Kristin Saur lager en annonsetekst om konferansen, som spres på e-postlister, sosiale medier og også, om mulig, i NLBs nyhetsbrev for juli. Det settes en påmeldingsfrist til 1. september.

Sak 34/20 Nordisk møte 2020 i Sverige

Nordisk møte 2020 avholdes i Malmö i Sverige 15.–16. oktober. OUPs medlemmer/varamedlemmer som ønsker det, får delta. Grunnet usikkerhet knyttet til koronasituasjonen, er det uklart om vi kan delta fysisk på møtet i Sverige på det aktuelle tidspunktet. Arrangøren, Punktskriftnämnden, har formidlet at det kan bli aktuelt å delta på møtet digitalt.

Bildebeskrivelser er hovedtemaet Punktskriftnämnden ønsker å fronte.

Foruten hovedtemaet, kan det enkelte land komme med bidrag innenfor andre områder.

Norge bidrar med:

  • Presentasjon av foreløpige resultater fra prosjektet Barenhagebarn og punktskrift ved Astrid Kristin Vik.
  • Presentasjon av den internasjonale konferansen, Tactile Reading 2021, ved Lars Bjørndal.
  • Presentasjon av Veileder for oppsett av punktskrift på papir ved Nina Tveter.

Sak 35/20 Tactile Reading 2021

Lars Bjørndal orienterte om opplegget for Tactile Reading 2021. Det ble også orientert kort om opplegget for prekonferansen 28. april, som arrangeres av Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek.

Fristen for innsending av abstract er 14. juni, og påmeldingsskjema legges ut i september.

Sak 36/20 Møteplan for høsten 2020

Følgende møteplan ble satt opp for høsten 2020, det tas forbehold om endringer i planen:

Onsdag 2. september, møte i NLBs lokaler, Observatoriegt.

Onsdag 14. oktober, digitalt møte

Torsdag 19. november, møte i NLBs lokaler, Observatoriegt.

Både medlemmer og varamedlemmer innkalles til alle møter.
Varamedlemmene har ikke møteplikt, så framt de ikke møter for fast medlem.

Sak 37/20 Oppfølgingssaker

Punktskriftvisning av 8-punkt

Liv Kristin Saur orienterte om punktskriftfonter for 8-punktskrift, visuell visning av 8-punkt.

Hun vil gjerne presentere den eksisterende 8-punktstabellen ved å sette inn punktskriftvisning.

Dette kan ikke påbegynnes før etter sommeren, da andre arbeidsoppgaver vedr. utgivelsen av punktskriftversjon og nettversjon avHåndbok i litterær punktskrift, revidert utg. og Veileder for oppsett av punktskrift på papir må prioriteres.

Sangbok for de yngste med noter

Denne saken utsettes til høsten.

NLB og punktskriftproduksjon

OUP har hatt denne saken oppe på agendaen etter punktskriftkonferansen i fjor. Det handler om NLBs punktskriftproduksjon via verktøyet PIP.

Saken følges opp av Liv Kristin Saur.

OUPs nettside

Lise Bakkan sier seg villig til å bidra med å legge ut saker på OUPs nettside. Det første er å legge ut nyheten om nytt OUP.

Nettsidas arbeidsgruppe vil nå bestå av Lise Bakkan, Rolf Arne Mellem og Liv Kristin Saur.

Office 365

Under saken om Nettversjonen av Håndboka, kom det opp forslag om at OUP går til anskaffelse av et abonnement på Office 365. Rolf Arne Mellem og Liv Kristin Saur utreder dette.

Sak 38/20 Orienteringssaker

Nina Tveter orienterte om at hun hadde funnet en utlysning av skrivekonkurranse om punktskrift, i regi av den europeiske Blindeunionen, EBU, på Blindeforbundets Facebook-side. Hun videresender annonseteksten til utvalgslista, slik at den kan legges ut på Punktforum og i FB-gruppa, Norsk punktskrift.

Frist for å delta i konkurransen er 1. juli.

Referatet ble godkjent ved omsending 09.07.2020.

Liv Kristin Saur, referent