Referat nr. 4 – møte 04.09.2020

Sted:
Observatoriegt. 1 B, møterom 20

Tid:
10:00–15:00

Til stede:
Nina Tveter
Astrid Kristin Vik
Lars Bjørndal
Lise Bakkan
Rolf Arne Mellem
Oddvar Øyan
Kari Rudjord
Pilar Menéndez-Pérez

Forfall:
Ida Sødahl Utne
Hans Anton Ålien

Sekretær: Liv Kristin Saur

Sak 40/20 Referat 03/20

Referat 03/20, fra møte 09.06.20, ble godkjent ved omsending 09.07.20.

Sak 41/20 Regnskapsrapporter per 31.07.20

Regnskapsrapport per 31.07.20 var utsendt før møtet. Det forelå ingen regnskapsrapport for august 2020.

OUP har i 2020 brukt litt over halvparten av bevilgningen, slik at det gjenstår ca. kr 497 000.

Det gjenstår store utgifter til trykking av Veilederen og Håndboka i punktskrift, samt Veilederen i visuell skrift. Dette vil beløpe seg til ca kr 160 000, uten MVA.

Honorarutbetalinger i 2020 vedr. arbeid med Veilederen, beløper seg til kr 92 732.

Møtet tok regnskapsrapporten til orientering.

Sak 42/20 Nasjonal punktskriftkonferanse 18. september 2020

Møtet gjennomgikk programmet for Nasjonal punktskriftkonferanse og foretok noen justeringer i og med at konferansen varer en time kortere enn planlagt, kl 10.30 til 15.30.

Dersom det blir tid, vil Oddvar Øyan og Ida Sødahl Utne ta opp spørsmålet om lesehastighet i punktskrift.

Kari Rudjord oppdaterer programmet og sender ut til utvalget.

Videre ble det referert deltakerliste, som viser at det er ca. 25 påmeldte inkl. OUP. Møtet vedtok å annonsere at det fremdeles er plasser igjen. Det bør gjøres framstøt overfor Statped, Norges Blindeforbund, Norges Blindeforbunds ungdom og på FB-gruppa Norsk punktskrift. Nina Tveter prøver å få til et innslag på Radio Z, Blindeforbundets nettradio.

Det bestilles lunsj, kaffe etc. fra Nasjonalbibliotekets kantine, som serveres i tilknytning til auditoriet.

Konferansen vil bli strømmet, så det er store muligheter for flere å følge med på konferansen.

Spørsmål som kom opp i forbindelse med strømming, var bl.a.:

  • Tilgjengelighet for synshemmede
  • Stille spørsmål fra nettdeltakerne via chat

Rolf Arne Mellem får i oppdrag å undersøke dette nærmere.

Liv Kristin Saur sender ut program og deltakerliste med informasjon om smittevern i Nasjonalbiblioteket til de påmeldte en ukes tid før konferansen.

Program og link til konferansen legges også ut på OUPs nettside.

Nina Tveter og Arne Kyrkjebø leder konferansen.

Sak 43/20 Status Veilederen og Håndboka, punktskriftutgavene og Veilederen visuell skrift

Både Veileder for oppsett av punktskrift på papir og Håndbok i litterær punktskrift, rev. utg. er i løpet av den siste tid satt i produksjon i punktskrift i Norges Blindeforbunds trykkeri. OUPs kontor, samt utvalgets medlemmer som leser punktskrift, får automatisk ett eksemplar i posten av hver publikasjon.

Veileder for oppsett av punktskrift på papir i visuell skrift er også på det nærmeste ferdigstilt, og skal foreligge til Nasjonal punktskriftkonferanse.

Når det gjelder Veileder i HTML-versjon og ev. i et PDF-format, kontakter Lars Bjørndal Rune Hansen for å få tilsendt Word-versjonen.

HTML-versjonen og PDF-versjonen av Håndboka vil også være klar i løpet av høsten.

Møtet gjennomgikk aktuelle mottakere av Veilederen og Håndboka.

Liv Kristin Saur sender ut utgavene i visuell skrift til Statped, Norges Blindeforbunds syn- og mestringssentra, og Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek, NLB, og andre interesserte.

Utgavene i punktskrift bestilles via OUP og videreformidles til Norges Blindeforbunds trykkeri.

Etter Nasjonal punktskriftkonferanse legges det ut annonser om publikasjonene og om bestilling av disse. Annonsene legges ut i Punktforum og FB-gruppa Norsk punktskrift, i tillegg vil en prøve å få annonsert det i Synspunkt, Norges Blindeforbunds medlemsblad, samt nyhetsbrev fra NLB.

Sak 44/20 Nordisk møte 2020 i Sverige

Nordisk møte, som avholdes 15.-16. oktober, blir avholdt som digitalt møte.

Norges bidrag til Nordisk møte, jf. sak 34/20.

Astrid Kristin Vik mener hennes bidrag med fordel kan utsettes til neste års nordiske møte, da analysene av prosjektet vil ha kommet mye lenger. Dersom det er behov for en statusoppdatering vedr. prosjektet, stiller hun opp med et kort resymé på 15 min. Liv Kristin Saur formidler dette til Björn Westling i Svenska Punktskriftsnämnden.

Nina Tveter rapporterer om OUPs virksomhet, og vil bl.a. ta opp OUPs engasjement vedr. lesehastighet i punktskrift.

Oddvar Øyan la fram et forslag om at OUP møtes for å følge det nordiske møte samlet, og at det i tillegg avholdes et
kort OUP-møte.

Dette kommer OUP tilbake til når de eksakte tidspunktene for det nordiske møtet er avklart.

Sak 45/20 Tactile Reading 2021

Lars Bjørndal orienterte kort om utviklingen i planleggingen av Tactile Reading 2021.

Koronasituasjonen i verden har gjort at programkomiteen har diskutert flere ulike alternative løsninger, og kommet fram til at den beste måten å gjennomføre arrangementet på, er å sette opp konferansen som en digital konferanse.

Lars Bjørndal skisserte kort hvordan programkomiteen tenker seg arrangementet gjennomført, både mht. foredrag, underholdning m.m.

Sak 46/20 Lesehastighet i punktskrift

Som et ledd i OUPs engasjement for lesehastighet i punktskrift, har Oddvar Øyan og Ida Sødahl Utne skrevet en oppfordring til debatt om temaet og lagt ut på e-postlista Punktforum og FB-gruppa Norsk punktskrift.

Det har kommet noe respons på innleggene, men OUP ønsker mer debatt. I tillegg er det ønskelig at flere i OUP også engasjerer seg i debatten. Alle tilbakemeldingene om temaet må lagres.

OUP trenger mer kunnskap om temaet, lesehastighet, lesestrategier og leseteknikk. Oddvar Øyan foretar et litteratursøk om emnet.

Sak 47/20 Oppfølgingssaker

NLBs punktskriftproduksjoner
jf. sak 13 B)/20 og sak 37/20

Pilar Menéndez-Pérez har tidligere skrevet et dokument vedr. produksjon av punktskrift i NLB, lærebøker, tidligere sendt OUPs medlemmer.

Liv Kristin Saur har også meldt feil vedr. bruk av diakritiske tegn i NLBs punktskriftproduksjoner.

OUP er tidligere blitt enige om at alle feil ved NLBs produksjoner skal dokumenteres.

Møtet ble videre enige om at OUPs medlemmer/varamedlemmer får tilsendt teksteksempler fra produksjoner i NLB, dette gjelder selvfølgelig produksjoner ved hjelp av verktøyet PIP, og ikke tidligere NorBraille-produksjoner.

Kari Rudjord og Liv Kristin Saur finner fram til egnede tekstprøver, og saken settes opp på neste OUP-møte.

Til neste møte skal Liv Kristin Saur også skrive om feil vedr. diakritiske tegn og bruk av disse med henvisning til Håndbok i litterær punktskrift.

Referatet ble godkjent ved omsending 08.10.2020.
Oslo, 16.10.20

Liv Kristin Saur, referent